بررسي ارتباط بين ميزان انجام فعاليت هاي بدني و ورزشي و سطح سلامت رواني

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 129 چكيده تحقيق پژوهش حاضر به بررسي ارتباط بين ميزان انجام فعاليتهاي بدني و ورزشي و سطح سلامت رواني ( جسماني ، اضطراب و اختلال خواببررسي ارتباط بين ميزان انجام فعاليت هاي بدني و ورزشي و سطح سلامت رواني|30019230|arshad100|بررسي ارتباط بين ميزان انجام فعاليت هاي بدني و ورزشي و سطح سلامت رواني
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسي ارتباط بين ميزان انجام فعاليت هاي بدني و ورزشي و سطح سلامت رواني هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 129

چكيده تحقيقپژوهش حاضر به بررسي ارتباط بين ميزان انجام فعاليتهاي بدني و ورزشي و سطح سلامت رواني ( جسماني ، اضطراب و اختلال خواب و ...) دانشجويان پسر كارشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي تهران در سال تحصيلي 86 85 پرداخته است .جامعه آماري شامل دانشجويان ورودي مهر 82 تا مهر 85 . تعداد كل دانشجويان از لحاظ اموزشي 96 نفر منهاي 11 دانشجوي انتقالي و مرخص از تحصيل در ترم مهر ماه 85 بود . يعني جامعه آماري 85 نفر و طبق جدول كه حبسي و مورگان 70 نمونه ( آزمودني ) شامل سه رشته تحصيلي مشاوره و راهنمايي ، علوم تربيتي و روانشناسي در سطح تحصيلي كارشناسي .از تعداد 70 نمونه آزمودني 41 آزمودني غير ورزشكار – 29 و آزمودني ورزشكار بودند . از 29 نفر آزمودني ورزشكار 16 نفر – ورزشكار رشته هيا ورزشي انفرادي و 13 نفر ورزشكار رشته هاي گروهي

ابزار گرد اوري داده ها :1 پرسشنامه اطلاعات فردي 2 تست سلامت عمومي گلدبرگ GHQ

روشهاي آماري :آمار توصيفي (فراواني ، درصد ، ميانگين ، انحراف استاندارد ، رسم نمودار و جدول )

روشهاي آماري :آمار استنباطي ( آزمون t مستقل براي ميانگين گروههاي متفاوت)

محاسبات با نرم افزارهاي رايانه اي و روشهاي آماري توصيفي و استنباطينتايج بدست امده نشان مي دهد كه ورزشكاران نسبت به ازمودنيهاي غير ورشكار از سلامتي بالاتري برخوردار بودند . تفاوت معني داري از لحاظ سلامت رواني ما بين ورزشكاران انفرادي و گروهي مشاهده شد . زير مجموعه هاي سلامت رواني ( جسماني ف علائم اضطراب و اختلال خواب ، كاركرد اجتماعي ، علائم افسردگي ) آزمودنيهاي ورزشكار و غير ورزشكار تفاوت معني داري وجود داشت . با توجه به اطلاعات بدست امده آزمودنيهاي ورزشكار به لحاظ كاركرد اجتماعي و علائم افسردگي وضعيت بسيار مطلوبي را نسبت به آزمودنيهاي غير ورزشكار داشتند .

فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول1 1 مقدمه2 1 بيان مسئله3 1 اهميت و ضرورت تحقيق ( فايده هاي تحقيق)4 1 موضوع تحقيق5 1 اهداف تحقيق6 1 فرضيه هاي تحقيق7 1 تعاريف عملياتي

فصل دوم1 2 مقدمه2 2 ادبيات تحقيق1 2 2 مفهوم سلامت رواني بر اساس نظريه هاي مختلفالف – 2 2 نظرية زيست شناسيب – 2 2 نظرية روانكاويج 2 2 نظرية رفتار گراييد 2 2 نظرية انسانگرايي2 2 2 فشارهاي عصبي (رواني ) و سلامت رواني3 2 2 نشانه هاي فشار رواني4 2 2 فشار عصبي ( رواني) و دانشجويان5 2 2 واكنشهاي دانشجويان نسبت به فشارهاي رواني6 2 2 روشهاي مقابله دانشجويان با فشارهاي رواني7 2 2 انجام دادن فعاليتهاي بدني و ورزشي8 2 2 جمع بندي اديات تحقق3 2 پيشينه تاريخي تحقيق1 3 2 اثرات فعاليتهاي بدني و ورزشي و انجام آنها بر سلامت جوامع بيمار2 3 2 سلامت رواني در انواع رشته هاي ورزشي و فعاليت هاي بدني مختلف3 3 2 تفاوت افراد ورزشكار و غير ورزشكار در سلامت رواني و ابعاد آن4 3 2 جمع بندي و نكات آخر در مورد پيشينه تحقيقفصل سوم1 3 مقدمه2 3 روش اجراي تحقيق3 3 جامعه آماري4 3 نمونه آماري و روش نمونه گيري5 3 ابزار تحقيق ( اندازه گيري)6 3 روش جمع آوري داده ها ( اطلاعات)7 3 روش آماري تحقيقفصل چهارم1 4 مقدمه2 4 بخش توصيفي اطلاعات جمع اوري شده ( طبقه بندي داده ها )3 4 جداول و نمودارهاي توزيع فراواني4 4 بخش استنباطي ( اجراي آماري ) پژوهش ( اطلاعات جمع آوري شده5 4 تجزيه و تحليل مقايسه اي ( بررسي وضعيت فرضيه هاي تحقيق)فصل پنجم1 5 مقدمه2 5 نتايج كلي3 5 محدوديت هاي تحقيق4 5 پيشنهاداتفهرست منابعضمائمفصل اول :طرح تحقيق1 1 مقدمه2 1 بيان مسئله3 1 اهميت و ضرورت تحقيق ( فايده هاي تحقيق)4 1 موضوع تحقيق5 1 اهداف تحقيق6 1 فرضيه هاي تحقيق7 1 تعاريف عملياتي

1 1 مقدمهدر عصر حاضر اختلاف رفتار يو رواني از جمله مشكلات جدي و شايع در جهان است . اين پديده در كشورهاي در حال توسعه به ويژه در ايران دامنه وسيعتري دارد و دائما رو به افزايش است . فصل نامه پژوهشهاي روانشناختي ، 1371بر اين اساس با وجود پيشرفتهاي علمي در يك صد (100) سال گذشته كه باعث شده است تا بسياري از بيماريهاي عفوني و مسري از زندگي مردم رخت بر بندد، اما بنظر مي رسد كه اختلالات رواني با انواع و شدتهاي متفاوت جايگزين ان بيماريها شده است .نتيجه برخي از مطالعات ، صنعتي شدن كشورها و تغييرات اجتماعي از قبيل شهر نشيني ، فروپاشي خانواده ها و تغيير در شيوه زندگي مردم و مشكلات اقتصادي را از جمله برخي از علل اين مشكلات مي داند . جامعه دانشجويان كشور نيز كه اغلب درگير فراگيري علم و دانش هستند به لحاظ استرس هاي خاص حين سنين بيشتر در معرض اين فشارها و مشكلات قرار دارند .به اعتقاد پرز (1969) انسان يك ارگانيزم است و يك ارگانيزم از محيط خودش مستقل نيتس و به محيطي احتياج دارد كه با آن به تعامل و مبادله بپردازد . انسان تمايل دارد كه در جهت چيزهاي كل و يا هيئتهاي جنب حركت كند تا از تنشهاي خود بكاهد و كليت خود را به ظهور برساند . بنابراين تمايل اساسي هر ارگانيزمي و از جمله آنان انسان تلاش براي كسب تعادل است .تعادلي كه هرگز به طور ثابت و دايمي حاصل نمي شود . هدف تلاش براي كسب تعادل و موازنه كاهش ششهاست كه اين براي ارگانيزم لذت بخش است . همين تلاش در فرايند حفظ تعادل است كه نظم خود به خودي ارگانيزم را به وجود مي اورد با توجه به حساسيت اين دوران يعني دوران دانشجوي كه همراه با دوري از خانواده ، فشارهاي روحي و رواني و مقتضيات خاص اين سنين توجه به تاثير نامطلوبي كه اين اضطراب ها و استرس ها در فرايند كلي زندگي دانشجويان دارد لازم است كه به سلامت رواني ( فيزيكي ، اجتماعي و ... ) آنها توجه شود .