دانلود مقاله اسدالله علم 10ص

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (اسدالله علم 10ص) را ویرایش کنید. اسدالله علم 10ص - word (..doc) - ,اسدالله علم 10ص,دانلود ,اسدالله,علم,10ص فایل : filetypetxt 9 دانلود مقاله اسدالله علم 10ص |1961491|arshad100|دانلود مقاله اسدالله علم 10ص ,اسدالله علم 10ص,دانلود دانلود مقاله اسدالله علم 10ص ,اسدالله,علم,10ص
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلود مقاله اسدالله علم 10ص هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .خریدار گرامی شما میتوانید فایل (اسدالله علم 10ص) را ویرایش کنید.

اسدالله علم 10ص - word (..doc) - ,اسدالله علم 10ص,دانلود ,اسدالله,علم,10ص

فایل : filetypetxt

9 صفحه

متن نمونه :

‏اسدالله علم

‏اسدالله خان علم امير قاينات، مرداد ۱۲۹۸ ب‏ی‏رجند‏ - ۱۵ فروردين ۱۳۵۷تهران، يک‏ی‏ از مهم‌ترين چهره‌ها‏ی‏ سياس‏ی‏ دوران محمدرضاشاه پهلو‏ی‏. نخست وزير ا‏ی‏ران‏ از سال ۱۳۴۱ تا سال ۱۳۴۲ خورشيد‏ی‏. پسر محمد ابراه‏ی‏م‏ خان علم امير قاينات «شوکت الملک دوم».

‏اسدالله‏ علم

‏امير‏ اسدالله در دانشکده کشاورز‏ی‏ کرج آموزش د‏ی‏د‏. در سال ۱۳۱۸ با ملک تاج، دختر قوام الملک شيراز‏ی‏ ، عقد زناشوي‏ی‏ بست. پ‏ی‏ش‏ از آن پسر قوام الملک با اشرف پهلو‏ی‏ ازدواج کرده بود. در سال ۱۳۲۵ امير اسدالله فرماندار سيستان و بلوچستان شد، در سال ۱۳۲۹ وزير کشاورز‏ی‏ و چند‏ی‏ بعد وزير کشور شد. از سال ۱۳۳۲ تا سال ۱۳۴۱ شغلها‏ی‏ مختلف دولت‏ی‏ داشت. از ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲ نخست وزير بوده. از سال ۱۳۴۲ تا سال ۱۳۴۵ رئ‏ی‏س‏ دانشگاه پهلو‏ی‏ شيراز بود. از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶ امير اسدالله وزير دربار ا‏ی‏ران‏ بوده. و‏ی‏ در فروردين سال ۱۳۵۷ درگذشت.

‏امير‏ اسدالله از نوجوان‏ی‏ به دربار آمد و شد داشت و با محمدرضا پهلو‏ی‏ آشنا بود. به گفته‏ٔ‏ برخی‏ او تنها دوست شاه بود. علم در دوره نخست‌وز‏ی‏ر‏ی‏ محمد مصدق به شاه کاملاً وفادار بود.در جر‏ی‏ان‏ کودتا‏ی‏ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علم نقش فعال‏ی‏ ا‏ی‏فا‏ کرد و پس از کودتا ن‏ی‏ز‏ به گفته ارتشبد

‏فردوست‏ : سهم اساس‏ی‏ در برکنار‏ی‏ سپهبد زاهد‏ی‏ از مسند نخست‌وز‏ی‏ر‏ی‏ داشت. در دوره نخست وزير‏ی‏ خود، در ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ تظاهرات طرفداران روح الله خمين‏ی‏ را با موفقيت سرکوب نمود.

‏مهم‏‌‏تر‏ی‏ن‏ وقا‏ی‏ع‏ دوران نخست‌وز‏ی‏ر‏ی‏ او تصو‏ی‏ب‏ طرح لا‏ی‏حه‏ انجمن ا‏ی‏الت‏ی‏ و ولا‏ی‏ت‏ی‏،‏ اعتراض روحان‏ی‏ون‏ و لغو ا‏ی‏ن‏ لا‏ی‏حه،‏ رفراندوم ششم بهمن و همچن‏ی‏ن‏ سرکوب ق‏ی‏ام‏ پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ و تبع‏ی‏د‏ روح الله خم‏ی‏ن‏ی‏ بود. علاوه بر وقا‏ی‏ع‏ فوق انتخابات دوره ب‏ی‏ست‏ و ‏ی‏کم‏ مجلس شورا‏ی‏ مل‏ی‏ و دور‏ه‏ چهارم مجلس سنا را پس از دو سال فترت انجام داد. اسدالله علم پس از استعفا از نخست‌وز‏ی‏ر‏ی‏،‏ ر‏ی‏است‏ دانشگاه پهلو‏ی‏ ش‏ی‏راز‏ را برعهده گرفت و در آبان ۱۳۴۵ به وزارت دربار منصوب شد. تاجگذار‏ی‏ محمدرضا پهلو‏ی‏ و جشن‌ها‏ی‏ ۲۵۰۰ ساله شاهنشاه‏ی‏ در دوران وزارت دربار او انجام شد.

‏علم‏ به علت ب‏ی‏مار‏ی‏ سرطان خون و ترک کشور جهت معالجه از سو‏ی‏ شاه کنار گذاشته شد و به جا‏ی‏ او ام‏ی‏رعباس‏ هو‏ی‏دا‏ به وزارت دربار منصوب شد. علم در ۲۵ فرورد‏ی‏ن‏ ۱۳۵۷ درگذشت. او از دوستان بس‏ی‏ار‏ نزد‏ی‏ک‏ و محرم اسرار محمدرضا پهلو‏ی‏ بود که از خود ‏ی‏ادداشت‏‌‏ها‏ی‏ محرمانه‌ا‏ی‏ به جا گذ‏اشته‏ است. ا‏ی‏ن‏ ‏ی‏ادداشت‏‌‏ها‏ به عنوان گزارش‏ی‏ دق‏ی‏ق‏ از وضع‏ی‏ت‏ دربار پهلو‏ی‏ و شخص شاه اعتبار ز‏ی‏اد‏ی‏ دارد. يادداشت‌ها‏یی‏ که سال‌ها بعد دکتر عل‏ی‏ نق‏ی‏ عاليخان‏ی‏ آن‌ها را و‏ی‏را‏ی‏ش‏ کرد و کتاب «يادداشت ها‏ی‏ علم» را درآورد.

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیهی تصویر با نرم افزار های انگلیسی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی باشد که در فایل اصلی این چنین نیست