بررسی علم ژنتیک و تقسیم بندی آنها و موضوعات مورد بحث هریک

ژنتیک را میتوان به سه گروه تقسیم بندی کرد. • ژنتیک پایه • ژنتیک پزشکی و انسانی • ژنتیک مولکولی موضوعات مورد بحث در ژنتیک پایه ژنتیک مندلی ژنتیک مندلی یا کروموزومی بخشی از ژنتیک امروزی است که از توارث ژنهای موجود در روی کروموزومها بحث مبررسی علم ژنتیک و تقسیم بندی آنها و موضوعات مورد بحث هریک|30013225|arshad100|بررسی علم ژنتیک و تقسیم بندی آنها و موضوعات مورد بحث هریک
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی علم ژنتیک و تقسیم بندی آنها و موضوعات مورد بحث هریک هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .ژنتیک را می‌توان به سه گروه تقسیم بندی کرد.• ژنتیک پایه• ژنتیک پزشکی و انسانی• ژنتیک مولکولیموضوعات مورد بحث در ژنتیک پایه

ژنتیک مندلی

ژنتیک مندلی یا کروموزومی بخشی از ژنتیک امروزی است که از توارث ژنهای موجود در روی کروموزوم‌ها بحث می‌کند، اما برعکس در ژنتیک غیر مندلی که به ژنتیک غیر کروموزومی نیز معروف است، توارث مواد ژنتیکی موجود در کلروپلاست و میتوکندری ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

تغییرات نسبتهای مندلی

نسبتهای فنوتیپی مندلی در مونوهیبریدها (3:1) ، تحت تاثیر عوامل متعددی چون غالبیت ناقص ، هم بارزی ، ژنهای کشنده ، نافذ بودن و قدرت تظاهر یک ژن و چند آللی قرار می‌گیرد که نسبتهای مندلی را تغییر می‌دهد.