بررسی اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده در معلمان زن

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش مشاوره خانواده در 119 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. قسمتهایی کوتابررسی اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده در معلمان زن|32009605|arshad100|پایان نامه گروه درمانی,تحقیق الگوی شادمانی فوردایس,پایان نامه تعارض کار خانواده,بررسی اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار, خانواده در معلمان زن ,زنان شاغل,نظریه های شادمانی,عوامل موثر در شادمانی,مدلهای تعارض
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده در معلمان زن هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش مشاوره خانواده در 119 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار_ خانواده معلمان شهر تهران انجام گرفت. ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت مقیاس تعارض کار_ خانواده رستگار خالد است که ضریب پایایی آن 87/0 می باشد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن شهر تهران بود و نمونه ای به اندازه50 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از منطقه 6انتخاب شدند و از آنها آزمون تعارض کار-خانواده گرفته شد و 24 نفر از کسانی که در این مقیاس بالاترین نمره را گرفتند به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه برای آنها جلسات مشاوره گروهی برگزار شدد در حالی که گروه کنترل هیچ جلسه ای نداشتند. بعد از پایان دوره دوباره از دو گروه آزمون تعارض کار_ خانواده گرفته شد، در نهایت اطلاعات حاصل از انجام مرحله پیش آزمون و پس آزمون و مقایسه گروه آزمایش و گواه با استفاده از آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی(تحلیل کوواریانس و آزمون t مستقل) مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از فرضیه اصلی پژوهش نشان داد که گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس نمره کل تعارض کار_ خانواده را در سطح p=0/05 کاهش داده است.در فرضيه فرعي اول: گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس تعارض کار – خانواده را در سطح p=0/05 کاهش داده است و فرضیه فرعی دوم: گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس نمره تعارض خانواده_ کار را در سطح p=0/05 کاهش داده است.

مقدمه
شادمانی حالتی از ذهن است نه رشته ای از حوادث؛ احساسی آرامش بخش که می توانید همیشه تجربه اش کنید و با آن زندگی کنید و نه چیزی که برای یافتنش نیاز به جستجوی زیادی داشته باشید. در حقیقت هرگز نمی توانید با جستجوکردن به شادمانی دست یابید؛ زیرا با این کار به خود به طور ضمنی می گویید که باید در خارج از وجود خودتان به دنبال آن بگردید. شادمانی در خارج از وجود شما نیست؛ شادمانی یک احساس است؛ احساس طبیعی کارکرد روانی سالم فطری که وقتی درک کنید و بیاموزید که با کارکرد روانی خودتان حرکت کنید می توانید به مکانی در درون خودتان دسترسی پیدا کنید که آرامش خاطر در آنجاست، سپس می توانید تلاش برای شادمان بودن را متوقف کنید و به سادگی شادمان باشید، حتی وقتی اوضاع شما چندان مطلوب نیست باز هم می توانید به آن احساس خرسندی دسترسی داشته باشید؛ زیرا آن احساس از درون شما سرچشمه می گیرند نه از بیرون تان(زندگی شادمانه، ترجمه، شریفی درآمدی، 1380).
زندگی شغلی و خانوادگی دو جزء لاینفک زندگی اکثر افراد جامعه بشمار می آید. در حقیقت رمز موفقیت افراد در پیشبرد اهدافشان در این دو حیطه از زندگی یعنی خانواده و کار می باشد. چنانچه فرد در مسیر زندگی شغلی یا خانوادگی خود دچار مشکل شود عوارض آن نه تنها گریبانگیر خود فرد می گردد، بلکه سازمان ها و در سطح کلان جامعه نیز، بی نصیب نخواهد شد. امروزه تحقیقات زیادی در خصوص بررسی عوامل تأثیرگذار بر زندگی شغلی و خانوادگی افراد انجام شده است و این نشانه اهمیت و ضرورت این دو جزء مهم زندگی می باشد. در سطح کلان جامعه و خصوصاً در سازمان ها امروزه محققان به اهمیت منابع انسانی واقف شده اند و پی برده اندکه نیروی انسانی عامل باارزش و سرمایه ای بی پایان در جهت رشد و توسعه سازمان ها و کشورها می باشند، بطوری که در یک و نیم قرن گذشته، بخش قابل توجهی از پیشرفت کشورهای توسعه یافته، مرهون تحول منابع انسانی کارآمد بوده است. در سطح خرد نیز، خانواده یکی از بنیادی ترین هسته ی تشکیل دهنده جامعه است، بطوری که سلامت یا ناسالم بودن این هسته ی مرکزی، می تواند تمام سطوح جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. اولین قدم در ایجاد یک زندگی موفق ازدواج موفق است که باعث ارضای بسیاری از نیازهای جسمانی و روانی می شود و در صورت شکست، زن و شوهر به ویژه فرزندان با ضربه روانی شدید روبه رو می شوند. خانواده یک واحد اجتماعی است که وجود آن برای رشد و تحول اعضای مختلف خود و جامعه ضروری است، عدم وجود رضایت زناشویی باعث کاهش میزان رضایت از زندگی می شود(بروان ، 2002).
عوامل تعیین کننده رضایت شغلی و شادی چه هستند؟ مهم ترین عامل، خودمختاری یا میزان استقلال و آزادی در برابر کنترل مستقیمی است که شغل فرد به همراه دارد. سایر عوامل اصلی عبارتند از: انواع مهارتهای دخیل در عملکرد شغلی، مقدار اطلاعات در دسترس راجع به کارآمدی شغلی و میزان تأثیر آن شغل بر زندگی دیگران. رضایت شغلی با رضایت از زندگی مرتبط است. اما شاید این یافته را اینگونه تفسیر نمود که رضایت کلی از زندگی موجب رضایت بیشتر فرد از شغل خود می شود، نه اینکه رضایت شغلی موجب خشنودی کلی از زندگی می شود(آیزنک،1987، ترجمه: فیروزبخت، 1375).

فهرست مطالب به صورت زیر می باشد:
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1مقدمه
2-1 بیان مسأله
3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش
4-1 هدف های پژوهش
5-1 فرضیه های پژوهش
1-5-1 فرضیه اصلی پژوهش
2-5-1 فرضیه های فرعی پژوهش
6-1 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
1-2 مقدمه
2-2 تعریف شادمانی
3-2 نظریه های شادمانی
4-2 تعریف روان درستی
5-2 عوامل موثر در شادمانی
1-5-2 تفریح
2-5-2 ثروت
3-5-2 شخصیت
4-5-2 جنسیت
5-5-2 سن
6-5-2 روابط اجتماعی
7-5-2 کار و شغل
8-5-2 تحصیلات
6-2 روش های افزاش شادمانی
1-6-2 القاء منظم خلق مثبت
2-6-2 شناخت درمانی
3-6-2 آموزش مهارت های اجتماعی
7-2 صفات درونی افراد شادکام
8-2 شرح حال مختصری درباره فوردایس
9-2 اصول چهارده گانه فوردایس
1-9-2 اصل اول: فعال تر بودن و سرگر
2-9-2 اصل دوم: گذراندن اوقات بیشتر در اجتماعات و فعالیت های جمعی
3-9-2 اصل سوم: مولد بودن و انجام کارهای سودمند و معنادار
4-9-2 اصل چهارم: برنامه ریزی و سازماندهی بهتر
5-9-2 اصل پنجم: دور کردن نگرانی ها
6-9-2 اصل ششم: کاهش سطح توقعات و آرزوها
7-9-2 اصل هفتم: افزایش تفکر مثبت و خوش بینی
8-9-2 اصل هشتم: زندگی در زمان حال
9-9-2 اصل نهم: پرورش شخصیت سالم
10-9-2 اصل دهم: پرورش شخصیت اجتماعی و برون گرا
11-9-2 اصل یازدهم: خود بودن
12-9-2 اصل دوازدهم: از بین بردن احساسات و مسائل منفی
13-9-2 اصل سیزدهم: ارتیاطات نزدیک و صمیمانه
14-9-2 اصل چهاردهم: اولویت و ارزش دادن به شادی
10-2 تعارض کار- خانواده
1-10-2 تعارض کار- خانواده
2-10-2 تعارض خانواده- کار
11-2 انواع تعارض کار- خانواده
1-11-2 تعارض مبتنی بر زمان
2-11-2 تعارض مبتنی بر فشار
3-11-2 تعارض میتنی بر رفتار
12-2 مدلهای تعارض کار- خانواده
1-12-2 مدل ناسازگاری نقش های شغلی و خانوادگی گرینهاوس و بیوتل
2-12-2 مدل تقاضاهای ساختاری خانواده و تعارض کار-خانواده وایدانوف
1-2-12-2 عوامل مرتبط با زمان
2-2-12-2 سرایت روانی از نقش های کاری یا خانوادگی
3-12-2 مدل پیشایندها و پیامدهای تعارض کار- خانواده دوکسبری و هیگینز
1-3-12-2 پیشایندهای مدل و ساز و کار آنها
2-3-12-2 پیامدها
13-2 تفاوت های جنسیتی در تعارض کار- خانواده
14-2پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از ایران
15-2 پیشینه پژوهش های انجام شده در ایران
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
1-3 روش پژوهش
2-3 روش گردآوری داده ها و اطلاعات
3-3 مقیاس تعارض کار- خانواده رستگار خالد
1-3-3 پایایی مقیاس
2-3-3 روایی مقیاس
4-3 جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه
5-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه
2-4 توصیف داده ها
3-4 تحلیل استنباطی
1-3-4 فرضیه اصلی
2-3-4 فرضیه فرعی اول
3-3-4 فرضیه فرعی دوم
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5 مقدمه
2-5 فرضیه اول
3-5 فرضیه فرعی اول
4-5 فرضیه فرعی دوم
5-5 محدودیت های پژوهش
6-5 پیشنهادهای پژوهشی
7-5 پیشنهادهای کاربردی