پاورپوینت تاریخ آموزش پرورش درآیین یهود 18 اسلاید

اسلاید درباره تاریخ آموزش پرورش درآیین یهود دارای 18 صفحه و اسلاید بخشی از مطالب یهودی یکی ازسه دین ابراهیمی است که پیروان ان ازدوران کهن تاکنون خودرافرزندان قوپاورپوینت تاریخ آموزش پرورش درآیین یهود 18 اسلاید|1852437|arshad100|پاورپوینت تاریخ آموزش پرورش درآیین یهود , اسلایدهدف تعلیم وتربیت یهود, اسلاید تعلیم وتربیت یهودیان, تربیت اجتماعی یهود ,مراحل آموزش و تربیت ?
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پاورپوینت تاریخ آموزش پرورش درآیین یهود 18 اسلاید هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

اسلاید درباره تاریخ آموزش پرورش درآیین یهود دارای 18 صفحه و اسلاید

بخشی از مطالب

یهودی یکی ازسه دین ابراهیمی است که پیروان ان ازدوران کهن تاکنون خودرافرزندان قوم بنی اسرائیل میدانند. یهودیان وفرزندان قوم بنی اسرائیل بیش از5هزارسال است که درسرزرمین اسرائیل میزیسته اند.هم اکنون کشوراسرائیل تنهاکشوریهودی درجهان شناخته میشود.

این دین نخستین دین ابراهیمی به شمارمی رود.

یهودازنظرلغوی .یهوداز لغات عبر ی گرفته شده که به معنای حمدوشکرومجداست ویهودانام فرزندچهارم یعقوب ازهمسری بنام لینه است.

یهودیت شامل مجموعه گسترده ای ازدیدگاه های مذهبی /تشریفات/شاخه هاومتون مذهبی می باشد.امروزه اکثریهودیان پیروسه شاخه ارتدوکس.لیبر ال ومحافظه کارمیباشندواقلیتی هم پیرووبازسازی خواه .قراییم ویهودیت اومانیستی هستند.

تعلیم وتربیت یهودیان

1.خانواده وپدرومادرحرمت زیادی د اشتند.

پدرعلاوه برسمت ارشدیت خانواده وظیفه معلمی افراد خانواده رابرعهده داشت.وبرای چندین قرن اموزش فرزندان به عهده ی پدربود.

انبیای بنی اسرائیل همواره در اموزش کودکان تاکیدمیکردندومنظورازتعلیم وتربیت رااگاهی طفل به قوانین مذهبی وپیروی ازان میشمردند.

هدف تعلیم وتربیت

حفظ حیات قومی است.

که برای تحقق این امرلازم است که هریهودی به عنوان عضوجامع یهودهویت یابد.که این کار مهمترین وظیفه تربیتی محسوب میشود.

تلمودمی گوید

وظیفه ومسئولیت اصلی که بر عهده ی والدین گذاشته شده این است که فرزندان خودرابرای سراسر عمربه عنوان اعضای جامعه یهودتربیت کنند.هدف این تربیت این است که ایشان رابصورت حلقه های محکم ومطمئن در زنجیرپیوستگی ملت اسر ائیل دراورند تامیراث مذهبی بدون هیچ خللی به فرزندان ونسل های بعدی منتقل شود.

تر بیت اخلاقی

تلمود نظرداردکه رعایت اصول اخلاقی هماناپیروی ازفرامین تورات است.

و...