بررسی ترمزهای غلتکی، اجزا و نحوه عملکرد آنها و بررسی انواع و طراحی فنرها

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 39 (c) ظرفیت نیرو: (d) مقدار اندازه (s) که باعث می شود ترمز خود به خود قفل کند. داریم: سرعت 250rpm است.a=500mm c=150mm s=25mm r=200mm w=60mm =270 راه حل: a) در مسائل استفاده از Eq. (13.45) ما داریم: F1 = wrpmax = (0..06)(بررسی ترمزهای غلتکی، اجزا و نحوه عملکرد آنها و بررسی انواع و طراحی فنرها|30019909|arshad100|بررسی ترمزهای غلتکی, اجزا و نحوه عملکرد آنها و بررسی انواع و طراحی فنرها
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی ترمزهای غلتکی، اجزا و نحوه عملکرد آنها و بررسی انواع و طراحی فنرها هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 39

(c) ظرفیت نیرو:(d) مقدار اندازه (s) که باعث می شود ترمز خود به خود قفل کند.داریم: سرعت 250rpm است.a=500mm c=150mm s=25mm r=200mm w=60mm =270راه حل:a) در مسائل استفاده از Eq. (13.45) ما داریم:F1 = wrpmax = (0..06)(0.2)(375) = 4.5kNبا بکار بردن Eq. (13.44)F=بنا بر این معادله Eq.(13.42) ارائه میدهد که T = (4.5 1.095)(0.2) = 0.681 kN. m.b) با معادله Eq. (13.46) داریم:

C) از معادله1.15) Eq .( داریم:

d) با استفاده از معادله13.46) Eq. ( ما داریم Fa = 0 برایs=150(1.095)/4.5=16.5mmتفسیر: ترمز خود قفل شونده است اگر s>36.5mm باشد.13 13 ترمزهاي غلتكي با كفشك كوتاهاين ترمز شامل كفشك كوتاه است كه بر روي يك غلتك گردان توسط يك اهرم فشار داده شده است. طرح شماتيك اين ترمز در شكل 20 13 ارائه شده است. از آنجايي كه بعنوان كفشك نسبتاً كوچك است، توزيع فشار يكنواخت مي تواند بين غلتك و كفشك صورت بگيرد به دنبال آن نيروي نرمال و نيروي اصطكاك بر مركز محل تماس داده شده و بر آن اثر مي كند. سطح طراحي شده A براي كفشك از حاصلضرب پهناي آن در طول وتر ترسيم شده روي آن تحت كمان و به ميزان شعاع غلتك بدست مي آيد. براساس شكل اين طرح، داريم، و نيروي نرمال وارده بر كفشك برابر است با:(47 13)شكل 13.20 ترمز با كفشك كوتاهاز قبل داريم:نيروي نرمال = Fnحداكثر فشار بين غلتك و كفشك = Pmaxشعاع غلتك = rزاويه برخورد =پهناي كفشك = wمقدار نيروي اصطكاك برابر با f Fn است. مجموع گشتاورهاي حول نقطه O براي يك نمودار ايستايي در غلتك از مجموع ظرفيت و توان گشتاور براي ترمزگيري بصورت زير بدست مي آيد.(48 13) T = f Fnrكميت f نشان دهنده ضريب اصطكاك است. اكنون اهرم را بصورت ايستا و پايدار در نظر مي گيريم با احتساب گشتاورهاي حول A داريم:

مطالب قبلي در ارتباط نيروي محركه بشرح زير است:(49 13)كه در آن b , a و c نشان دهنده فواصل در شكل 20 13 هستند.ترمزهاي قفل شونده خودكار و داراي نيروي خودكاربراي ترمزي با جهت چرخش نشان داده شده در شكل، گشتاور نيروي اصطكاك براي اعمال نيرو كفشك و غلتك بكار مي رود اين امر سبب تحريك شدن خودكار مي شود. اگر b=fc يا b<fc. نيروي براي فعال كردن ترمز لازم است به مقدار 0 يا منفي برسد. در صورتي ترمز، قفل شونده خودكار ناميده مي شود كه(50 13)ترمز قفل شونده خودكار نياز به كفشك براي تماس با غلتك دارد تا بتواند غلتك را در خلاف جهت چرخش بارگذاري كند. ويژگي نيروي خودكار مفيد است اما تأثير قفل شوندگي خودكار معمولاً نامطلوب و غير قابل انتظار است. براي اطمينان از عملكرد بهتر تأثير نيروي خودكار در برابر قفل شوندگي خودكار، مقدار b بايد حداقل 25 50% بيشتر از fc باشد. توجه كنيد كه اگر چرخش غلتك ترمز خلاف جهت آنچه در شكل 20 13 نشان داده شده باشد علامت fc در رابطه (49 13) مشخص شده و ترمز داراي نيروي خودكار مي شود. همين طور اگر محور در طرف ديگر مسير عملكرد f Fn باشد. چنانكه توسط خط چين در شكل نشان داده شده نيروي اصطكاك برداشته شدن از روي كفشك دارد. در اين حالت داراي نيروي خودكار نمي باشد. هر دو وضعيت محور بحث شد كه اگر جهت چرخش معكوس شد، محور نيز معكوس مي شود.