بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

چکیده: پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌پردازد. هدف،‌ بررسی رابطه بین هر یک از منابع قدرت مدیران بر حسب رده‌بندی فبررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران|39011951|arshad100|بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران,پایان نامه ارتباط سازمانی,پایان نامه مدیریت,قدرت مدیران,ارتباط سازمانی مدیران,مدیریت سازمانی,پایان نامه در مورد نحوه مدیریت,مدریت نوین,دانلود تحقیق درباره ارتباط سازمانی,پروژه ارتب
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی می‌پردازد. هدف،‌ بررسی رابطه بین هر یک از منابع قدرت مدیران بر حسب رده‌بندی فرنچ و راون،‌ شامل: منابع قدرت تخصصی، مرجعیت، پاداش، مشروع و اجبار با اثربخشی ارتباطات سازمانی، سنوات خدمت مدیران و سابقه مدیریت آنان می‌باشد. همچنین برآنیم تا تفاوت بین منابع مختلف قدرت مدیران را بر حسب تخصص مدیریت و تخصص غیرمدیریت بررسی نماییم.
پژوهش حاضر از دسته پژوهشهای کاربردی و از نوع تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) است و در تقسیمات تحقیقات توصیفی از نوع روش تحقیق همبستگی دو متغیری می‌باشد.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران دوایر مختلف ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد و همچنین کلیه کارکنان این دوایر می‌باشد. لازم به ذکر است که تعداد جامعه آماری مدیران، تعداد 147 نفر و کارکنان، تعداد 345 نفر می‌باشد. از جامعه آماری مدیران، تعداد 87 مدیر به روش تصادفی ساده و با کمک جدول اعداد تصادفی و نیز از جامعه آماری کارکنان، کلیه کارکنان تحت نظر مدیران منتخب به روش تمام شماری انتخاب شدند.
ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین (1989)» و پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی «نانچیان و دیگران (1379) » می‌باشد. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه‌ها از دو روش آزمون – بازآزمون و آلفای کرانباخ استفاده شده است. در روش آزمون- بازآزمون اعتبار پرسشنامه منابع قدرت 61/0 و اعتبار پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی 58/0 به دست آمده است. همچنین با استفاده از روش آلفای کرانباخ اعتبار پرسشنامه منابع قدرت برابر 84/0 و اعتبار پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی برابر 78/0 می‌باشد که تمامی ضرایب بدست آمده در دو روش تعیین اعتبار،‌ قابل قبول و مناسب می‌باشند و بنابراین اعتبار پرسشنامه‌ها قابل تأیید است.فهرست مطالب:
چکیده
فصل یکم : مقدمه پژوهش
1-1- عنوان تحقيق
1-2- مقدمه
1-3- بيان مساله:
1-4- اهميت و ضرورت پژوهش
1-5-‌ اهداف پژوهش
الف- هدف كلي
ب - اهداف جزئي
1-6- پرسشهاي پژوهش
الف- اصلي
ب- فرعي
1-7-‌ متغيرهاي پژوهش
متغير پيش بين
متغير ملاك
متغير تعديل كننده
متغير كنترل
1-8-‌ تعاريف علمي واژه ها
1-9- تعاريف عملياتي واژه ها
فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
مقدمــه
الف- بررسی نظریه‌ها
2-1- ارتباطات
2-1-1- اهمیت ارتباطات
2-1-2- تعاریف ارتباطات
2-1-3- فرآیند ارتباط
2-1-3-1- منبع
2-1-3-2- رمزگذاری
2-1-3-3- وسیله
2-1-3-4- رمزگشایی
2-1-3-5- دریافت کننده
2-1-3-6- بازخورد
2-1-4- مسیر ارتباطات
2-1-4-1- ارتباطات عمودی
الف- مسیر رو به پایین
ب- ارتباطات رو به بالا
2-1-4-2- ارتباطات در سطح افقی
2-1-5- مدل ارتباطات
2-1-6- اصول ارتباطات
2-1-7- ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت
2-1-7-1- دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات
2-1-7-2- نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات
2-1-7-3- دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات
2-1-7-4- دیدگاه اقتضایی و ارتباطات
2-1-7-5- دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات
2-1-8- اثربخشی در ارتباطات میان فردی
2-1-9- ویژگی‌های اثربخشی
2-1-9-1- گشودگی
2-1-9-2- همدلی
2-1-9-3- حمایتگری
2-1-9-4- مثبت گرایی
2-1-9-5- تساوی
2-1-9-6- همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم»
2-1-10- موانع ارتباطی
2-2- قدرت
2-2-1- اهميت قدرت
2-2-2- تعاريف قدرت
2-2-3- قدرت در سطوح مختلف سازمان
2-2-3-1- قدرت در سطح عمودي
2-2-3-1-1- منابع قدرت مديران رده‌ي عالي سازمان
2-2-3-1-2- منابع قدرت مديران رده مياني سازمان
2-2-3-1-3- منابع قدرت مديران رده‌ي پايين سازمان
2-2-3-2 - قدرت در سطح افقي
2-2-4- روابط قدرت
2-2-4-1- رابطه صف و ستاد
2-2-4-2- تشكيل دسته‌ها و ائتلاف
2-2-5- منابع قدرت بر اساس پژوهش‌هاي فرنچ و راون
2-2-6- انواع رويكردها به قدرت
2-2-6-1- راسل و قدرت
2-2-6-2- هيكس، گولت و قدرت
2-2-6-3- گالبرايت و قدرت
2-2-6-4- اتزيوني و قدرت
ب- پيشينه پژوهشهاي انجام شده
2-3- پژوهش‌هاي پيرامون ارتباطات سازماني
2-3-1- پژوهش‌‌هاي انجام شده در داخل كشور
2-3-2- پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور
2-4- پژوهشهاي پيرامون منابع قدرت
2-4-1- پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور
2-4-2- پژوهش‌هاي انجام شده و در خارج از كشور
نتیجه گیری کلی
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- جامعه آماری
3-2- گروه نمونه
3-3- روش و طرح نمونه‌برداری
3-4- حجم نمونه
3-5- ابزار گردآوری داده‌ها
3-5-1- پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی
3-5-2- پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین»
3-6- تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه
3-6-1- روایی
3-6-2- اعتبار
3-7- نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها-
3-8- طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم : یافته‌های پژوهش
مقدمــه
تبديلهاي انجام شده بر روي متغيرها جهت تغيير مقياس
4-1- توصیف داده‌ها
4-1-1- توصيف مولفه هاي منابع قدرت
توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مديران
4-1-2- توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی
4-1-3- توصیف سایر داده‌ها
4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی فرضیات
4-2-1- نتایج و یافته‌های سوالهای پژوهشی
فصل پنجم:‌ تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش
5-1- تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش
5-2- محدودیت‌های پژوهش
5-3- پیشنهادها
5-3-1- پیشنهاد به برنامه‌ریزان
5-3-2- پیشنهاد به پژوهشگران