تحليل مقايسه اي رفتارهاي غير كلامي در دو فيلم آژانس شيشه اي و مارمولك (با تأكيد بر بازيگر نقش اول و

این فایل به بررسی دوم) می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 293 صفحه می باشد. بخشی از محتوای فایل دانلودی :: تحقيق حاضر كه در پنج فصل تدوين گرديده است، به منظور بررسي نقش و عملكرد رفتارهاي غيركلامي در ايفاي نقش بازيگر نقش اول در دو فيلم آژانش شيشهتحليل مقايسه اي رفتارهاي غير كلامي در دو فيلم آژانس شيشه اي و مارمولك (با تأكيد بر بازيگر نقش اول و|31010196|arshad100|تحليل مقايسه اي رفتارهاي غير كلامي در دو فيلم آژانس شيشه اي و مارمولك (با تأكيد بر بازيگر نقش اول و دوم),تحقیق تحليل مقايسه اي رفتارهاي غير كلامي در دو فيلم آژانس شيشه اي و مارمولك (با تأكيد بر بازيگر نقش اول و دوم),مقاله تحليل مقايسه اي رفتارهاي غ
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحليل مقايسه اي رفتارهاي غير كلامي در دو فيلم آژانس شيشه اي و مارمولك (با تأكيد بر بازيگر نقش اول و هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

این فایل به بررسی دوم) می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 293 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

تحقيق حاضر كه در پنج فصل تدوين گرديده است، به منظور بررسي نقش و عملكرد رفتارهاي غيركلامي در ايفاي نقش بازيگر نقش اول در دو فيلم آژانش شيشه اي و مارمولك آقاي «پرويز پرستويي» به اجرا درآمده است.
ارتباطات غيركلامي يكي از مباحث مهم در حوزه ارتباطات مي باشد و پژوهش هاي فراواني در نقش و اهميت آن در حوزه هاي مختلف زندگي خصوصي و شغلي انجام شده است كه از جمله مي توان به اهميت ارتباطات غيركلامي در روابط فردي،‌ خانوادگي، شغلي و در حوزه نمايش اشاره نمود كه پژوهش حاضر نيز به اهميت ارتباطات غيركلامي در سينما و مقوله بازيگري پرداخته است.
با توجه به اينكه در ايران و در حوزه مطالعات ارتباطي، رسانه سينما كمتر مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته است و همچنين با توجه به نقش اساسي ارتباطات غيركلامي در سينما و بازيگري، تحقيق بيشتر در اين زمينه، به ويژه با رويكرد ارتباطي، ضروري به نظر مي رسد و از نظر محقق بازيگري مقوله اي پراهميت در ساختار هر فيلم است. بازيگري روان و قوي، تاثير محتواي فيلم بر مخاطب را افزايش مي دهد. در اين ميان بهره گيري بازيگران از ارتباطات غيركلامي در ايفاي نقش موجب غناي اثر هنري مورد نظر مي گردد.
فهرست مطالب
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه 2
1- 1 بيان مسئله 8
1- 2 اهداف تحقيق 10
1- 3 اهميت موضوع 10
1- 4 سوالات تحقيق 15
1- 5 فرضيه هاي تحقيق 16
1- 6 تعريف عملياتی متغيرهاي مستقل و وابسته فرضيه هاي تحقيق 16
فصل دوم : ادبيات تحقيق
مقدمه 19
2- 1 بخش اول : ارتباطات غيركلامي 20
2-1- 1 تعريف مفهوم ارتباط غيركلامي 20
2-1- 2 زبان بدن و ارتباط غيركلامي 21
2-1- 3 كانال هاي عمده ارتباطات غيركلامي 22
2-1- 4 انواع ارتباطات غيركلامي 22
2-1- 5 كاركردهاي ارتباطات غيركلامي 23
2-1- 6 انواع ارتباطات غيركلامي 27
2-1- 7 اصول ارتباط غيركلامي 34
2- 2 بخش دوم : گفتار بي صدا 36
2-2-1 الفباي بي صدا 36
2-2- 2 انواع رفتارهاي غيركلامي 36
2-2- 3 نكات موثر بر نمايش هاي قدرت و گفتار بي صدا 41
2-2- 4 عوامل موثر در ارسال و درك علائم غيركلامي 42
2-2- 5 خاستگاه هاي نشانه هاي غيركلامي 44
2-2- 6 تفاوت هاي فرهنگي در پيام رساني بدن 49
2-2- 7 تعريف و مفهوم ارتباط از نظر مولانا 51
2-2- 8 ارتباط غيركلامي در مثنوي معنوي 57
2- 3 بخش سوم : نمايش و سينما 66
2-3- 1 نمايش درام 66
2-3- 2 فيلم هاي سينمايي 76
2-3- 3 سبك هاي فيلم 85
2- 4 بخش چهارم : نشانه شناسي 89
2- 5 بخش پنجم : بدن 99
2-5- 1 ژست ها و ساير حركات بدني 99
2-5- 2 بعضي از حركات اساسي و منشاء آن ها 105
2-5- 3 عوامل موثر در تعبير و تفسير كردن 106
2-5- 4 استفاده از زبان اندام 107
2- 6 بخش ششم : فاصله 120
2-6- 1 تعريف فاصله 120
2-6- 2 قلمروي پاتوق 122
2-6- 3 انواع فاصله 123
2- 7 بخش هفتم : محدوده حريم 127
2-7- 1 بهره گيري عملي از اندازه حريم ها 127
2-7- 2 آيين تعيين حدود و حريم (فضايابي) 128
2-7- 3 تاثير عوامل فرهني بر شعاع حريم ها 128
2-7- 4 حريم شهري در قياس با حريم روستايي 129
2- 8 بخش هشتم : قلمرو و مالكيت 130
2- 9 بخش نهم : ديدگاههاي هال در مورد فضا شناسي 131
2- 10 بخش دهم : حركات سر 135
2- 11 بخش يازدهم : چشم ها 139
2-11- 1 ارتباط چشمي يا نگاه 139
2-11- 2 انواع نگاه 145
2-11- 3 عواطف مرتبط با چشم ها 147
2-11- 4 جهت قطع كردن نگاه 148
2-11- 5 طرز برقراري ارتباط چشمي موثر 149
2- 12 بخش دوازدهم : چهره 151
2- 12- 1 مفهوم خنده ها 156
2- 12- 2 جهش ابرو 158
2- 13 بخش سيزدهم : تن صدا 160
2- 14 بخش چهاردهم : لمس كردن 162
2- 15 بخش پانزدهم : حركات دست و بازو 174
2- 16 بخش شانزدهم : پا 187
2- 17 بخش هفدهم : چهارچوب نظري 190
2- 17- 1 نظام هاي رمز غيركلامي بورگن 190
2- 17- 2 الگوي سه بعدي موريس 191
2-17- 3 نظريه بردويس در مورد حركت شناسي 192
2-17- 4 نظريه اكمن و فريسن در مورد حركت شناسي 193
2- 18 پيشينه تحقيق 194
فصل سوم : روش شناسي تحقيق
3- 1 روش و تكنيك تحقيق 199
3-1- 2 تحليل محتوا و تحليل اسنادي 205
3-1- 3 واحد ضبط و واحد متن 207
3-1- 4 قواعد شمارش 208
3-1- 5 مقوله بندي (تعريف، مراحل، خصوصيات) 209
3-1- 6 انواع تحليل محتوا 210
3-1- 7 مراحل تحليل محتوا 228
3-1- 8 مشاهده آزاد 232
3-1- 9 پرسشنامه معكوس 233
3-1- 10 نحوه پژوهش در زمينه پيام رساني غيركلامي 236
3-1- 11 تاريخچه كاربرد تحليل محتوا در فيلم هاي سينمايي 242
3-1- 12 مفهوم تحليل محتوا و كاربرد آن در سينما 242
3-1- 13 نظرات تحليل محتوا در سينما 244
3-1- 14 فرآيند علمي روش تحليل محتوا براي فيلم هاي سينمايي 246
3-1- 15 نقاط قوت و ضعف كاربرد تحليل محتوا در سينما 247
3-2- ابزار گردآوري اطلاعات 249
3- 3 جامعه و حجم نمونه 249
3- 4 نحوه پردازش و تجزيه و تحليل داده ها 249
3- 5 محدوديت هاي تحقيق 250
3- 6 تعريف نظري و عملياتي داده ها 251
3- 7 نحوه كدگذاري 254
3- 8 واحد تحقيق 257
3- 9 واحد ثبت 258
3- 10 تعيين اعتبار 258
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
4-1 بخش اول : آمار توصيفي 260
4-1-1 فيلم آژانس شيشه اي 260
4-1-2 فيلم مارمولك 280
4-2 بخش دوم : آمار استنباطي 302
4-2-1 فيلم آژانس شيشه اي 302
4-2-2 فيلم مارمولك 306
4-3 بخش سوم : مقايسه دو فيلم 310
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه 323
5-1نتيجه گيري 324
5-1-1 فرضيه هاي پژوهش 324
5-2 پيشنهادات 327
ضمائم 328
منابع و مآخذ 333