بررسی تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 125صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد. =======================================بررسی تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي|32010916|arshad100|بررسی تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي,صورتهای مالی,مباني نظري تجديد ارائه صورت هاي مالي,پيامدهاي ارائه مجدد صورت هاي مالي,بيش اعتمادي مديريت
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 125صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکيده
با توجه به اينكه در سالهاي اخير، تجديد ارائه صورتهاي مالي بين شركتهاي ايراني بسيار رايج شده است.در اين تحقيق سعي شده برخي از عوامل تاثير گذار بر تجديد ارائه صورتهاي مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همچون بيش اعتمادي مديريت، دوگانگي مدير عامل و... را مورد بررسي قرار دهيم .در اين راستاي تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسي شده است.جامعه آماري تحقيق حاضر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1387 تا 1391بوده که جامعه آماري با توجه به روش غربالگري و پس از حذف مشاهدات غيرقابل قبول برابر با 116 شرکت مي باشد. بر اين اساس در اين تحقيق بيش اعتمادي مديريت به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده تا تاثير آن بر متغير وابسته، تجديد ارائه صورتهاي مالي مورد بررسي قرار گيرد. در فرضيه اول بررسي رابطه بين بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي، در فرضيه دوم بررسي رابطه بين درصد مديران غير موظف هيات مديره و تجديد ارائه صورت هاي مالي و در فرضيه سوم دوگانگي مدير عامل با تجديد ارائه صورت هاي مالي مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق که از داده‌هاي پانل(تابلويي) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از رگرسيون چند متغيره در سطح اطمينان 95% نشان مي دهد بين بيش اعتمادي مديريت و دوگانگي مدير عامل با تجديد ارائه صورت هاي مالي رابطه مستقيم معناداري وجود دارد. بين درصد مديران غير موظف هيات مديره و تجديد ارائه صورت هاي مالي رابطه معکوس معناداري وجود دارد.

مقدمه
آنچه در آينده رخ خواهد داد نتيجه تصميم گيري است. هدف از پيش بيني، کاهش ريسک در تصميم گيري است و در تصميم گيري براي سرمايه گذاري، پيش بيني آينده با توجه به اطلاعات مالي وحسابداري گذشته نقش مهم و اساسي را بر عهده دارد. يكي از مهمترين ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري، اتكاپذيري آن است . طبق مفاهيم نظري گزارشگري مالي، اطلاعاتي اتكاپذير است كه از اشتباه و تمايلات جانبدارانه خالي باشد. تحقيقاتي كه پيشتر در ايران انجام گرفته است نشان مي دهد كه درصد بالايي از شركتهاي ايراني به دليل اصلاح اشتباهات حسابداري، صورتهاي مالي را تجديد ارائه و رقمي را تحت عنوان تعديلات سنواتي گزارش مي كنند. اين موضوع نشان مي دهد كه اطلاعات حسابداري شركتها از نظر ويژگي عاري از اشتباه بودن مورد ترديد است.
در پژوهش حاضر تاثير بيش اعتمادي مديريت بر تجديد ارائه صورتهاي مالي بررسى مى شود. از اين رو، در ادامه اين فصل پس از بيان مسئله به اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم و طرح کلي تحقيق شامل فرضيه ها، اهداف تحقيق، بنيان اصلي طرح سؤال و موضوع تحقيق، متغيرها و تعريف عملياتي آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضيه ها و برخي اصطلاحات کليدي در پايان اين فصل تعريف و تشريح مي شوند.

فهرست مطالب

چکيده 1
فصل اول:كليات تحقيق
1-1) مقدمه 3
1-2) تشريح و بيان مسئله 3
1-3) ضرورت و اهميت تحقيق 5
1-4) اهداف تحقيق 6
1-5) فرضيه هاي تحقيق 7
1-6) مدل تحقيق و تعريف عملياتي متغيرهاي آن 7
1-7) روش تحقيق 9
1-8) روش گردآوري اطلاعات 9
1-9) قلمرو تحقيق 9
1-10) تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي 10
1-11) ساختار تحقيق 11
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1مقدمه 13
2-2بخش اول: مباني نظري تجديد ارائه صورت هاي مالي 13
2-2-1) دلايل تجديد ارائه صورت هاي مالي 16
2-2-2) واكنش به علل ارائه مجدد صورت هاي مالي 17
2-2-3) پيامدهاي ارائه مجدد صورت هاي مالي 18
2-3بخش دوم: مباني نظري هيات مديره 21
2-3-1) سازو کارهاي برون سازماني 21
2-3-2) سازو کارهاي درون سازماني 22
2-3-3) هيات مديره 24
2-3-4) ترکيب هيات مديره 26
2-4بخش سوم: بيش اعتمادي مديريت 37
2-5بخش چهارم: پيشينه تحقيق. 41
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
3-1) مقدمه 51
3-2)روش پژوهش 52
3-3) فرضيه هاي تحقيق 52
3-4) مدل تحقيق و تعريف عملياتي متغيرها 53
3-5) جامعه آماري 55
3-6) گردآوري اطلاعات 56
3-7) روش‌ها و ابزار تحليل داده‏ها 57
3-8) روش‌هاي آماري آزمون فرضيه ها 58
3-9) رگرسيون چند متغيره 58
3-9- 1 ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده 60
3-9-2 مفروضات رگرسيون خطي 60
3-9-3 آزمون استقلال خطاها 61
3-9-4 آزمون مناسب بودن مدل 62
3-9-5 آزمون معنادار بودن ضرايب 62
3-10) بررسي ساختار دادههاي تركيبي و انواع مدلهاي آن 63
3-10-1 مدل اثر ثابت 64
3-10-2 مدل اثر تصادفي 65
3-10-3 آزمونهاي تشخيص در دادههاي ترکيبي 65
3-11) خلاصه فصل 67
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش
4-1) مقدمه 70
4-2) آمار توصيفي داده ها 70
4-3) آزمون پايايي متغيرها 72
4-4) تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون 74
4-5) آزمون فروض کلاسيک رگرسيون 76
4-5-1) آزمون نرمال بودن توزيع متغير وابسته 76
4-5-2) آزمون استقلال خطاها 77
4-5-3) ناهمساني واريانس ها 78
4-5-4) آزمون هم خطي متغيرهاي مستقل 79
4-6) آزمون فرضيات تحقيق 80
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1) مقدمه 85
5-2) خلاصه پژوهش ونتيجه گيري 85
5-3) بررسي يافته‌ها و تفسير نتايج پژوهش 87
5-3-1)آزمون فرضيه اول 87
5-3-2)آزمون فرضيه دوم 88
5-3-3)آزمون فرضيه سوم 88
5-4) محدوديت‌هاي پژوهش 89
5-5) پيشنهادهاي كاربردي پژوهش 90
5-6) پيشنهادهايي براي پژوهش‌هاي آتي 91
منابع و ماخذ 92
پيوست 99