مکان بهینه نصب ادوات FACTS در سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم ( PSO)

دانلود فایل کامل در قالب فایل word و متشکل از 9 صفحه قابل ویرایش بخشی از محتوا :: چکیده این مقاله با توجه به پارامترهای موجود در سیستم قدرت، نحوه صحیح جایابی تجهیزات FACTS در شبکه استاندارد IEEE با استفاده از الگوریتم PSO را نشان میدهد. هدف از نصب ایمکان بهینه نصب ادوات FACTS در سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم ( PSO)|31012323|arshad100|دانلود فایل کامل مکان بهینه نصب ادوات FACTS در سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم ( PSO)
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مکان بهینه نصب ادوات FACTS در سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم ( PSO) هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود فایل کامل
در قالب فایل word و متشکل از 9 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::

چکیده

این مقاله با توجه به پارامترهای موجود در سیستم قدرت، نحوه صحیح جایابی تجهیزات FACTS در شبکه استاندارد IEEE با استفاده از الگوریتم PSO را نشان میدهد. هدف از نصب این تجهیزات، کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه میباشد که از مدل استاتیک برای مدل سازی تجهیز ادوات FACTS استفاده شده است. دو نوع از این ادوات در سیستم مورد آزمایش قرار داده شده که با توجه به مکان قرارگرفتن هر کدام ازآنها نتایج مختلفی بدست آمده که موجب افزایش بهرهوری سیستم مورد آزمایش، گردیده است.

کلمات کلیدی: مکان بهینه، ادوات FACTS، الگوریتم PSO، کاهش تلفات، پروفیل ولتاژ

.۱ مقدمه

صنعت برق در دنیا به سرعت در حال تغییر و تحول است کـه عـواملی چـون بـازار، کمبـود منـابع طبیعـی و تقاضـای روبـه رشـد الکتریسیته موارد مهمی در ایجاد این تغییرات و تحولات سریع و پیش بینی نشده هستند. با وجود این درخواست رو به رشد، خیلـی از برنامه های توسعه، توسط فشارهای ناشی از گروههای حامی مسائل زیست محیطی در رابطه با عدم اعطای مجوز ساخت خطوط انتقال جدید و نیروگاهها محدود شدهاند. بنابراین جهت حداکثر کردن ظرفیت انتقال خطوط موجود به همراه بـالا بـردن پایـداری و قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت استفاده از ادوات الکترونیک قدرت اجتناب ناپذیر است و بطور کلی استفاده از تجهیزات و تکنیک های جدید الکترونیک قدرت میتواند جانشین خوبی برای راه حل های مرسوم باشند. ساختار سیستم قدرت تابعی از وضعیت اقتصادی موجود، تصمیمات سیاسی، مهندسی و زیست محیطی میباشد و به همین دلیل ساختار آن همیشه در حال تغییر است. پخـش تـوان در کل شبکه مستقل از ساختار سیستم قدرت و تابعی از امپدانس خط انتقال است. خط انتقال با امپدانس پایین توانایی پخش تـوان بیشتری نسبت به خط انتقال با امپدانس بالا دارد. اما این نتیجه همیشه درست نیست زیرا مسائل عملی زیادی وجود دارند که بایـد آنها را در نظر گرفت. نمونه هایی از مشکلات عملی که پخش توانهای اکتیو و راکتیو کنترل نشـده ممکـن اسـت بوجـود بیاورنـد، عبارتند از کاهش پایداری سیستم، ایجاد حلقه های پخش توان، تلفات بالای انتقال، تجاوز از حـد ولتـاژ مـورد نظـر و عـدم بهـره برداری از ظرفیت کامل خطوط انتقال به علت محدودیت دمایی و فرمان قطع پشت سرهم رله هـا. ایـن قبیـل مشـکلاتمعمـولاً بوسیله ساخت نیروگاهها و خطوط انتقال جدید حل میشوند، اما ایـن راه حـل دارای هزینـه اجرایـی بـالا، زمـان بـر و در تضـاد بـا گروههای حامی محیط زیست است. راه حل جدیدی که برای حل این قبیل مشکلات میتوان در نظر گرفت مربوط بـه اسـتفاده از جدیدترین روشها و تجهیزات الکترونیک قدرت تحت عنوان FACTS است.