نمونه تست فیزیک (مباحث فیزیک دبیرستان و کنکور)

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 36 1 نیروی ثابتی در مدت ثانیه به جسم ساکنی به جرم کیلو گرم اثر می کند اگر بزرگی نیرو نیوتون باشد کار نیرو چقدر است ؟ «خ.ا» 1) 3) 2) 4) 2 زمین نیروی گرانشی برابر نیوتون به ماه وارد می کند ماه در یک دوره ی تناوبنمونه تست فیزیک (مباحث فیزیک دبیرستان و کنکور)|30019841|arshad100|نمونه تست فیزیک (مباحث فیزیک دبیرستان و کنکور)
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان نمونه تست فیزیک (مباحث فیزیک دبیرستان و کنکور) هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 36

1 نیروی ثابتی در مدت ثانیه به جسم ساکنی به جرم کیلو گرم اثر می کند اگر بزرگی نیرو نیوتون باشد کار نیرو چقدر است ؟ «خ.ا»1) 3)2) 4)

2 زمین نیروی گرانشی برابر نیوتون به ماه وارد می کند ماه در یک دوره ی تناوب متر جابه جا می شود کاری که نیروی گرانشی در این تناوب روی ماه انجام می دهد چقدر است ؟ «خ.ع»1) صفر 3)2) 4)

3 شخصی جعبه ای به جرم را ازروی سطح زمین با شتاب ثابتبالا می برد با پیدا کردن نیروی وزن و کار نیروی شخص پس از 3 ثانیه کار بر آیند را حساب کنید ؟ «خ.ع»1) 3)2) 4)

4 صندوقی به جرم به وسیله ی طنابی با نیروی نیوتون و با زاویه ی درجه نسبت به افق کشیده می شود اگر شتاب باشد وقتی سرعت به می رسد چه مسافتی جابهجا شده است ؟کار بر آیند را حساب کنید .(از اصطکاک صرف نظر شود )«خ.ع»1) صفرو 3) و2) وصفر 4) و

5 جسمی به جرم با سر عت روی سطح افقی حرکت می کند و پس از پیمودن مسافت متر می ایستد ضریب اصطکاک بین جسم و سطح چند است ؟ «خ.ع»1 ) 3)2) 4)

6 در شکل زیر وزنه Aبه kg1با سرعت ثابت پایین می آید در هر ثانیه j15 انرژی گرما در اثر اصطکاک ایجاد می شود سرعت وزنه ها چند متر بر ثانیه است ؟ «خ. ا»1) 3)2) 4)7 اگر جرم هر وزنه و ضریب اصطکاک بین سطح وجسم باشد کشش نخ چند نیوتون است ؟«خ.ک»1) 3)2) 4)8 در شکل مقابل نیروی کشش نخ افقی چند نیوتون است؟ «خ.ع»1) 3)2) 4)9 جسمی روی سطح شیب داری به زاویه ی در جه بدون سرعت اولیه از بالا ی سطح رها می شود در صورتی که شتاب حرکت جسم روی سطح شیب دار باشد ضریب اصطکاک چقدر است؟ «خ.ک»1) 3)2) 4)

10 گلوله ای از ارتفاع hرها شده و به سطح زمین برخورد می کند سرعت گلوله را در ارتفاع بدست آورید ؟(ازمقاومت هوا چشم پوشی کنید ) «خ.ع»1) 3)2) 4)

11 جسمی بر روی یک سطح افقی تحت اثر یک نیروی F باسرعت ثابت چهار متر بر ثانیه حرکت می کند اگر نیروی اصطکاک جنبشی نیوتون باشد کار نیروی Fدر هر دقیقه چند کیلو ژول است ؟ «خ. ا»