پروژه رشته حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی

پروژه رشته حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 159 چکیده..................... ...1 مقدمه................... بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت فصل اول مفهوم و سابقپروژه رشته حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی|30015798|arshad100|پروژه رشته حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پروژه رشته حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .پروژه رشته حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 159چکیده..................... ...1مقدمه...................بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقتفصل اول مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقتمبحث اول تعاریفگفتار اول معانی لغویالف قرارب بازداشتگفتار دوم قرار بازداشت در اصطلاح حقوقیگفتار سوم تمیز بازداشت از مفاهیم مشابهمبحث دوم سابقه تاریخی قرار بازداشتگفتار اول عصر باستانگفتار دوم دوران معاصرفصل دوم مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت اهداف قرار بازداشت موقتمبحث اول مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت قرار بازداشت موقتگفتار اول حکم ضرورت اجتماعیالف تامین امنیت جامعه و عدالتب تضمین حقوق بزه دیدهج حفظ منافع متهمگفتار دوم عقلمبحث دوم اهداف قرار بازداشت موقتالفبجدفصل سوم بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقتمبحث اول دیدگاههای موافقانمبحث دوم دیدگاههای مخالفانبخش دوم رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین¬المللی در موضوع قرار بازداشت موقتمبحث اول قرار بازداشت موقت، قرار اولیهگفتار اول قرار بازداشت اجباریالف در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین¬المللیب مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاصگفتار دوم قرار بازداشت اختیاریالف در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین¬المللیب مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاصمبحث دوم قرار بازداشت موقت جایگزین سایر قرارهای تامین کیفریگفتار اول قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیلگفتار دوم قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقهفصل دوم شرایط قانونی بازداشت موقتمبحث اول ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقتگفتار اول ضوابط صدور قرار بازداشتالف ضوابط خاصب ضوابط عامگفتار دوم مقام صادر کننده قرار بازداشتگفتار سوم تحدیدات قرار بازداشتمبحث دوم نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقتگفتار اول کیفیت تحدید قرار بازداشتگفتار دوم حق اعتراض به قرار بازداشت موقتگفتار سوم مرجع رسیدگی کننده به اعتراضگفتار چهارم موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آنفصل سوم تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقتمبحث اول تضمینات حقوق متهم بازداشت شدهگفتار اول اصل برائتالف منابع قانونی و حقوقی اصل برائتب آثار اصل برائتگفتار دوم تعقیب قانونیالف کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونیب تسریع در تفهیم اتهامج حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالحگفتار سوم امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونیالف منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباریب منع هتک حرمتگفتار چهارم حق داشتن وکیلالف دسترسی به مشاور حقوقی و وکیلبگفتار پنجم سیستم زندان متهم بازداشت شدهالف تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازاتب جدایی خردسالان از بزرگسالانگفتار ششم جبران خسارت از متهم بیگناهالف منابع قانونی جبران خسارتب خسارت قابل مطالبهگفتار هفتم حقوق و تضمینات خاص برای متهممبحث دوم جایگزین¬های قرار بازداشت موقتگفتار اول قرار التزام به حضور با قول شرفگفتار دوم قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزامگفتار سوم قرار اخذ کفیل با وجه الکفالهگفتار چهارم قرار اخذ وثیقهگفتار پنجم قرار عدم خروج از کشورنتیجه¬گیری و پیشنهاداتفهرست منابع و مآخذSummeryچکیدهقرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می¬شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می¬باشد.علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین¬المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین¬المللی و منطقه¬ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی¬المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام¬های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه¬های جهانی و منطقه¬ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من¬جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی¬المقدور نواقص و کاستی¬های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.

مقدمهمقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است.لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن می¬باشد.ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفته¬اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید.آیین دادرسی کیفری عبارتست از «مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است». قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده 1 ارائه می¬کند.در مجموع باید گفت هر دو روش (حمایت از متهم و حمایت از جامعه) به تنهایی عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب اینست که قوانین آیین دادرسی کیفری به نحوی وضع گردد تا منافع هر دو تأمین شود.متهمی که وارد فرآیند کیفری می¬شود تا زمانیکه مسئولیت کیفری و مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشود، بی¬گناه فرض می¬گردد، به عبارتی اصل بر برائت متهم است، مگر خلاف آن ثابت شود. این اصل در قوانین داخلی کشورها من جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در اسناد بین¬المللی و منطقه¬ای مهم با صراحت بیان شده است.