بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی مدیران و عملکرد آنها در مدارس دوره ابتدایی

پایان نامه بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي مديران و عملكرد آنها در مدارس دوره ابتدايي چكيده: پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي رابطه بين مهارتهاي ارتباطي مديران و عمبررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی مدیران و عملکرد آنها در مدارس دوره ابتدایی|39009938|arshad100|پایان نامه ارشد مدیریت ,دانلود پایان نامه ,پایان نامه رشته مدیریت ,پایان نامه مهارتهای ارتباطی ,مهارت ارتباطی مدیران ,مهارت ارتباطی مدیران مدارس ,ارزیابی مهارت ارتباطی مدیران ,تاثیر مهارت ارتباطی در عملکرد ,پرسشنامه مهارت ارتباطی ,فرم ارزشیا
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی مدیران و عملکرد آنها در مدارس دوره ابتدایی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

پایان نامه بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي مديران و عملكرد آنها در مدارس دوره ابتدايي

چكيده:
پژوهش
حاضر تحت عنوان بررسي رابطه بين مهارتهاي ارتباطي مديران و عملكرد آن ها
در مدارس دوره ابتدايي شهرستان بجنورد انجام شده است. هدف از اجراي اين
پژوهش پاسخ به اين سوال بود ه است كه آيا مهارتهاي ارتباطي بر عملكرد
مديران تأثير دارد؟ پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي- پيمايشي از نوع همبستگي
مي باشد. حجم جامعه آماري مديران مدارس ابتدايي 245 نفر و حجم نمونه 149
نفر بر اساس فرمول كوكران و روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي نسبتي بوده است.
به منظور جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه استاندارد مهارتهاي ارتباطي بارتون
جي اي و فرم ارزشيابي عملكرد مديران استفاده گرديده است. به منظور تجزيه و
تحليل داده ها از روشهاي آمار توصيفي، استنباطي (آزمونهاي تي مستقل،
همبستگي پيرسون، تحليل واريانس) استفاده گرديده است. طبق نتايج بدست آمده
تاييد شده كه بين مهارتهاي ارتباطي مديران و عملكرد آن ها رابطه وجود دارد.
يعني با بالا رفتن مهارت هاي ارتباطي عملكرد مديران نيز بيشتر مي شود.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: كليات پژوهش
1-1-مقدمه
2-1- بيان مسأله
3-1-اهميت و ضرورت تحقيق
4-1- اهداف تحقيق
5-1-فرضيه هاي تحقيق
6-1- متغیرها
7-1- تعريف مفاهيم كليدي
8-1- عملكرد
9-1- تعریف عملیاتی
فصل دوم: پيشينه تحقيق
1-2- مدیریت آموزش در گذر تاریخ
2-2- تعريف مديريت
1-2-2-تعريف مديريت آموزشي
2-2-2- ويژگي مدير آموزشي
3-2-2- بهبود مهارت هاي ارتباطي مديران
3-2- ارتباطات
1-3-2- تعريف ارتباطات
2-3-2- اهميت ارتباطات
3-3-2- فرايند ارتباطات
4-3-2- انواع ارتباطات
5-3-2- ارتباطات در سازمان
6-3-2- موانع ارتباطات موثر
7-3-2- موانع ارتباطات
8-3-2- مدير و ارتباطات موثر
1-8-3-2- مدیریت از نظر قرآن
2-8-3-2- مدیریت از نظر معصومین
3-8-3-2- مدیریت از نظر مطهری
4-8-3-2- مدیریت از نظر اسلام
9-3-2- مهارتهای ارتباطی مدیریتی
10-3-2-مهارتهای مدیران
11-3-2- اهميت ارتباطات براي مديران
12-3-2- مهارت هاي ارتباطي
1-12-3-2- اهميت مهارت هاي ارتباطي
4-2- مهارت كلامي
5-2- هوش هیجانی
1-5-2- چرا هوش هیجانی برای رهبران مهم است؟
6-2- هوش فرهنگی
1-6-2- نقش مدیران مدارس
2-6-2- نقش اصلی مدیر مدرسه
7-2- ويژگي هاي ارتباط كلامي
1-7-2-مزايا و معايب ارتباط كلامي
8-2- مهارت غيركلامي
9-2- اهميت مهارت غيركلامي
1-9-2- زبان اندام چه می گویند؟
2-9-2- موانع گوش کردن
3-9-2- مهارت گوش دادن
1-3-9-2- روش گوش دادن
1-1-3-9-2- گوش دادن برای رعایت ادب
2-1-3-9-2- گوش دادن برای قابل قبول بودن یا تأیید کردن
3-1-3-9-2- گوش دادن انتخابی
4-1-3-9-2- شنیدن با گوش های تیز شده
10-2- مهارت بازخورد
1-10-2- انواع بازخورد
1-1-10-2- شیوه بیان بازخورد
2-10-2- ابزارهای برای بازخورد سازنده
11-12- مهارت خود افشایی
1-11-2- روش خود افشایی
2-11-2- نظر چیکین و درلگا
3-11-2- شاخص های کلی خود افشایی
4-11-2- توسعه ارتباطات و الگوی پنجره جوهری
12-2- تعريف ارزشيابي
1-12-2-تاريخچه ارزشيابي و تعيين لياقت و شايستگي
2-12-2- مباني ديني ارزشيابي
3-12-2- ويژگي هاي يك برنامه پوياي ارزشيابي عملكرد
4-12-2- تعريف ماهيت عملكرد
5-12-2- دلايل استفاده از عملكرد
6-12-2- بررسي عملكرد كاركنان
13-2- انواع واكنش ها
14-2- ارزشيابي عملكرد
1-14-2- اهداف استفاده از ارزشيابي عملكرد
15-2- بهترین روش ارزشیابی کدا ماست؟
16-2- مشکلات و خطاهای ارزشیابی عملکرد؟
1-16-2- خطای هاله ای
2-16-2- خطای نرمش یا آسانگیری
3-16-2- اشتباه یا خطای گرایش مرکزی
4-16-2- خطای وقایع اخیر
5-16-2- خطای تعصب شخصی
17-2- مشکل ارزشیابی عملکرد
18-2- آگاه کردن کارکنان از نتایج ارزشیابی
19-2- معيارهاي ارزشيابي عملكرد در دستگاه دولتي ايران
1-19-2- معيارهاي رفتار شغلي
2-19-2- معيارهاي رفتار شغلي سرپرستان
3-19-2- معيارهاي رفتار اخلاقي
20-2- پيشينه پژوهش هاي انجام شده
21-2- پيشينه پژوهش هاي انجام شده به صورت ميداني
22-2-جمع بندي و نتيجه گيري
23-2- چهارچوب نظری تحقیق
24-2- الگوی نظري تحقیق
فصل سوم: روش تحقيق
1-3- مقدمه
2-3- روش تحقيق
3-3- جامعه آماري
4-3- حجم نمونه
5-3- روش نمونه گيري
6-3- ابزار گردآوري اطلاعات
7-3- روش تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها
1-4- مقدمه
1-1-4- ويژگي هاي جمعيت شناختي
2-1-4- جنسيت پاسخگويان
3-1-4- ميزان تحصيلات پاسخگويان
4-1-4- سابقه خدمت پاسخگويان
5-1-4- نوع استخدام پاسخگويان
2-4- نتایج توصیفی متغیرهای پژوهش
1-2-4- بررسی و تحلیل داده ها
2-2-4- آزمون فرضیات
3-2-4- بررسی فرضیه اصلی پژوهش
4-2-4- بررسی فرضیه اول پژوهش
5-2-4- بررسی فرضیه دوم پژوهش
6-2-4- بررسی فرضیه سوم پژوهش
7-2-4- بررسی فرضیه چهارم پژوهش
8-2-4- بررسی فرضیه جانبی اول پژوهش
9-2-4- بررسی فرضیه جانبی دوم پژوهش
10-2-4- بررسی فرضیه جانبی سوم پژوهش
11-2-4- بررسی فرضیه جانبی چهارم پژوهش
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
1-5- مقدمه
2-5- نتيجه گيري
3-5- يافته هاي پژوهش
4-5- پيشنهادات
1-4-5- پیشنهادات کاربردی
2-4-5- پیشنهادات پژوهشی براساس یافته های تحقیق
3-4-5- پیشنهادات به سایر محقیقین
5-5- محدوديت هاي تحقيق
پیوست ها
پرسشنامه مهارت هاي ارتباطي
فرم ارزشيابي مدير واحد آموزشي- مرحله اول
فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسي
منابع انگليسي
چکیده انگلیسی