بررسی انواع ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی کامل انواع ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارای 167 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کبررسی انواع ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران|31022575|arshad100|بررسی کامل انواع ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران,انواع ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام ,بورس اوراق بهادار تهران,ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی انواع ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

بررسی کامل انواع ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
دارای 167 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:
word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 167 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

بررسي انواع ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
فهرست مطالب
فصل اول- كليات 1
1ـ1ـ مسئله پژوهش 2
1ـ2ـ پرسش های پژوهش 2
1ـ3ـ اهداف پژوهش و ضرورت آن 2
1ـ4ـ فرضيات پژوهش 2
1ـ5ـ تعاريف عملياتي 3
1ـ6ـ نهاد يا موسساتی که می توانند از يافته های اين پژوهش بهره گيرند 3
1ـ7ـ اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش 4
1ـ7ـ1ـ تعريف جامعه آماری و ويژگی های آن 4
1ـ7ـ2ـ روش نمونه گيری و حجم تقريبی نمونه 4
1ـ7ـ3ـ ابزار سنجش، مقياس های سنجش (پايايي – اعتبار) 4
1ـ7ـ4ـ روش تجزيه و تحليل داده ها 7
فصل دوم- مروري بر ادبيات نظري 8
2ـ1ـ مقدمه 9
2ـ2ـ نهادهای مالی 9
2ـ3ـ بازار پول و سرمایه 10
2ـ3ـ1ـ بازار پول 10
2ـ3ـ2ـ بازار سرمایه 11
2ـ4ـ بازار اوليه و ثانويه 11
2ـ4ـ1ـ بازار اولیه 11
2ـ4ـ2ـ بازار ثانویه 12
2ـ5ـ بازارهاي متشكل و غير متشكل 12
2ـ5ـ1ـ بازار متشکل (سازمان یافته) بورس اوراق بهادار 12
2ـ5ـ2ـ بازار غيرمتشكل (خارج از بورس ) 12
2ـ6ـ نقش بورس اوراق بهادار در کشور 13
2ـ7ـ عرضه عمومی اولیه 16
2ـ8ـ اعضای تیم IPO 19
2ـ9ـ روش های انجام عرضه عمومی اولیه 21
2ـ9ـ1ـ روش ثبت دفتری 22
2ـ10ـ فرایند ثبت دفتری 23
2ـ11ـ کشف قیمت عرضه عمومی اولیه 25
2ـ12ـ ناهنجاري هاي عرضه عمومي اوليه سهام 27
2ـ12ـ1ـ افت قیمت در بلند مدت 27
2ـ12ـ2ـ ارزش گذاری زیر قیمت 31
2ـ12ـ3ـ عرضه عمومی اولیه داغ 38
2ـ13ـ عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران 39
فصل سوم- روش تحقيق 44
3ـ1ـ مقدمه 45
3ـ2ـ جامعه آماری 45
3ـ3ـ نمونه آماری 47
3ـ4ـ چهارچوب مفهومی تحقیق 47
3ـ5ـ متغيرهاي تحقيق 48
3ـ5ـ1ـ متغیرهای مستقل بررسی ارزش گذاری زیر قیمت 48
3ـ5ـ2ـ عوامل موثر بر افت قیمت در بلند مدت 53
3ـ6ـ ابزار و نحوه جمع آوری داده ها 54
3ـ7ـ روایی داده ها 55
3ـ8ـ پایایی داده ها 55
3ـ9ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها 55
فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده ها 59
4ـ1ـ مقدمه 60
4ـ2ـ توصيف داده ها 60
4ـ3ـ آزمون نرمال بودن داده ها 61
4ـ4ـ آزمون فرضيات 62
4ـ4ـ1ـ فرضیه اول: 62
4ـ4ـ2ـ فرضیه دوم: 65
4ـ4ـ3ـ فرضیه سوم: 80
4ـ5ـ خلاصه فصل 86
فصل پنجم- خلاصه و نتيجه گيري 88
5ـ1ـ مقدمه 89
5ـ2ـ خلاصه 89
5ـ3ـ متغيرهاي تحقيق 90
5ـ4ـ ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيات 91
5ـ5ـ محدوديت هاي تحقيق 93
5ـ6ـ پيشنهادها 94
5ـ6ـ1ـ پيشنهاد مبتني بر نتايج تحقيق 94
5ـ6ـ2ـ پيشنهاد براي تحقيقات آينده 94
5ـ7ـ خلاصه فصل 95
ضمائم 96
پيوست 1 97
پيوست 2 98
پيوست 3 99
پيوست 4 103
پيوست 5 109
پيوست 6 114
پيوست 7 118
پيوست 8 123
پيوست 9 128
فهرست منابع و مآخذ 136
منابع فارسي : 137
منابع لاتین : 139

فصل اول

كليات
1ـ1ـ مسئله پژوهش
یکی از موضوعات مهم اقتصادی ومالی، عرضه سهام به صورت عمومی و تبدیل مالکیت خاص به عام می باشد که به دلیل منافع بسیار زیاد آن مانند افزایش سرمایه، رقابت بیشتر، کسب معافیت های مالیاتی، دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت و...، غالبا مورد استقبال شرکت ها نیز واقع می گردد.
در کشورهای پیشرفته و دارای بورس های صاحب نام، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می نمایند که در برخی موارد به 300 – 400 مورد در سال نیز می رسد؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن روبه رو هستند، ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام، شامل
ارزش گذاري زير قيمت، افت قيمت در بلند مدت و عرضه عمومي اوليه داغ، می باشد که به دلیل اهمیت آن، موضوع پژوهش های بسیاری واقع شده است.
با توجه به گسترش دامنه خصوصي سازي در كشور، مواجهه با ناهنجاري هاي عرضه عمومي اوليه در بورس اوراق بهادار تهران، امري محتمل است و اهميت تحقيق حاضر را نشان مي دهد.
لذا مسئله اصلی این پژوهش که در این تحقیق به آن پاسخ خواهیم گفت، این است که:
آيا در بورس اوراق بهادار تهران، همانند ديگر بورس هاي توسعه يافته، ناهنجاري هاي مرتبط با عرضه عمومي اوليه وجود دارد؟
در ایران، در ارتباط با عرضه عمومی اولیه سهام، روش ها، نحوه قیمت گذاری و... بررسی هایی انجام پذیرفته است ولی پیرامون ناهنجاری های آن کمتر پرداخته شده، لذا از اين جهت می توان این تحقیق را از سایرین متمایز نمود.
1ـ2ـ پرسش های پژوهش
پرسش هایی که با توجه به مسئله اصلی تحقیق مطرح می شود، به قرار زیر می باشند:
1. آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام،
ارزش گذاری زیر قیمت واقعی است؟
2. آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام، افت قیمت در بلند مدت است؟

1ـ3ـ اهداف پژوهش و ضرورت آن
اهدافي كه در اين تحقیق دنبال مي شود عبارتند از:
1. بررسی ناهنجاری های عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران (اعم از ارزش گذاری زیر قیمت و افت قیمت در بلند مدت)
2. بررسی علل ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
3. بررسی علل افت قیمت در بلند مدت در عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

1ـ4ـ فرضيات پژوهش
 ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام، در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
 آيا در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش گذاری زیر قیمت، يكي از ناهنجاری های عرضه عمومي اولیه سهام ، وجود دارد.
 آيا در بورس اوراق بهادار تهران، افت قیمت در بلند مدت، يكي از ناهنجاری های عرضه عمومي اولیه سهام، وجود دارد.