دانلود ترجمه مقاله رابطه بین شخصیت و عملکرد داوران فوتبال

ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد سال انتشار:2011 تعداد صفحه ترجمه:9 تعداد صفحه فایل انگلیسی:9 موضوع انگلیسی :The relationship between personality and performance of football referees موضوع فارسی: چکیده انگلیسی:After coaches and athletes, دانلود ترجمه مقاله رابطه بین شخصیت و عملکرد داوران فوتبال|32054457|arshad100|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان دانلود ترجمه مقاله رابطه بین شخصیت و عملکرد داوران فوتبال هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2011

تعداد صفحه ترجمه:9

تعداد صفحه فایل انگلیسی:9موضوع انگلیسی :The relationship between personality and performance of football referees

موضوع فارسی:

چکیده انگلیسی:After coaches and athletes, referees are the third side of sporting events. If the judgment is done properly, the result of competition will be determined according to skill and tactical superiority; otherwise, other environmental factors may affect the result of competition. Personality is one of the distinctive aspects of every individual’s life. Personality characteristics predispose an individual to perform various actions in specific situations. Football is one of the most stressful jobs and it seems personality is one the most important factors in Judgment method of referees. This study examines the relationship between extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism, openness to experience and performance of referees. The research method used was correlation. All 61 premier League Soccer's Referees (the season 2012-2011) were selected as the study population. Due to the limitation of population, all subjects were considered as the sample. The NEO Personality Inventory (60 items and 5 scales) wasused. For collecting the data, researcher visited Tehran’s referees in their training location; questionnaire was sent via e-mail to the referees in other cities. The SPSS software was used for data analysis. Results showed that there was significant relationship between personality dimensions and judgment methods. There was a positive relationship between flexibility and judgment quality. Also, the present study showed there was not significant relationship between neuroticism, extraversion, agreeableness and judgment quality.

چکیده فارسی:پس از مربیان و ورزشکاران، داوران طرف سوم رویدادهای ورزشی هستند. اگر قضاوت به درستی انجام شود، نتیجه ی رقابت با توجه به مهارت و برتری تاکتیکی مشخص می شود، در غیر این صورت، دیگر عوامل محیطی ممکن است در نتیجه ی رقابت تاثیر گذارد. شخصیت یکی از جنبه های متمایز زندگی هر فرد است. ویژگی های شخصیتی فرد را به انجام اعمال مختلف در شرایط خاص مستعد می کند. فوتبال یکی از استرس زاترین مشاغل است و به نظر می رسد شخصیت یکی از مهم ترین عوامل در روش قضاوت داوران است. این مطالعه رابطه ی بین برونگرایی، سازگاری، وظیفه شناسی، روان رنجوری، دسترسی به تجربه و عملکرد داوران را بررسی می کند. روش تحقیق استفاده شده از نوع همبستگی بود. همه ی داوران 61 لیگ برتر فوتبال (فصل 2012-2011) به عنوان جامعه ی مورد مطالعه انتخاب شدند. با توجه به محدود بودن جامعه، همه افراد به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. پرسشنامه شخصیت NEO (60 اقلام و 5 معیار و مقیاس) مورد استفاده قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها، محقق، داوران تهران در محل آموزش خود را ملاقات نمود و پرسشنامه از طریق پست الکترونیکی به داوران در شهرهای دیگر فرستاده شده است. نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین ابعاد شخصیت و روش قضاوت وجود دارد. یک رابطه مثبت بین انعطاف پذیری و کیفیت قضاوت وجود دارد. همچنین، این مطالعه نشان داد ارتباط معنی دار و عمده ای بین روان رنجوری، برونگرایی، توافق و کیفیت قضاوت وجود ندارد.