نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان

تحقیق حاضر با عنوان نقش واسطهای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش صنعتی و سازمانی در 99 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده استنقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان|32009620|arshad100|پایان نامه سازگاری شغلی,پایان نامه عدالت سازمانی,پایان نامه عزت نفس سازمانی,نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان,عوامل موثر بر سازگاری شغلی,نظریه های سازگاری شغلی,ابعاد عدالت سازمانی,ابعاد و زمینه
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تحقیق حاضر با عنوان نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش صنعتی و سازمانی در 99 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

قسمتهایی کوتاه از متن:چکیده

هدف از این پ‍ژوهش بررسی نقش واسطه ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شاما کارکنان کمیته امداد استان فارس به حجم 750 نفر بوده اند، نمونه آماری شامل 150 نفر است که به روش نمونه‌گیری خوشه ای انتخاب شد .ابزار اندازه گیری پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیر ، گاردنر، کامینگز و دان هام، پرسشنامه سازگاری شغلی پورکبیریان و پرسشنامه عدالت سازمانی نی هوف و مورمن بوده است . تحلیل داده ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون صورت گرفت. نتایج نشان داد که عزت نفس در رابطه بین عدالت سازمانی و سازگاری شغلی نقش میانجی دارد .از طرفی مولفه های عدالت سازمانی با سازگاری شغلی دارای ارتباط معنی داری هستند. همچنین در بین مولفه های سازگاری شغلی عزت نفس سازمانی با فعال بودن ، واکنش پذیری و پشتکار دارای ارتباط معنی داری است .از طرف دیگر از بین متغیرهای پیش بین ، مولفه های عدالت سازمانی عدالت توزیعی و عدالت رویه ای و متغیر پیش بین عزت نفس سازمانی با متغیر ملاک سازگای شغلی دارای رابطه معنادار هستند که به ترتیب عزت نفس سازمانی از عدالت توزیعی و عدالت توزیعی ازعدالت رویه ای بتای بزرگتری دارد و پیش‌بین قوی‌تری برای ساز گاری شغلی می‌باشد.مقدمه

یکی از مهمترین منابع هر سازمانی، نیروی انسانی آن است . عوامل تشکیل دهنده این نیرو، افرادی با احساس هستند که اگر انگیزش کافی داشته باشند، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان به کار می برند. داشتن روحیه و رضایتمندی شغلی در رسیدن به بهره‌وری بالای سازمانها بسیار مهم است. همچنین یکی از عوامل مهم در بالا بردن انرژی روانی کارکنان یک سازمان، بهبود رضایت شغلی آن ها است ( شهرابی فراهانی ، 1391 ،ص 163) .

نتایج تحقیقات علوم رفتاری به طور اعم و رفتار سازمانی به طور اخص نشان می دهد که استفادة مطلوب از منابع انسانی، متکی به اقداماتی است که در پرتو آن ها جو و فضا یی در سازمان ایجاد شود تا هر یک از کارکنان با رضایت کامل و احساس امنیت خاطر، حداکثر تلاش را در جهت مطلوب وظایف شغلی به کار برند (صادقیان ، 1388 ، ص 50).

سازگاری شغلی از مفاهیم اساسی در نظریه های رشد شغلی در رابطه با رفتار حرفه ای می باشد و از انجا که مهمترین عامل در نیل به اهداف هر سازمان،نیروی انسانی است و بی شک موفقیت و پیشرفت هر سازمان به نیروی انسانی آن بستگی دارد.از زمانی که کار،جایگاه مهمی را در زندگی افراد به خود اختصاص داده است نه تنها وضعیت جسمانی افراد بلکه روان آنها را متاثر می سازد. اگر سازمان ها دغدغه توسعه منابع انسانی و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در بازار را دارند،برآوردن نیازهای کارمندان امری ضروری و مهم است( حسینی ،1392 ) .

در واقع محیط کار خانه دوم انسان است. پیداست که این محیط همچون محیط خانه باید برآورنده حداقلی از نیاز های روحی و روانی افراد باشد تا ضمن کسب درآمد به ارتقای دانش حرفه ای خود پرداخته و صادقانه کار کنند. احتمالا قسمت عمده ای از زندگی هر کس صرف شغلش می شود که می تواند به صورت دلخواه یا به اجبار باشد. پژوهش ها نشان می دهد که خشنودی شغلی با بهداشت روانی،امید به زندگی طولانی تر ارتباط دارد ( حسینی ،1392 ) .

سازگاری ( سازش )شغلی برای ادامه اشتغال موفقیت آمیز عامل مهمی به شمار می رود . سازگاری شغلی یعنی حالت سازگار ومساعد روانی فرد نسبت به شغل مورد نظر پس از اشتغال ( احیا کننده ، شفیع آبادی ، سودانی ، 1387 ، ص4) .

اما در شرایط متحول و متغیر کنونی، سازمان ها برای دست یابی به کارآیی و اثربخشی بیش تر و در نهایت دست یابی به اهداف تعیین شده شان ناگزیرند که توجه کافی را به منابع انسانی خود مبذول بدارند. نگرش افراد متأثر از ادراکات آنان نسبت به میزان رعایت عدالت در سازمان می باشد ( حقیقی ، احمدی ، رامین مهر ، 1388 ، ص 80) .

این باور در فرهنگ ما رایج است که پیامدهای هر کاری باید با عدالت همراه باشد عدالت اغلب در سازمان نیز مفهوم می یابد و با عنوان عدالت سازمانی از آن یاد می شود . عدالت یک مفهوم آمیخته با جامعه است و در بیشتر جنبه های زندگی حضور دارد. عدالت سازمانی ممکن است به گونه ای بالقوه، بسیاری از متغیرهای پیامدی رفتار سازمانی را تبیین کنند. عدالت سازمانی درجه ای است که کارکنان احساس می کنند قوانین، رویه ها و سیاست های سازمانی مربوط به کار آنها، منصفانه است .

از انجا که منابع انسانی امروزه یکی از مهمترین دارایی های سازمانها به شمار می روند . انسانها در سازمانهای دانش محور به عنوان کلیدی ترین مساله مدیران مطرح هستند . افراد در طول زندگی ، چندین تصور مختلف از خود پیدا می کنند. عزت نفس یک خودآگاهی مهم و یک عامل قوی در ترغیب شخص به کار، تعیین ظرفیت، خودهدایت گری، خودکنترلی و تمایل به رفتارهای کاری سودمند است .

عزت نفس کارمندان و حفظ و ارتقای آن یکی از مهمترین راههای بالابردن انگیزه و به تبع آن ارزش و کارایی آنان خواهد بود .فهرست مطالب نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان به شرح زیر می باشد:

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش

4-1 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

2-4-1 اهداف جزیی

5-1 فرضیه های پژوهش

6-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

1-6-1 تعریف مفهومی سازگاری شغلی

2-6-1 تعریف عملیاتی سازگاری شغلی

3-6- 1 تعریف مفهومی عدالت سازمانی

4-6-1 تعریف عملیاتی عدالت سازمانی

5-6-1 تعریف مفهومی عزت نفس سازمانی

6-6-1 تعریف عملیاتی عزت نفس سازمانی

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

1-2 مبانی نظری

1-1-2 سازگاری شغلی

2-1-2 عوامل موثر بر سازگاری شغلی

3-1-2 نظریه های سازگاری شغلی

4-1-2 عدالت سازمانی

5-1-2 ابعاد عدالت سازمانی

6-1-2 نظریه عدالت سازمانی

7-1-2 عزت نفس

8-1-2 ابعاد و زمینه های عزت نفس

9-1-2 نظریه عزت نفس

2-2 پیشینه پژوهش

1-2-2 پژوهش های داخلی

2-2-2 پژوهش های خارجی

فصل سوم : فرایند پژوهش

1-3 روش پژوهش

2-3 جامعه آماری

3-3 نمونه و روش نمونه گیری

4-3 متغیرهای جمعیت شناختی

5-3 ابزار پژوهش

1-5-3 پرسشنامه عزت نفس

2-5-3 پرسشنامه سازگاری شغلی

3-5-3 پرسشنامه عدالت سازمانی

6-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها

7-3 ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم : یافته های پژوهشی

1-4 یافته های توصیفی

1-1-4 متغیرهای مورد مطالعه

2-4 یافته های استنباطی

1-2-4 فرضیه اصلی

2-2-4 فرضیه جزیی1

3-2-4 فرضیه جزیی 2

4-2-4 فرضیه جزیی 3

فصل پنچم : بحث و نتیجه گیری

1-5 بحث و نتیجه گیری

2-5 محدودیتهای پژوهش

3-5پیشنهادات تحقیق

1-3-5 پیشنهادات کاربردی

2-3-5 پیشنهادهای پژوهشی

منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی

پیوست‌ها

الف) پرسشنامه سازگاری شغلی پورکبیریان

ب) پرسشنامه عدالت سازمانی )نیهوف و مورمن، 1993 )

ج) پرسشنامه عزت نفس سازمانی