بررسي کانيها و سنگها و انواع آنها و بررسي تقسيم بندي هاي هر نوع و ساخت و بافتشان

چکيده: موقعيت منطقه بازديد: مجموعه هاي افيوليتي در شمال مروست واقع در استان يزد وقتي از افيوليت صحبت مي شود منظور سنگ خاصي نيست بلکه مجموعه اي از سنگ هاي لايه لايه در نظر مجسم مي شود به همين دليل غالباً از مجموعه افيوليتي( کمپلکس افيوليتي ) يا سري هابررسي کانيها و سنگها و انواع آنها و بررسي تقسيم بندي هاي هر نوع و ساخت و بافتشان|30012050|arshad100|بررسي کانيها و سنگها و انواع آنها و بررسي تقسيم بندي هاي هر نوع و سا,چکيده:,موقعيت منطقه بازديد: مجموعه هاي افيوليتي در شمال مروست واقع در استان يزد,وقتي از افيوليت صحبت مي شود منظور سنگ خاصي نيست بلکه مجموعه اي از سنگ هاي لايه لايه در نظر مجسم م
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسي کانيها و سنگها و انواع آنها و بررسي تقسيم بندي هاي هر نوع و ساخت و بافتشان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .چکيده:موقعيت منطقه بازديد: مجموعه هاي افيوليتي در شمال مروست واقع در استان يزدوقتي از افيوليت صحبت مي شود منظور سنگ خاصي نيست بلکه مجموعه اي از سنگ هاي لايه لايه در نظر مجسم مي شود به همين دليل غالباً از مجموعه افيوليتي( کمپلکس افيوليتي ) يا سري هاي افيوليتي سخن به ميان مي آيد.افيوليتها به عقيده زيادي از زمين شناسان معرف پوسته اقيانوسي است که در نتيجه پديده به نام فرارانش خوانده مي شود و در پوسته قاره اي قرار گرفته است. افيوليتها از مجموعه اي از بازالتها، گابرو ها، سنگ هاي اولترامافيک و رسوبات عميق درياي تشکيل شده است. معمولاً ضخيم بوده و ضخامت آن حدود 4000 تا 5000 متر بوده است.مهمترين سنگ هاي موجود در منطقه بازديد:سنگهاي آذرين عبارتند از: آندزيت، پريدوتيت، گابرو، بازالت، لاتيت، اليوين، دياباز، دونيت، داسيت، هارزبوزژيت، تراکيت.سنگهاي دگرگوني عبارتند از: گنيس، کالکشيست، آزبست(پنبه کوهي)،آمفيبولشيست،لرزوليت،ليستوينيت،آمفيبوليت.مهمترين بافتهاي موجود در منطقه:پگماتيتي، افيتيتک،پورفيريک، دانه ريز، ميکروگرانولار،تراکيت.مهمترين ساخت هاي موجود در منطقه:کليپ، چين خوردگي، زون گسله، تورق،لايه لايه، توده اي.

نتيجه گيري:وجود افيوليتها و پراکندگي آنها در اغلب قاره هاي دنيا نشان مي دهد که در جاي گيري بخش اعظم آنها پديده ي تصادم قاره قاره دخيل بوده و اقيانوس ما بين دو قاره در اثر فرايند فرورانش از بين رفته و در حين تصادم بخش هايي از پوسته اقيانوسي بر روي حاشيه ي غير فعال رانده شده اند.عدم وجود دگرگوني حراراتي قابل توجه در مرز تماس آنها با رسوبات بيانگر فرورانش آنها در حالت سرد مي باشد.از نظر شيميايي افيوليتها با سنگهاي پوسته اقيانوسي قرابت نزديک دارند چنانکه :1 ميانگين ترکيب شيميايي سنگهاي پوسته ي يک مجموعه افيوليتي با ترکيب متوسط پوسته ي اقيانوسي شباهت بسيار دارد.2 نحوه پراکندگي و فراواني عناصر خاکهاي نادر در مجموعه هاي افيوليتي و پوسته ي اقيانوسي از نظم و آهنگ يکساني پيروي مي کند.3 بررسي نسبت هاي ايزوتوپي استرانسيوم در پوسته ي اقيانوسي و افيوليتها نشان دهنده وجه تشابه تقريباً يکسان در آنهاست.بنابراين مي توان تصور کرد افيوليتها خود پوسته ي اقيانوسي بوده و در کف اقيانوس و در مرحله اي از اقيانوس زايي بوجود مي آيد.اکثر مجموعه هاي افيوليتي ايران بشدت در هم ريخته بوده و واحدهاي آن را نمي توان از هم جدا کرد در اين حالت به آنها افيوليت ملانژ يا مخلوط افيوليتي مي گويند.يک ملانژ افيوليتي در حد کلي شامل سه بخش زير است:1 قطعات اصلي يا قطعاتي که جزء واحدهاي افيوليتي است و ابعاد بزرگ دارد.2 قطعات بيگانه يا ادخال هاي تکتونيکي ( اوليستوليت) که ابعاد و جنس بسيار متفاوتي دارند.3 خميره که قطعات مزبور را در بر گرفته است و خود يک مخلوط تکتونيکي دانه ريز ( ميکرو ملانژ) به حساب مي آيد.مشخصات کلي افيوليتهاي ايران:از نظر شيميايي سنگهاي آتشفشاني و دياباز از نوع کالکو آلکالن هستند.سنگهاي نفوذي اسيدي که در مرحله آخر تفريق ماگما بوجود مي ايند ضخامت و اهميت چنداني ندارند و غالباً بصورت دايک يا رگه ظاهر مي شوند.گابرو در بسياري از مجموعه هاي افيوليتي ايران فراوان بوده، غالباً از نوع تروکتوليت و نوريت هستند. گاه ساختمان لايه لايه و گاه حالت توده اي دارند.سنگهاي اولترابازيت عمده ترين واحد تشکيل دهنده در مجموعه افيوليتي ايران بوده و در بين آنها هارزبورژيت بيش از ساير انواع است. اين سنگها کم و بيش به سرپانتينيت تبديل مي شوند.غالب مجموعه هاي افيوليتي بشدت در هم ريخته و واحدهاي آن به آساني قابل جدايش و نقشه برداري نيست و علت نامگذاري آن به کالرد، ملانژ يا افيوليت ملانژ به همين دليل است.

سنگ هاي دگرگوني موجود در منطقه:شسيت ها:شيست سنگ دگرگوني فولياسيونداريست که کاني هاي آن با چشم قابل تشخيص است. فراون ترين سنگهاي دگرگوني به حساب مي آيند و جود شيستوزيته يا لينه آسيون از مشخصات اساسي آنها است.شيست ها را بر اساس فراواني نوع کاني هاي برتر نامگذاري مي کنند مانند ميکاشيست، سرسيت شسيت، کلريت شسيت، گلوکوفان شسيت، تالک شسيت و سرپانتين شيست.