خلاصه کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک: از تئوري تا عمل تألیف دکتر محمد نمازي

دانلود خلاصه کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک: از تئوري تا عمل تألیف دکتر محمد نمازي، در قالب pdf و در 112 صفحه، شامل: فصل اول: تعاریف و کلیات حسابداري مدیریت تعرخلاصه کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک: از تئوري تا عمل تألیف دکتر محمد نمازي|34048446|arshad100|کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک از تئوري تا عمل دکتر محمد نمازي,دانلود کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک,پاورپوینت کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک,نکات کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک,خلاصه کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان خلاصه کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک: از تئوري تا عمل تألیف دکتر محمد نمازي هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود خلاصه کتاب حسابداري مدیریت استراتژیک: از تئوري تا عمل تألیف دکتر محمد نمازي،

در قالب pdf و در 112 صفحه، شامل:


فصل اول: تعاریف و کلیات حسابداري مدیریت
تعریف حسابداري مدیریت
تعریف حسابداري مالی،حسابداري صنعتی
تفاوت عمده
سیر تکاملی MA
دلایل پیدایش SMA
پیشرفت هاي SMA
وجه تمایز SMA با MA سنتی
حسابداري تکنولوژي پیشرفته تولیدي
انواع اطلاعات حسابداري مدیریت
موقعیت سازمانی حسابداران مدیریت
نقش حسابداران مدیریت در سازمان8
معلومات ضروري براي حسابدارن مدیریت
عوامل عمده اي که عملیات واحدهاي صنعتی را دگرگون ساخته

فصل دوم: هزینه یابی بر مبناي فعالیت ABC
مقدمه
سیستم هزینه یابی سنتی و نارسائی هاي آن
مشکل و انتقاد اصلی صاحب نظران
مروري بر تاریخچۀ هزینه یابی بر مبناي فعالیت
مقایسه هزینه یابی سنتی و هزینه یابی بر مبناي فعالیت
خلاصه انحرافات هزینه در سیستم هاي هزینه یابی سنتی
تعیین فعالیت هاي بدون ارزش افزوده
مهندسی ارزش ساختار هزینه
طبقه بندي فعالیت ها در سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت
شیوه کارکرد سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت
گام هاي عملی براي پیاده سازي سیستم ABC
موارد کاربرد عملی سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت
مزایاي سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت
چه شرکت هایی بهتر است از هزینه یابی بر مبناي فعالیت استفاده کنند؟
معایب سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت
خلاصه و نتیجه گیري

فصل سوم: هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا TDABC
مقدمه
مزایاي سیستم هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا
چالش هاي مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت
سازوکار هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا
مقایسه دو مدل (ABC) و(TDABC)
قدرت پیشبینی مدل (ABC)
معادلات زمانی
به روز رسانی مدل
نوآوري هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا
پیاده سازي مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت زمان گرا (TDABC)
معایب سیستم TDABC

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش
مقدمه
مفهوم زنجیره ارزش
تشریح اجزاء زنجیره ارزش
سیستم هاي سنتی تجزیه و تحلیل هزینه و سیستم جدید تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش
تعرف مدیریت استراتژیک
مزایاي زنجیره ارزش
تعریف زنجیره ارزش
مزیت هاي تکنیک در موسسه حسابداران مدیریت آمریکا
موارد مورد توجه در تجریه و تحلیل زنجیره ارزش
طبقه بندي چرخه هاي زنجیره ارزش
مراحل تصمیم گیري استراتژیک براي ساخت شرکت هوشمند
استفاده از زنجیره ارزش براي کاهش زمان تولید
تعمیم زنجیره ارزش پورتر به کتابخانه هاي تخصصی
مقایسه ي مدل پورتر با فعالیت هاي یک کتابخانه ي تخصصی

فصل پنجم: هزینه یابی بر مبناي هدف TC
مقدمه
تاریخچه هزینه یابی بر مبناي هدف
ضرورت هاي هزینه یابی بر مبناي هدف
ویژگی هاي دنیاي جدید کسب و کار
تعریف هزینه یابی بر مبناي هدف
مقایسه هزینه یابی بر مبناي هدف و هزینه یابی سنتی
مفاهیم هزینه یابی هدف
مراحل اجراي هزینه یابی هدف
اصول کلیدي در هزینه یابی بر مبناي هدف
تعیین هزینه تخمینی با توجه به نتایج QFD براي گزینه هاي پذیرفته شده مختلف
مقایسه هزینه تخمینی محصول و هزینه هدف و از بین بردن شکاف موجود
مطالعه موردي
تفاوت مدیریت هزینه در ژاپن و آمریکا
اجراي هزینه یابی بر مبناي هدف در ایران

فصل ششم: هزینه یابی کایزن KC (بهبود مستمر)
مقدمه
تاریخچه کایزن
کایزن چیست؟
ارتباط بهبود مستمر و سه نوع فعالیت فاقد ارزش افزوده
اقدامات کایزنی در سازمانها
انواع مختلف موداها
مفاهیم هزینه یابی کایزن
مراحل اجراي کایزن
مدیریت و کایزن
بودجه بندي و کایزن
سیکل هاي کنترل کاهش هزینه هاي فرآیند کایزن
اصول بیست گانه مدیریت در کایزن
مرحله آماده سازي یا پنج ت
مرحله آماده سازي- تشخیص
مرحله آماده سازي- ترتیب 5S
کایزن و کنترل کیفیت جامع(TQM)
کایزن و سیستم پیشنهادها
کایزن در برابر نوآوري
مقایسه کایزن با نوآوري

فصل هفتم: تئوري محدودیت (گلوگاه)
مقدمه
تئوري محدودیت
وابستگی رویدادها یا پیش نیازها
مفروضات کلیدي تئوري محدودیت ها
گام ها
انواع محدودیت
انواع ماشین آلات (جریان تولیدي) در تئوري محدودیت ها
تفاوت هاي تئوري محدودیت و حسابداري صنعتی سنتی
انتقادات وارده بر تئوري محدودیت مزایاي تئوري محدودیت

فصل هشتم: هزینه یابی کیفیت
مقدمه
تعیین نقاط اصلی توجه جهت کاهش هزینه
تعریف هزینه هاي کیفیت
تاریخچه تکامل هزینه هاي کیفیت
مدل هاي مختلف هزینه هاي کیفیت
گروه هاي چهارگانه هزینه هاي کیفیت در مدل P-A-F
مدل هاي فرآیندي (کرازبی)
مدل هزینه هاي فرصت یا هزینه نامشهود
مدل هزینه یابی بر مبناي فعالیت
مدل کوه یخی (دیل و پلاتکت
تعیین مقدار بهینه هزینه هاي کیفیت
مدل اقتصادي هزینه هاي کیفیت
شرکت هاي با فرآیندهاي سنتی
شرکت هاي با فرآیند در حال توسعه

فصل نهم: روش ارزیابی متوازن (BSC)
مقدمه
تاریخچه ارزیابی متوازن
تعاریف ارزیابی متوازن
تعریف استراتژي
موانع اساسی در پیاده سازي استراتژي
چهار دیدگاه ارزیابی متوازن
چالشهاي احتمالی ارزیابی متوازن
راه حلهاي مقابله با چالشهاي ارزیابی متوازن
مزایاي اجراي ارزیابی متوازن
نتیجه گیري

فصل دهم: مدیریت کیفیت جامع (TQM)
مقدمه
تاریخچه مدیریت کیفیت جامع
فلسفه مدیریتی.
تعریف مدیریت جامع کیفیت
ارکان فلسفی مدیریت جامع کیفیت
مفهوم مدیریت کیفیت جامع
ویژگیهاي مدیریت کیفیت جامع
تفاوت دیدگاه سنتی و دیدگاه مدیریت کیفیت جامع نسبت به کیفیت
اهداف مدیریت کیفیت جامع
نقش مدیریت جامع کیفیت
فرض ها مدیریت کیفیت جامع
اصول مدیریت کیفیت جامع
شش اصل اساسی مدیریت کیفیت جامع
هشت رکن مدیریتی در مدیریت کیفیت جامعتوضیحات:

این فایل شامل می باشد که مشتمل بر کل 10 فصل کتاب بوده و در حجم 112 صفحه، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است.


خلاصه کتاب تهیه شده بسیار کامل بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده است.