علم بيولوژي(biology)و اختلافات موجودات زنده و غير زنده و بررسی سلول و بافتهای گیاهی و اجزای آ

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 48 تاريخچه: رابرت هوك(Robert hooke) فيزيكدان انگليسي در سال 1665 با بررسي ميكروسكوپي برش هاي چوب پنبه حفره هاي متعدد مجاور هم مشاهده نمود كه هركدام را به نام سلول به معناي اتاقك يا حفره كوچك نام نهاد. در حدود همان زمان آنعلم بيولوژي(biology)و اختلافات موجودات زنده و غير زنده و بررسی سلول و بافتهای گیاهی و اجزای آ|30020035|arshad100|علم بيولوژي(biology)و اختلافات موجودات زنده و غير زنده و بررسی سلول و بافتهای گیاهی و اجزای آنها
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان علم بيولوژي(biology)و اختلافات موجودات زنده و غير زنده و بررسی سلول و بافتهای گیاهی و اجزای آ هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 48

تاريخچه:رابرت هوك(Robert hooke) فيزيكدان انگليسي در سال 1665 با بررسي ميكروسكوپي برش هاي چوب پنبه حفره هاي متعدد مجاور هم مشاهده نمود كه هركدام را به نام سلول به معناي اتاقك يا حفره كوچك نام نهاد.در حدود همان زمان آنتوني وان ليون هوك (antony van leewwenhoek) دانشمند هلندي با ميكروسكوپ ساده اي كه ساخته بود ، موجودات تك سلولي را به صورت زنده در آب راكد ، خون و ... مشاهده نمود و آنها را جانوران كوچك نام نهاد . بنابراين ليون هوك كه اورا پدر ميكروسكوپ مي نامند اولين كسي بود كه سلول زنده را مشاهده نمود و نشان داد كه سلول ها حفره هاي توخالي نيستند.داتروشه (datrochet) ، گياه شناس فرانسوي ، سلول را به عنوان واحد حقيقي سازنده موجودات زنده معرفي نمود. اين موضوع كه كليه موجودات از واحدهاي ساختماني به نام سلول ساخته شده اند بعدها بنام نظريه سلولي خوانده شد.در نيمه دوم قرن نوزدهم تقسيم هسته و ميتوز و نيز اندامك ها و يا ارگانل هاي داخل سلولي مانند واكوئول ها ، پلاست ها ، ميتوكندري و دستگاه گلژي و... توسط دانشمندان مختلف شناسايي شدند. از حدود سال 1950 ، مشاهده سلول ها با ميكروسكوپ الكتروني اطلاعات دقيقتري در خصوص اندامك هاي سلولي و كار آنها در اختيار قرار داد .بتدريج مطالعات شيمايي و ملكولي نيز توسعه يافت بطوريكه در سال 1953 واتسون وكريك (waston & crick) موفق به كشف ساختمان ملكوليDNA شدند.امروزه سلول را به عنوان واحد زندگي ،واحد ساختماني و واحد كار موجودات زنده معرفي مي كنند و موضوع سلول شناسي يا سيتولوژي (cytology) بعنوان شاخه اي از زيست شناسي سلولي (cell biology) مطرح مي باشد.شاخه هاي زيست شناسي سلولي :زیست شناسي سلولي عبارتست از دانش مطالعه و شناخت سلول از جنبه هاي مختلف ملكولي ، ساختماني ،عملكردي و غيره .لذا شاخه هاي متعددي مانند سيتولوژي (مطالعه ساختمان ، عمل و آسيب هاي سلولي)، فيزيولوژي سلولي(مطالعه عملكرد سلول و اجزاءآن)، ژنتيك سلولي (توارث سلول بويژه مطالعه كروموزوم ها)،شيمي سلولي(مطالعه تركيبات شيميايي سلولها)،فيزيك سلولي (مطالعه سلول با روشها و قوانين فيزيكي مانند پتانسيل غشايي، انتشار، جذب، اسمز وغيره در سلول ها)، زيست شناسي ملكولي (مطالعه ملكول هاي سازنده سلول ها از نظر نوع، شكل ، ساختمان و عملكردو..)و بعضي شاخه هاي ديگر نيز بوجودآمده است.امروزه بيولوژي را فيزيك و شيمي ماده زنده تعريف مي كنند . يعني سلول بعنوان واحد ساختماني موجودات زنده از ملكول هاي شيميايي تشكيل شده كه از همه قوانين فيزيكي و شيميايي شناخته شده در مورد مواد غير زنده تبعيت مي كنند.حال اين سوال مطرح مي شود كه علت اختلافات اساسي موجودات زنده و غير زنده مانند تغذيه ، توليد مثل و تحريك پذيري چيست؟پاسخ اين سوال را در مجموعه عواملي مي توان يافت كه تحت عنوان منطق ملكولي حيات مطرح مي باشد.منطق ملكولي حيات:1 نسبت درصد عناصر بدن جانداران با مواد بي جان متفاوت است. حدود 99% وزن بيشتر سلول ها از چهار عنصر هيدروژن،اكسيژن،كربن و نيتروژن تشكيل شده است. اما فراوان ترين عنصر هاي روي زمين اكسيژن،سيليس،آلومينيوم و سديم هستند. علت اين امر اين است كه عنا صر چهارگانه N,C,O,H به بهترين وجهي مي توانند پيوندهاي پايدار ايجاد نمايند.2 تمام ملكول هاي جانداران از مواد اوليه ساده مانند دي اكسيد كربن ،آب و ازت كه در طبيعت وجود دارند ساخته شده اند. از تركيب بيوشيميايي اين مواد مصالح ساختماني ملكولهاي حياتي جانداران يعني منونوكلئوتيدها،اسيدهاي آمينه ،منوساكاريدها واسيدهاي چرب بترتيب بعنوان مصالح ساختماني اسيدهاي نوكلئيك ،پروتئين ها،پلي ساكاريدها و ليپيدها بوجودآمده اند .3 اسيد هاي نوكلئيك و پروتئين ها را ملكولهاي درشت آگاه كننده (informational macromolcule) مي نامند. زيرا از نظر ساختماني حامل اطلاعاتي مي باشند يعني ترتيب قرار گرفتن نوكلئوتيدها در اسيدهاي نوكلئيك و ترتيب قرار گرفتن اسيدهاي آمينه در پروتئين ها منجر به صدور فرمانهايي در سلول مي شود.احتمالا اولين موجودات زنده ساختماني متشكل از اين ماكرو ملكول ها داشته اند.4 از تركيب بيو شيميايي پروتئين ها با اسيدهاي نوكلئيك ، پلي ساكاريدها و ليپيدها اجزاء مختلف سلولي تشكيل مي شود.طبقه بندي موجودات زنده:موجودات زنده عبارتند از : جانوران ،گياهان ،پروتيست ها يا آغازيان (شامل قارچ ها،جلبك ها ،پروتوزوئر ها يا تك ياخته اي ها و باكتري ها )‌و ويروس ها.سلول هايي كه فاقد غشاء هسته اي باشند(مانند باكتري ها) بنام پروكاريوت ناميده مي شوند. سلو هاي گياهان ،جانوران ، قارچ ها ،جلبك هاو پروتوزوئرها كه هسته واقعي دارند بنام اوكاريوت ناميده مي شوند.شكل و ساختمان سلولتمام موجودات زنده از سلول و فراورده هاي سلولي تشكيل شده اند. سلو ل ها داراي اشكال گوناگون مانند كروي ،هرمي ،استوانه اي ، ستاره اي و غيره ميباشند.اندازه سلول ها نيز متفاوت است و معمولا بين 4 تا 40 ميكرون قطر دارند.اندازه بعضي سلول ها مانند سلول تخم به چند ميليمتر مي رسد . بعضي از سلول ها حتي با ميكروسكوپ معمولي هم ديده نمي شوند و با روش هاي مخصوص توانسته اند قطر آنها را حدود 0003/0 ميليمتر تعيين كنند. بعضي از سلول ها ي عصبي تا حدود 5/1 متر طول دارند.