بررسی تحقیق ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس

بررسی کامل تحقیق ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران دارای 122 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد. فرمت فایل: word و قابل ویرایش تعداد صفحابررسی تحقیق ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس|31022573|arshad100|بررسی کامل تحقیق ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران,ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس ,پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سه
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی تحقیق ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

بررسی کامل تحقیق ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران
دارای 122 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:
word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 122 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران
چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2 ـ 1 تاریخچه مطالعاتی 5
3 ـ 1 بيان مسئله 7
4 ـ 1 چارچوب نظري تحقيق 8
5 ـ 1 اهميّت و ضرورت تحقيق 10
6 ـ 1 اهداف تحقيق 10
7ـ 1 حدود مطالعاتی 13
1-7-1قلمرو مكاني تحقيق 14
2-7-1قلمرو زماني تحقيق 14
3-7-1قلمرو موضوعي تحقيق 14
8 ـ 1 فرضيه هاي تحقيق 14
9 ـ 1 ـ تعريف واژه ها و اصطلاحات 14
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 18
2 ـ 2 بازار مالي 19
1 ـ 2 ـ 2 طبقه بندي بازارهاي مالي 19
1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار پول 19
2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار سرمايه 19
3 ـ 2 سودمندي محتواي اطلاعاتي سود و واكنش بازار سرمايه 20
4 ـ 2 پژوهش بال وبراون 22
5 ـ 2 مفاهيم سود در حسابداري 22
6 ـ 2 تاريخچه پيش بيني سود 24
7 ـ 2 سود سهام پيش بيني شده 25
8 ـ 2 اهميت سود سهام پيش بيني شده 26
9 ـ 2 دقت پيش بيني سود در عرضه اوليه سهام 26
10 ـ 2 روشهاي پيش بيني سود 27
1 ـ 10 ـ 2 مدل باكس ـ جنكينز 28
2 ـ 10 ـ 2 مدل گام زدن تصادفي 29
11 ـ 2 بازده 30
12 ـ 2 بازده تحقق يافته در مقابل بازده مورد انتظار 30
1 ـ 12 ـ 2 بازده تحقق يافته 31
2 ـ 12 ـ 2 بازده مورد انتظار 31
13 ـ 2 اجزاي بازده 31
1 ـ 13 ـ 2 سود دريافتي 31
2 ـ 13 ـ 2 سود (زيان) سرمايه 31
14 ـ 2 بازده غيرعادي سهام 32
15 ـ 2 فرضيات مطرح شده در مورد بازده غير عادي كوتاه مدت در عرضه هاي اوليّه 35
1 ـ 15 ـ 2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي 35
1 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل بارون 35
2 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل راك 36
2 ـ 15 ـ 2 فرضيه علامت دهي 38
3 ـ 15 ـ 2 فرضيات گرايشات و علائق زودگذر 40
4 ـ 15 ـ 2 فرضيه عكس العمل بيش از اندازه سرمايه گذاران 40
5 ـ 15 ـ 2 فرضيه حباب سفته بازي و فرضيه بازارهاي سهام داغ 41
16 ـ 2 تطبيق نظريه ها و تئوريهاي بازده غير عادي كوتاه مدت در بورس ايران 42
17 ـ 2 پيشينه تحقيق 43
1 ـ 17 ـ 2 تحقيقات خارجي 43
2 ـ 17 ـ 2 تحقيقات داخلي 46
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 49
2 ـ 3 ـ روش تحقيق 49
3 ـ 3 ـ جامعه مطالعاتي و نمونه آماري 50
4-3 مدل تحقيق و شيوه اندازهگيري متغيرها 51
5 ـ 3 ـ روش و ابزار گردآوري داده ها 54
6 ـ 3 ـ روش تجزيه و تحليل داده ها 54
1 ـ 6 ـ 3 ـ تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي 55
7 ـ 3 ـ اعتبار دروني و بروني پژوهش 59
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 62
2 ـ 4شاخص هاي توصيفي متغيرها 62
3 ـ 4روش آزمون فرضيه هاي تحقيق 66
4 ـ 4 تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق 66
5 ـ 4بررسي فرض نرمال بودن متغيرها 67
6ـ 4خلاصه تجزيه و تحليل فرضيه ها به تفكيك 68
1ـ 6ـ4تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول: 68
1 ـ1ـ 6ـ 4تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل 71
2 ـ 6 ـ 4تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم: 77
1ـ2ـ6ـ4تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل 81
3ـ6ـ4تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي 86
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 89
2 ـ 5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها 90
1 ـ 2 ـ 5 نتايج فرضيه اصلي اول 90
1 ـ 1 ـ 2 ـ 5 نتايج فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل 91
2ـ 2ـ5 نتايج فرضيه اصلي دوم 91
1ـ2ـ 2ـ5 نتايج فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل 92
3ـ2ـ 5 نتايج فرضيه فرعي 92
3ـ5 نتيجه گيري كلي تحقيق 92
4ـ5 پيشنهادها 93
1ـ4ـ5 پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش 93
2ـ4ـ5 پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي كلي پژوهش 93
3ـ4ـ5 پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي 94
5ـ 5محدوديتهاي تحقيق 94
پیوست ها
پیوست الف:جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری 97
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 101
منابع لاتین: 104
منابع اینترنتی : 107
چکیده لاتین 108

جدول (1 ـ 1) مطالعات انجام شده در ارتباط با متغيرهاي تحقيق 9
جدول (2 ـ 1) شيوه اندازه گيري متغيرهاي كنترل 13
جدول (1 ـ3) شيوه اندازهگيري متغيرهاي كنترل 53
جدول (2 ـ 3 ) ويژگي متغيرهاي تحقيق 57
جدول (1ـ4): شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مركزي، شاخصهاي پراكندگي و شاخص هاي نمودار توزيع (آماري) ـ سال ورود به بورس (A) 63
جدول (2ـ 4): شاخص هاي توصيف كننده متغيرهاي تحقيق، شاخصهاي مركزي، شاخصهاي پراكندگي و شاخص هاي نمودار توزيع (آماري) ـ يك سال پس از ورود به بورس(B ) 64
جدول (3ـ4): آزمون كلموگراف ـ اسميرنوف (K – S ) مربوط به متغير وابسته (بازده غير عادي) 67
جدول (4ـ 4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين دو متغير خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده عادي در سال ورود به بازار سرمايه 68
جدول (5ـ4) : تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در سال ورود به بازار سرمايه 69
جدول (6ـ4): ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در سال ورود به بازار سرمايه 69
جدول (7ـ4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين كليه متغيرهاي مدل در مقطع زمانی A 73
جدول (8ـ4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی اول به روش Enter 74
جدول (9-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق در سال ورود به بورس (مقطع زمانیA) 76
جدول (10ـ4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين دو متغير خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه 77
جدول (11ـ4): تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه 78
جدول (12ـ4) ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي پس از يك سال از ورود به بازار سرمايه 78
جدول (13ـ4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين ـ واتسون بين كليه متغيرهاي مدل در مقطع زمانی B 82
جدول (14ـ4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی دوم به روش Enter 83
جدول(15-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق یکسا ل پس از ورود به بورس (مقطع زمانی B) 85
جدول (16ـ4) يافته هاي حاصل از بررسي فرضيه هاي تحقيق درحضور متغیرهای کنترل به تفكيك صنعت 86

نمودار (1ـ 4): آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي درمقطع زمانی A 70
نمودار (2ـ4): خط و معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام در مقطع زماني A 71
نمودار (3ـ4): آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي در مقطع زماني B 79
نمودار (4ـ 4) : خط و معادله رگرسيون بين دو متغير خطاي پيش بيني سود هر سهم و بازده غيرعادي سهام در مقطع زماني B 80

چكيده:
پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است.
این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگهداری سهام ، به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که از سوی شرکت ها ارائه می شود اتکا می کنند . بنابراین دقت این پیش بینی که مبنای تصمیم گیری آن ها است حائز اهمیت است.
در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود و حضور در بورس ، بر اساس داده های 84 شرکت طی دوره زمانی 1382تا1387 بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد ، بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود ،درهر دو مقطع زمانی مورد مطالعه ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نوع صنعت نیز بر این رابطه تأثیر گذار است .


مقدمه:
امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی ، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، مهم ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی ، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد.
از جمله اطلاعاتی که استفاده کنندگان ازااطلاعات مالی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکت ها است . در این میان هرگونه اطلاعاتی که به نحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود .
سود پیش بینی شده هر سهم برای سال مالی آینده ، از جمله اطلاعاتی است که از سوی شرکت ها اعلام می شود . این اطلاعات بر قیمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار است و چنانچه دارای محتوای اطلاعاتی باشد می تواند بر رفتار استفاده کنندگان به خصوص سهام داران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام شود و بازده های غیر عادی (بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند .