پاورپوینت مایدس برنامه سرمایه گذاری و انکشاف معدن برای ثبات افغانستان

نتایج ارزیابی نهاد های کوچک ومتوسط تجارتی 16 اسلاید — پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —- اسلاید ۱ : مایدس هدف پروژه مایدس حمایت و تسهیل کردن انکشاف سکتور معدن در افغانستان میباشد. سه اجزاء: .۱جزء اول: چارچوب حقوقی و پالیسی .۲جزء دوم: ظرفیت سپاورپوینت مایدس برنامه سرمایه گذاری و انکشاف معدن برای ثبات افغانستان|32041741|arshad100|پاورپوینت مایدس برنامه سرمایه گذاری و انکشاف معدن برای ثبات افغانستاننتایج ارزیابی نهاد های کوچک ومتوسط تجارتی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پاورپوینت مایدس برنامه سرمایه گذاری و انکشاف معدن برای ثبات افغانستان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

نتایج ارزیابی نهاد های کوچک ومتوسط تجارتی 16 اسلاید

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-اسلاید ۱ :مایدسهدف پروژه مایدس حمایت و تسهیل کردن انکشاف سکتور معدن در افغانستان میباشد.سه اجزاء:.۱جزء اول: چارچوب حقوقی و پالیسی.۲جزء دوم: ظرفیت سازی کارکنان وزارت معادن و پطرولیم.۳جزء سوم: انکشاف سکتور خصوصیاسلاید ۲ :(III)جزء سوم

جزء سوم روی نیازمندیهای انکشاف سکتور خصوصی که شامل رشد محیط مناسب قوی برای نهاد های کوچک و متوسط تجارتی در عرصه حمایت از سکتور استخراجی تمرکز مینماید. یک برنامه ارزیابی بمنظور سروی موجودیت و ظرفیت نهاد های کوچک و متوسط تجارتی که برای حمایت از سکتور معدن ضروری خوانده میشود تحت جزء سوم اجرا گردید.اسلاید ۳ :نقاط کلیدی مورد تمرکز سروی نهاد های کوچک و متوسط تجارتی

نهاد های کوچک و متوسط تجارتی شامل ذیل اند:–خدمات مشورتی/ حمایوی تجارت–ساختمانی–زمین شناسی–ترانسپورتی–خدمات عملیاتی معدن و حمایت از اجتماع/ محلدیدگاه مصاحبه شونده گان درباره فرصت های جدید و توسعه اشتغال مربوطه سکتور معدن پرسیده شداسلاید ۴ :نقاط بیشتر مورد تمرکز سروی نهاد های کوچک و متوسط تجارتیهمچنان شامل ذیل است:–ارزیابی جندر که نقش زنان را در وظایف گوناگون نهاد های کوچک و متوسط تجارتی شناسائی نمود–دسترسی نهاد های کوچک و متوسط تجارتی به منابع مالی ارزیابی شده–پرس و جو در روی میکانیزم حمایت از نهاد های کوچک و متوسط تجارتی مانند موجودیت انستیتیوت تجارتی، اطاق های تجارت و صنایع و پروسس تنظیمی تجارت عادی (اگر تجارت راجستر باشد)این معلومات جهت ارایه اساسات پروژه و شناسائی مداخلات ستراتیژیک که جزء سوم آنرا طرح خواهد نمود جمع آوری گردیده و بمنظور حمایت از یک سکتور قوی و تنومند معدن افغانستان تطبیق خواهد گردید.اسلاید ۵ :ساختار سرویموقعیت: