پیشینه و مبانی نظری شکل گیری مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق شکل گیری مدیریت دانش واثربخشی سازمانی مقدمه 13 1 - 2 مبانی نظری و پیشینه پژوهش 13 1 - 1 - 2 زمینه های شکل گیری مدیریت دانش 13 2 - 1 - 2 تعریف دانش 15 3 - 1 - 2 دانش کانونی و ضمنی 16 4 - 1 - 2 به کارگیری دانش 18 5 - 1 - 2 سلسلپیشینه و مبانی نظری شکل گیری مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی|32036705|arshad100|پیشینه و مبانی نظری شکل گیری مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پیشینه و مبانی نظری شکل گیری مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید . مبانی نظری وپیشینه تحقیق شکل گیری مدیریت دانش واثربخشی سازمانی مقدمه 13 1 - 2 مبانی نظری و پیشینه پژوهش 13 1 - 1 - 2 زمینه های شکل گیری مدیریت دانش 13 2 - 1 - 2 تعریف دانش 15 3 - 1 - 2 دانش کانونی و ضمنی 16 4 - 1 - 2 به کارگیری دانش 18 5 - 1 - 2 سلسله مراتب دانش 18 6 - 1 - 2 مدیریت دانش از دیدگاه های مختلف 19 7 - 1 - 2 تعاریف بر پایه فرایندهای مدیریت دانش 20 8 - 1 - 2 تعاریف استراتژیک یا مدیریت محور 21 9 - 1 - 2 تعاریف فناوری محور 21 10 - 1 - 2 تعریف بر اساس دانش سازمانی و جمعی 21 11 - 1 - 2 ارائه یک چهارچوب مفهومی برای مدیریت دانش 22 معرفی چهارچوب مفهومی مدیریت دانش 23 12 - 1 - 2 تعاریف فرایندهای اصلی مدیریت دانش 25 13 - 1 - 2 عناصر بنیادی عملی مدیریت دانش 28 اهداف دانش 28 14 - 1 - 2 چرا مدیریت دانش 29 15 - 1 - 2 عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش 30 16 - 1 - 2 تجزیه و تحلیل شکست پروژه مدیریت دانش 31 2 - 2 اثربخشی سازمانی 31 1 - 2 - 2 اثربخشی سازمان 32 2 - 2 - 2 محاسبه اثربخشی 33 3 - 2 - 2 عوامل موثر بر اثربخشی 35 3 - 2 تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی مقدمه : فصل دوم به مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختصاص یافته‌است که مبانی نظری شامل دو بخش عمده می‌باشد . در بخش اول به بررسی مقوله مدیریت دانش ، در بخش دوم به مقوله اثربخشی سازمانی و در بخش سوم نیز به پژوهش‌های انجام شده و پیشینه تحقبق پرداخته‌ شده‌است . 1 - 2 پیشینه ومبانی نظری مدیریت دانش : 1 - 1 - 2 زمینه های شکل گیری مدیریت دانش : در طی چند سال گذشته در جوامع مختلف بحثهای زیادی در مورد اهمیت دانش صورت گرفته است . اندیشمندان ومحققان رشته‌های مختلف اعم از جامعه شناسی ، اقتصاد و مدیریت بر این امر اعتقاد دارند که دگرگونی بنیادینی در جوامع صورت گرفته و در این دگرگونی « دانش و دانایی » دانایی تغییرا ت قرار گرفته است . مدیریت دانش ومفاهیم استراتژیک مربوطه ، به عنوان اجزا وعناصر مهم بقای سازمان وحفظ موقعیت رقابتی آن مورد توجه قرارگرفته‌اند به عنوان نمونه مک الروی معتقد است که دانش وکارکنان دانشی عوامل کلیدی سازمان در دستیابی به توسعه پایدار قلمداد می‌شوند و در زمره اصلی‌ترین منابع رقابتی آینده شرکتها قرار دارند . افزون بر این مارتنسون مدعی است که مدیریت دانش نیاز قطعی برای بهره‌وری و انعطاف‌پذیری سازمانهای خصوصی و دولتی است و از این رو توجه به آن از وظایف ومسولیتهای مدیران و مجریان است . از جمله عوامل بنیادین که تغییرات اساسی