آشنایی بازی واليبال و تاريخچه و قوانين آن

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 47 مشخصات بازي واليبال واليبال يك ورزش تيمي است كه توسط دوتيم روي يك زمين، بازي مي شودكه بوسيله يك توربه دوقسمت شده. هدف بازي اين است كه توپ راازبالاي توربه زمين حريف بفرستند، وازانجام اين عمل توسط حريف ممانعت به عمل آورنآشنایی بازی واليبال و تاريخچه و قوانين آن|30017785|arshad100|آشنایی بازی واليبال و تاريخچه و قوانين آن
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان آشنایی بازی واليبال و تاريخچه و قوانين آن هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 47

مشخصات بازي واليبالواليبال يك ورزش تيمي است كه توسط دوتيم روي يك زمين، بازي مي شودكه بوسيله يك توربه دوقسمت شده. هدف بازي اين است كه توپ راازبالاي توربه زمين حريف بفرستند، وازانجام اين عمل توسط حريف ممانعت به عمل آورند. تيم براي برگرداندن توپ مجازبه زدن سه ضربه مي باشد.منطقة بازي:منطقة بازي شامل زمين بازي ومنطقة آزاد مي باشد، مي بايست به شكل مربع مستطيل وقرينه باشد.ابعاد:زمين بازي به شكل مربع مستطيل به ابعاد 9×18 متر، بوسيله يك منطقه آزادحداقل به پهناي 3 متر احاطه شده است. فضاي بالاي منطقة آزادبازي ومنطقة بازي بايدازهرگونه مانعي آزادباشد. فضاي آزادبايدحداقل به اندازه 7 مترارتفاع داشته باشدازسطح زمين.براي مسابقات جهاني ورسمي fivb منطقة آزادبايدبه اندازه حداقل 5 مترازخطوط كنار و 8 مترازخطوط انتهايي باشد. فضاي بالاي منطقة آزادبازي بايدبه اندازه حداقل 5/12 مترارتفاع ازسطح زمين داشته باشد.براي قهرماني جهان بزرگسالان وبازيهاي المپيك اندازه منطقة آزادبايد حداقل 6 مترازخطوط كنارو 9 مترازخطوط انتهايي باشد.سطح زمين بازي كردن:سطح زمين بازي بايد صاف، افقي ويكنواخت باشد.براي مسابقات جهاني fivb فقط سطح پوشيده ازچوب ياموادمصنوعي مجازاست، هرگونه كف پوش بايدقبلاً توسط fivb تأييدشده باشد.درزمين هاي سرپوشيده سطح زمين بازي بايدبه رنگ روشن باشد. براي مسابقات جهاني fivb رنگ سفيد براي خطوط الزامي است.خطوط زمين:پهناي تمامي خطوط زمين 5 سانتيمتراست. رنگ آنهابايدروشن ومتفاوت ازرنگ زمين وديگرخطوط باشد.خطوط محدودكننده:دوخط كناري ودوخط انتهايي محدوده زمين بازي رامشخص مي گرداند. هردوخط كناري وانتهايي درداخل ابعادزمين بازي كشيده شده است.خط مركزي:خط مركزي ياوسط، زمين بازي رابه دوزمين مساوي 9×9 مترتقسيم مي كند. اين خط در زير تور ازوسط خط كناري يك طرف به وسط خط كناري طرف ديگركشيده مي شود.خط حمله:درهرطرف زمين يك خط حمله كه درفاصله 3 متري موازي خط مركزي است منطقة جلوي حمله رانشان مي دهد. براي مسابفات جهاني fivb خط حمله بصورت نقطه چين ازخطوط كناري ادامه دارد، بوسيله 5 خط كوتاه 15 سانتيمتري به پهناي 5 سانتيمتر، بفاصله 20 سانتيمترازهمديگركشيده مي شود جمعاً به طول 175 سانتيمتر.منطقة جلو:درهرطرف زمين محدوده منطقة جلوازخط مركزي تا لبة خارجي خط حمله وحاشيه پشت خط حمله منطقه جلودر آن طرف خطوط كناري تاپايان منطقة آزاددرنظرگرفته مي شود.منطقه سرويس:منطقة سرويس به پهناي 9 متردرپشت هرخط انتهايي است. ازپهلوبوسيله دوخط كوتاه محدوداست. طول هركدام 15 سانتيمتر، بفاصله 20 سانتيمترپشت خط انتهايي درامتدادخطوط كناري. هردوخط كوتاه جزء منطقة سرويس هستند.منطقة تعويض:حدودمنطقة تعويض بوسيله دوخط حمله تا ميز منشي را شامل مي شود.منطقة گرم كردن:براي مسابقات جهاني ورسمي fivb مناطق گرم كردن، تقريباًبه اندازه 3×3 متر، درطرف نيمكت هرتيم درگوشه هاي خارج ازمنطقه آزادمشخص مي گردد.منطقة جريمه:منطقة جريمعه تقريباً به اندازه يك متردريك متر درپشت نيمكت هرتيم تعيين شده است. اين منطقه باخط 5 سانتيمتري به رنگ قرمزمشخص شده وباقراردادن دوصندلي دراين محل مجهزگرديده است.درجه حرارت:حداقل درجه حرارت نبايدپائين تراز 10 درجه سانتيگراد(50 درجه فارنهايت)باشد. براي مسابقات جهاني fivb ، حداكثر درجه حرارت نبايد بالاتراز 25 درجهسانتيگراد(77 درجه فارنهايت) وحداقل نبايد پايين تراز 16 درجه سانتيگراد(61 درجه فارنهايت) باشد.نور:براي مسابقات جهاني ورسمي fivb ميزان نوردرمنطقه بازي بايداز 1000 تا 1500 لوكس باشدوازارتفاع يك متري بالاي سطح منطقه بازي اندازه گيري شود.