پيامبري، تبليغ دين بدون مزد

تحقيق متشکل از 28 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت بخشی از محتوا :: فهرست مطالب 1 قائده يك تا دوازدهم 1 قاعدة سيزدهم: پيامبران براي هدايت مردم آمدهاند. 2 قاعده چهاردهم: پيامبران در تبليغ دين از مردم اجرت نميخواهند. 3 قاعدة پانزدهم: ايمانپيامبري، تبليغ دين بدون مزد|31018145|arshad100|تحقيق پيامبري, تبليغ دين بدون مزد
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پيامبري، تبليغ دين بدون مزد هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تحقيق
متشکل از 28 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
فهرست مطالب

1
قائده يك تا دوازدهم 1
قاعدة سيزدهم: پيامبران براي هدايت مردم آمدهاند. 2
قاعده چهاردهم: پيامبران در تبليغ دين از مردم اجرت نميخواهند. 3
قاعدة پانزدهم: ايمان ديني ملازم با پيروي از پيامبران است. 8
ابلاغ پيام تنها وظيفه پيامبران 14
شيوههاي تعليم وتربيت پيامبرانه 14
قائده يك تا نهم 16
قاعده دهم: دعوت پيامبران دعوت به زندگي است 17
قاعده يازدهم: خداوند قبل از اتمام حجت پيامبران عذاب نميكند 19
قاعده دوازدهم: پيامبران جز ابلاغ پيام به مردم وظيفهاي ندارند. 21


قرآن كريم در بحث از پيامبري و پيامبران گزارههايي كلي و ضوابطي اساسي ارائه كرده كه ميتوان از آنها به قواعد قرآني حوزة پيامبري يا خصائص عمومي پيامبران تعبير كرد. اهم اين قواعد عبارتند از:
اول: هر امتي رسولي دارد و هيچ جامعهاي بدون پيامبر رها نشده است.
دوم: پيامبران انسانهايي هستند مثل ديگر انسانها
سوم: پيامبران به زبان مردمي كه در ميان ايشان مبعوث ميشوند سخن ميگويند.
چهارم: پيامبران توسط خداوند برگزيده و منصوب ميشوند.
پنجم: به پيامبران از جانب خداوند وحي ميشود.
ششم: پيامبران تحت تعليم الهي آموزش ديدهاند.
هفتم: پيامبران به خدا دعوت ميكنند.
هشتم: روش دعوت پيامبران بشارت و انذار است.
نهم: كار پيامبران تعليم و تربيت مردم است. تبيين، تذكر و نصيحت سه شيوة تعليم و تربيت پيامبرانه است.
دهم: دعوت پيامبران دعوت به زندگي واقعي است.
يازدهم: خداوند قبل از اتمام حجت پيامبران، مردم را عذاب نميكند.
دوازدهم: پيامبران جز ابلاغ پيام به مردم وظيفهاي ندارند. پيامبران وكيل مردم نيستند. پيامبران حق ندارند با زور و اكراه مردم را به دين و ايمان بخوانند.