مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی

کتاب گلستان سعدی و بهارستان جامی ، باغی است رنگارنگ و تن پوش آن زیبایی های لفظی و معنوی است ، که بر قامت این دو کتاب ، برازنده دوخته شده است . در این رساله سعی بر این است که این دو کتاب به صورت موشکافانه ، مورد نقد و بررسی قرار گیرد . که محتوای رسالهمقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی|31007348|arshad100|گلستان,سعدی,بهارستان,جامی,مقامات حمیدی,تن پوش ,رساله
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

کتاب گلستان سعدی و بهارستان جامی ، باغی است رنگارنگ و تن پوش آن زیبایی های لفظی و معنوی است ، که بر قامت این دو کتاب ، برازنده دوخته شده است . در این رساله سعی بر این است که این دو کتاب به صورت موشکافانه ، مورد نقد و بررسی قرار گیرد . که محتوای رساله، به پنج بخش اصلی تقسیم شده است که به ترتیب عبارتند از :
1- بررسی انواع نثر پارسی ، ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ . ق ) در بستر تاریخ ادبیات .
2- مقامه چیست ؟ و چگونگی شکل گیری آن در ادب پارسی و ویژگی های مقامه نویسی و به راستی آیا گلستان ، نوعی مقامه می باشد ؟ مقایسه مقامات حمیدی و گلستان سعدی .
3- ویژگی های سبکی گلستان سعدی و بهارستان جامی و وجوه اشتراک و افتراق سبکی این دو اثر گرانبهای ادب پارسی .
4- بررسی حکایات گلستان و بهارستان ، از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق و بررسی ویژگی های سبکی و بلاغی حکایات .
5- بررسی آیات و احادیث ، از جهت تاکید مطلب يا بار معنایی و بررسی اشعار عربی از جهت تاکید مطلب یا اشاره شعر ، به آیه و حدیث .
6- نتیجه گیری کلی از پایان نامه


فهرست مندرجات رساله
1- چکیده رساله ...... 9
2- پیشگفتار ......... 10
بخش اول : انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق ) ..... 13-26
1- مقدمه... 13-14
2- فصل اول 1- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول ..... 15
2- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم ...... 15
3- ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم ..... 16

3- فصل دوم 1- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات .. 17

2- تقسیم بندی نثر موزون به دو دسته

3- ویژگی های نثر موزون مرسل .... 18
4- ویژگی های نثر موزون فنی ...... 18-19
5- دیدگاه نثر نویسان درباره نثر موزون فنی .... 19-20


4- فصل سوم 1- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات... 21-22
2- جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم .....23
3- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی .. 24

1- مقدمه ............30
2- فصل اول 1- بحث لغوی مقامه ......... 31
2- مقامات در معنی اصطلاحی .......... 32
3- ویژگی های مقامه ............33-34

3- فصل دوم 1- گلستان و مقامات ..............35-37
2- وجوه اشتراک گلستان با مقامات ..........38-40
3- وجوه اشتراک گلستان با مقامات « جدال سعدی با مدعی » و « مقدمه کتاب »
4- وجوه اختلاف گلستان و مقامات .........41-42

4- فصل سوم 1- مقامات حمیدی .............43-44
2- ارزش مقامات حمیدی در نثر فارسی .........44-45
3- مقایسه گلستان سعدی و مقامات حمیدی
بخش سوم : مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان . 53-70


2- فصل اول 1- ویژگی های سبکی گلستان سعدی ......53-57
2- ویژگی های سبکی بهارستان جامی ..........58-60

3- فصل دوم مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان

بخش چهارم : مقایسه حکایت های گلستان و بهارستان ...... 73-103
1- مقدمه .............73
2- بررسی بابهای گلستان و بهارستان از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق ..73-74
3- تشابه موضوع و مفهوم در حکایت اسکندر مقدونی ...........74-75
4- تقسیم بندی حکایات گلستان و بهارستان 1- در سیرت پادشاهان .. 76-84
به شش دسته اصلی از جهت اشتراک و افتراق 2- عشق و جوانی ...85-91
موضوع ، شیوه سبک و بلاغت 3- در آداب صحبت ......92-95
4- سلامت و سلامتی .........96-98
5- بخشش و بخشندگی ...........99-101
6- قناعت ................102-103

بخش پنجم : بررسی آیات ، حدیث و اشعار در گلستان و بهارستان .. 107-134
1- مقدمه ............... 107

2- بررسی آیات قرآنی در گلستان 1- تاکید مطلب .........108-114
2- بار معنایی ............115

3- بررسی آیات قرآنی در بهارستان 3- تاکید مطلب .........116-117
4- بار معنایی ................118
4- بررسی احادیث گلستان 1- تاکید مطلب .........119-120
2- بار معنایی ـــــ

5- بررسی احادیث بهارستان 3- تاکید مطلب .......121
4- بار معنایی ـــــ

6- بررسی اشعار عربی گلستان 1- تاکید مطلب .............122-129
2- بار معنایی ـــــ
3- اشاره به آیه و حدیث ........... 130-131


7- بررسی اشعار عربی بهارستان 1- تاکید مطلب ...... 132-134
2- بار معنایی ــــــ
3- اشاره به آیه و حدیث ـــــ
8- نتيجه گيري كلي از پايان نامه ..............136-137