بررسي انواع خرابي‌هاي زودرس روسازي‌ها و علل آن و مروري بر گزينه هاي تعمير

مقدمه روسازيها اگر چه از نظر ظاهري سازههاي سادهاي به نظر ميرسند ليكن سيستم طرح آنها در مقايسه با ساير سازههاي مهندسي عمران از دشواريهاي بيشتري برخوردار است. در طرح روسازيها مسئله خرابي ناگهاني مطرح نيست مگر آنكه روسازي بطور صحيح اجرا نشده باشد. چنانچبررسي انواع خرابي‌هاي زودرس روسازي‌ها و علل آن و مروري بر گزينه هاي تعمير|30011938|arshad100|بررسي انواع خرابي‌هاي زودرس روسازي‌ها و علل آن و مروري بر گزينه هاي تعمير
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسي انواع خرابي‌هاي زودرس روسازي‌ها و علل آن و مروري بر گزينه هاي تعمير هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .مقدمهروسازي‌ها اگر چه از نظر ظاهري سازه‌هاي ساده‌اي به نظر مي‌رسند ليكن سيستم طرح آنها در مقايسه با ساير سازه‌هاي مهندسي عمران از دشواري‌هاي بيشتري برخوردار است. در طرح روسازي‌ها مسئله خرابي ناگهاني مطرح نيست مگر آنكه روسازي بطور صحيح اجرا نشده باشد. چنانچه سازگاري ضوابط و روابط طراحي لايه‌هاي روسازي با ساير پارامترهاي طرح روسازي برقرار باشد و ضوابط و معيارهاي پذيرفته شده براي سنجش طرح اجرا شده روسازي صحيح باشند يك روسازي بايد بتواند كه در دروه بهره برداري بدون آنكه دچار خرابي زودرس شود اهداف اوليه احداث روسازي را تامين نمايد. بنابراين علت يا علل بروز انواع خرابي‌هاي زودرس روسازي‌ها مي‌تواند در اثر تغييرات در هر يك، هر دو و يا تمامي عوامل ذيل باشد:الف : تعداد و نوع وسايل نقليه عبوريب : نوع و جنس مصالح بستر و روسازيج : شرايط جويد : شرايط زهكشيه : كيفيت اجراو : ضوابط و معيارهاي طرح و اجراز : نگهداريدر جدول (1) انواع خرابي‌هاي روسازي آسفالتي بر حسب عوامل ممكن خرابي طبقه بندي و ارائه شده است. شناخت انواع خرابيهاي روسازي به همراه ويژگيها (شدت خرابي و سطح تراكم خرابي)، علت و يا علل بروز آنها اين امكان را فراهم مي‌سازد كه مهندسين طراح و كارشناسان روسازي بتوانند اولاً بطور مستقيم وضعيت سازه‌اي روسازي را سنجش و كيفيت بهره برداري از آن را ارزيابي نموده و ثانياً موثرترين استراتژي ترميم و نگهداري روسازي را انتخاب نمايند. به همين منظور در اين بخش از گزارش انواع خرابيهاي متداول روسازي‌هاي آسفالتي و شني به همراه ويژگي‌ها (شدت و سطح تراكم خرابي) و علت يا علل بوجود آمدن آنها شرح داده مي‌شود.جدول (1) : انواع متداول خرابي در روسازيهاي آسفالتينوع خرابيسازه‌ايعملكرديناشي از بارگذاريسايرترك‌هاي پوست سوسمارييا ترك‌هاي ناشي از خستگي*

*

قيرزدگي

*

*ترك‌هاي موزاييكي يا بلوكي**موج زدگينوع خرابي

سازه‌اي*عملكردي

ناشي از بارگذاري*سايرفرورفتگي يا نشست موضعي

*

*ترك‌هاي منعكس شده از درزداله‌هاي بتن سيماني**پايين افتادگي شانه(نسبت به سواره رو)

*

*جدايي شانه از سواره رو

*

*ترك خوردگي طولي و عرضي**وصله و كنده كاري***

صيقلي شدن دانه ها

**

چاله****

بيرون زدن آب (پمپاژ)***

هوازدگي و شن زدگي

*

*شيار شدن مسير چرخ ها

***ترك خوردگي لغزشي*

*

تورم**

** ساييدگي در اثر عبور چرخ(1) كيفيت سواري دهيدر هنگام بررسي خرابي، بايد كيفيت سواري دهي روسازي نيز مورد ارزيابي قرار گيرد تا بتوان سطح شدت برخي از خرابيها نظير موج زدگي و دست انداز در گذرگاه راه آهن را نيز تعيين نمود. به منظور تعيين درجه و كيفيت سواري دهي روسازي مي‌توان از رهنمودهاي كلي ذيل استفاده نمود.