مقايسه ابعاد مختلف عمل كرده خانواده نوجوانان بزهكار و غير بزهكار

این فایل به بررسی مقايسه ابعاد مختلف عمل كرده خانواده (حل مشگل –ارتباط –نقش ها –واكنش هاي عاطفي-مشگلات عاطفي – كنترل رفتار) نوجوانان بزهكار و غير بزهكار می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 100 صفحه می باشد. بخشی از محتوای فایل دانلودی :: خانواده مقايسه ابعاد مختلف عمل كرده خانواده نوجوانان بزهكار و غير بزهكار|31009889|arshad100|مقايسه ابعاد مختلف عمل كرده خانواده نوجوانان بزهكار و غير بزهكار,تحقیق مقايسه ابعاد مختلف عمل كرده خانواده نوجوانان بزهكار و غير بزهكار,پروژه مقايسه ابعاد مختلف عمل كرده خانواده نوجوانان بزهكار و غير بزهكار,مقاله مقايسه ابعاد مختلف عمل كرده خانواد
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مقايسه ابعاد مختلف عمل كرده خانواده نوجوانان بزهكار و غير بزهكار هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

این فایل به بررسی مقايسه ابعاد مختلف عمل كرده خانواده (حل مشگل –ارتباط –نقش ها –واكنش هاي عاطفي-مشگلات عاطفي – كنترل رفتار) نوجوانان بزهكار و غير بزهكار می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 100 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::
خانواده کانون و هسته تشکیل اجتماعی بوده و بعنوان یک سیستم کوچک اجتماعی است که زیر بنای جامعه بزرگتری را فراهم می کند و هنجارها و ارزشهای حاکم بر آن بر تک تک افراد تأثیر قطعی دارد .
شناخت سازمان و انگاره های خانواده می تواند بعنوان کلیدی برای شناخت رفتارهای فرد پرورش یافته در آن تلقی گردد زیرا بدون تردید خانواده مهمترین عامل پیدایش و تشکل شخصیت فرد محسوب می شود لذا با توجه به اهمیت موضوع و اینکه تحقیق حاضر نیز به جنبه های خانوادگی مؤثر بر بزهکاری تأکید دارد لازم است توضیحات پیرامون خانواده و وظایف و … آن ارائه شود .
بزهکاری کودکان و نوجوانان از مسائل و مشکلات اجتماعی پیچیده دنیای امروز است جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی علل پیدایش نابهنجاریهای کودکان و نوجوانان را از دیدگاههای مختلف بررسی کرده اند .
بعضی به عامل روانی توجه بیشتری معطوف داشته اند این گروه نابهنجاری را حاصل احساس حقارت و یا نوعی خود آزاری می دانند . عده ای از صاحب نظران علت پیدایش بزهکاری نوجوانان و جوانان را در عوامل اجتماعی دانسته اند و می گویند برای بررسی علل پیدایش نابهنجاری قبل از هر چیز باید محیط اجتماعی و سیستم اجتماعی را مورد مطالعه قرار داد .
کودک اولین تجربیات خود را برای هم زیستی با دیگران در خانواده می آموزد و رشد و فعالیت های آینده اش را پی ریزی می کند و سعادت و شقاوت وی ریشه در خانواده اش دارد .
وجود شرایط عاطفی ناسالم ، یعنی منفی بودن نقش های خانوادگی ، در میان اعضای خانواده های مجرمان بیش از خانواده های غیر بزهکار است چنین نقش هایی بیشتر به شکل خصومت ، آزردگی ، نفرت ، خرده گیری ، پرخاش و نابسامانی های روانی آشکار می شوند این چنین خصلت هایی باعث ایجاد اضطراب در نوجوانان می شود .
سطح تحقیق حاضر در سطح علی مقایسه ای می باشد . ضمن آنکه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده و جامعه آماری مطالعه حاضر را نیز نوجوانان و جوانان کانون اصلاح و تربیت تهران تشکیل می دهند که ۳۰۰ نفر می باشند و از بین آنها ۵۰ نفر انتخاب گردیدند و همچنین کلیه دانش آموزان ( دبیرستان عموئیان ) که تعداد کل دانش آموزان ۲۰۰ نفر می باشند و ۵۰ نفر از بین آنها انتخاب گردید .
از طرفی داده ها و اطلاعات لازم نیز از طریق مصاحبه و ابراز پرسشنامه (FAD) جمع آوری گردیدند و جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از دو نوع آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردیده است .
نتایج حاصل نشان داد که تمام فرضیات تحقیق رد شده است و رابطه معنی داری بین متغیرهای مستقل حل مشکل ، ارتباط ، نقش ها ، واکنش های عاطفی ، مشارکت عاطفی ، کنترل رفتار و عملکرد کلی با بزهکاری و غیر بزهکاری نوجوانان وجود دارد
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
– مقدمه ۳
– بیان مسأله ۴
– اهمیت تحقیق ۶
-اهداف تحقیق ۸
– فرضیه های تحقیق ۹
– تعاریف عملیات واژه ها ۱۰
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
– ساختار خانواده و کجروی اجتماعی ۱۲
– تعریف خانواده ۱۲
– ساختار و انواع خانواده ۱۳
-وظایف خانواده ۱۶
– عوامل خانوادگی مؤثر بر رفتار ۱۸
– تعریف بزه ۲۳
– علائم و نشانه های بزهکاری ۲۳
– علل بزهکاری ۲۴
– تبیین زیست شناختی کجرویهای اجتماعی ، بزهکاری ۲۶
– نظریه زیست شناختی بزهکاری مبتنی بر الگو ( تیپ ) بدنی ) ۳۱
– نظریه کروموزمی ۳۲
– نقد و بررسی ۳۵
– تبیین روان شناختی کجروی ۳۶
– نظریه کج رفتاری زیگموند فروید ۳۹
– نظریه یادگیری ۴۱
– تبیین جامعه شناختی انحراف و کجرویهای اجتماعی ۴۲
– تئوری انحراف از دیدگاه کارگرد گرایی ۴۳
– انحراف از دیدگاه تضاد گرایی ۴۵
– تحقیقات پیشین ۴۸
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
– جا معه آماری ۵۲
– نمونه و روش نمونه گیری ۵۲
– ابزار اندازه گیری ۵۲
– روش جمع آوری اطلاعات ۵۷
– روش آماری ۵۸
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش ۵۹
توصیف داده ها ۶۱
تحلیل استنباطی داده ها ۶۲
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۶۵
– خلاصه تحقیق ۶۷
– بحث و نتیجه گیری ۷۰
– توصیه ها و پیشنهادات ۷۵
– بیان محدودیت ها و موانع ۷۹
منابع فارسی ۸۲