معرفي اجمالي خورشيد و بررسی نظريات يافرضيات مختلف درباره ي آن

فصل اول مقدمه بيان مسئله اهميت و ضرورت تحقيق اهداف تحقيق كاربست يافته ها سؤالات پژوهشي تعاريف متغيّرهاي مورد بررسي مقدمه در تحقيق حاضربه معرفي اجمالي خورشيد و همچنين توضيحاتي در باره ي نظريات يافرضيات مختلف درباره ي آن پرداخته شده است.ماسعي كرده ايم معرفي اجمالي خورشيد و بررسی نظريات يافرضيات مختلف درباره ي آن|30014843|arshad100|معرفي اجمالي خورشيد و بررسی نظريات يافرضيات مختلف درباره ي آن
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان معرفي اجمالي خورشيد و بررسی نظريات يافرضيات مختلف درباره ي آن هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فصل اولمقدمهبيان مسئلهاهميت و ضرورت تحقيقاهداف تحقيقكاربست يافته هاسؤالات پژوهشيتعاريفمتغيّرهاي مورد بررسي

مقدمهدر تحقيق حاضربه معرفي اجمالي خورشيد و همچنين توضيحاتي در باره ي نظريات يافرضيات مختلف درباره ي آن پرداخته شده است.ماسعي كرده ايم تاحدودي به مردم اطلاعاتي ارائه دهيم تاشايدنقشي درافزايش اظلاعات و معلوماتعمومي آنهاو بالاخص دانش آموزان كه ممكن است در كارهاي پژوهشي خود از اين تحقيق استفاده نمايند داشته باشيم.درفصل اول اين پژوهش تاحدودي به معرفي آن پرداخته ايم ، دراين فصل بخشهاي مختلفي نامبرده شده كه در ادامه به آنها اشاره خواهيم كرد.اين موارد مفصلاً در فصل دوم شرح داده خواهد شد.بيان مسئلهدر تحقيق حاضر تلاش مي شود با در نظر گرفتن عقايد عموم مردم از آينده خورشيد و با نگرش به حقايق موجود ، برداشتي بهتر از اين عنوان به عمل آيد تا عموم مردم به خورشيد و آينده اي كه درانتظار آن خواهد بود جوري ديگر بنگرند و مسئله اساسي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد اين است كه تاكنون علم نجوم و فيزيك تا چه حدي توانسته اند آينده خورشيد را پيش بيني كنند .اهميت و ضرورت تحقيقيكي از مهمترين نگراني هاي بشر امروزي تفكر در باره ي محل زندگي آينده ي او يا به عبارت ديگر سياره ي بعدي كه مورد هجوم و تسخير او قرار مي گيرد است. ژابا نمي توان گفت مهمترين عامل اين نگراني ،نگراني در باره آينده خورشيد است ؟شايد اكثريت عوام بدانند خورشيد در آينده هاي هر چند بسيار دور ممكن است سرد شود،البته انفجار آن نيز ممكن است.اگاهي دقيق مردم كشور مادراين موردبسياركم است و حتي مي توان گفت نزديك به صفر است. در نتيجه دراذهان عموم سؤالات بسياري پديدآمده است.دراين تحقيق تلاش شده است تا افراد به پاسخ برخي ازسؤالات خود در اين باره برسند.مي تواتن گفت كمتركسي در اين مقطع به انجام اين گونه پژوهشها پرداخته است و اين تحقيق از مواردي است كه اين موضوع را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داده است. به همين دليل اين تحقيق مي تواند يك منبع خوب براي موارداستفاده ي مشابه باشد.اهداف تحقيقدراين تحقيق بررسي آينده ي خورشيد به عنوان هدف اصلي دنبال مي شود و مفصلاًبه آن پرداخته شده است.اهداف ويژه ي تحقيق به عمل آمده عبارتند از:1 بررسي آينده ي خورشيد از نظر علوم مختلف (فيزيك و نظريات آن ): درفصل دوم اين تحقيق مطالبي از كتابها و منابع مختلف بيان شده است.يكي از مهمترين تكيه گاههاي نظريات بيان شده در اين رابطه تبصره ها و موارد نظريات نسبيت انيشتين است .كاربست يافته هاتحقيق حاضرميتواندمورداستفاده افرادياسازمانهاي ذيل قرارگيرد:1 مجلات علمي منتشر شونده2 علاقمندان به علم نجوم و موضوع خورشيدمخصوصاً دانش جويان يا كساني كه به حضوروشركت در المپيادهاي نجوم علاقه دارند.سؤالات پژوهشيدر برابر علم و دانش فراوان بشر،سؤالاتي بيان مي شود:1 آيا خورشيد روزي خاموش خواهدشد؟اياروزي به نابودي مي انجامد؟2 كي اين اتفاق خواهد افتاد؟3 آيانابودي خورشيدحيات برروي زمين را نابود خواهد ساخت؟4 آيا ممكن است خورشيدبه يك كوتوله قرمزتبديل گردد؟5 خورشيدازچه تشكيل شده است؟6 چگونه انسان توانسته به آنچه در اعماق خورشيدو ستارگان پنهان است پي ببرد؟تعاريفخاصيت مغناطيسي خورشيد = خورشيد هم مثل زمين مغناطيسي ست. دانشمندان حوزه مغناطيسي را منطقه اي توصيف مي كنند كه نيروي مغناطيسي در آن حتي با يك قطب نما نيز شناخته مي شود. حوزه مغناطيسي خورشيد فقط دوبرابر حوزه مغناطيسي زمين است.