بررسي رابطۀ ويژگيهاي شخصيتي و سلامت روان در بين دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان

چكيده: پژوهش حاضر باهدف بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزانت مقطع دوم متوسطه انجام شد.نمونه موردمطالعه پژوهش حاضر 80 نفر(40دخترو40پسر)بودبررسي رابطۀ ويژگيهاي شخصيتي و سلامت روان در بين دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان|39012355|arshad100|نظريه تحليلي يونگ,الگوي شخصيت ,پايداري شخصيت, شخصيت سالم,كليدسلامت رواني,تحقیق در مورد سلامت روانی دانش آموزان,دانلود تحقیق درباره سلامت روانی,سلامت روان در بين دانش آموزان,دنلود پایان نامه ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان,دانش آموزان دبیرستان
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسي رابطۀ ويژگيهاي شخصيتي و سلامت روان در بين دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

چكيده:
پژوهش حاضر باهدف بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزانت مقطع دوم متوسطه انجام شد.نمونه موردمطالعه پژوهش حاضر 80 نفر(40دخترو40پسر)بودكه ازدانش آموزان مقطع متوسطه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند.ابزارمورداستفاده دراين تحقيق پرسشنامه شخصيتي نئووپرسشنامه سلامت روان بودكه پس ازجمع آوري اطلاعات فرضيه هاي چهارگانه تحقيق بااستفاده ازروش آماري ضريب همبستگي پيرسون وآزمون T موردآزمون قرارگرفت ونتيجه نشان دادكه بين ويژگي شخصيتي روان نژندي ،برونگرايي،دلپذيربودن وسلامت روان رابطه معناداري وجود ندارد.همچنين نتيجه تحقيق نشان دادكه بين سلامت رواني دختران وپسران تفاوت معناداري وجود ندارد.

فهرست مطالب:
چكيده
تقدیروتشکر
تقدیم به
فصل اول(كليات پژوهش)
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت واهميت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
متغيرهاي تحقيق
تعاريف نظري
تعاريف عملياتي
فصل دوم(پيشينه پژوهش)
شخصيت ومفهوم آن
ضرورت مطالعه وشناخت شخصيت
نظريه هاي شخصيت(شخصيت ورويكرد روانكاوي)
نظريه تحليلي يونگ
نظريه پويايي رواني –اجتماعي
نظريه بودائيسم درباره شخصيت انسان
نظريه اسلام درباره شخصيت انسان
الگوي شخصيت
پايداري شخصيت
تغييردرشخصيت
شخصيت سالم
ساختارشخصيت
همساني شخصيت
تعريف سلامت رواني
تاريخچه سلامت رواني
كليدسلامت رواني
چرابايددرموردسلامت رواني بدانيم؟
اعتمادبه نفس،كليدسلامت رواني
نظريه هاي سلامت رواني
1-الگوي گوردون آلپورت
2-الگوي كارل راجرز
3- الگوي كارل گوستاو يونگ
4-الگوي ويكتورفرانكل
5- الگوي اريش فروم
6-الگوي آبراهام مزلو
7-الگوي فريتس پرلز
تحقيقات انجام شده درزمينه سلامت روان وويژگي هاي شخصيتي
فصل سوم (روش تحقيق)
روش تحقيق
جمعيت هدف
روش نمونه برداري وتعدادآنها
ابزاراندازه گيري
روش جمع آوري داده ها
فصل چهارم(تجزيه وتحليل آماري)
تجزيه وتحليل آماري
جدول1-4نمرات ويژگي هاي شخصيت وسلامت روان دانش آموزان دخترمقطع سوم دبيرستان
جدول شماره 2-4محاسبه ضريب همبستگي از راه اعدادخام(دختران)
جدول 3-4 محاسبه ضريب همبستگي پيرسون نمره هاي سلامت روان ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان دخترمقطع سوم دبيرستان
جدول 4-4 مرات ويژگي هاي شخصيت وسلامت روان دانش آموزان پسرمقطع سوم دبيرستان
جدول 5-4 محاسبه ضريب همبستگي ازراه اعدادخام(پسران)
جدول 6-4 محاسبه ضريب همبستگي پيرسون نمره هاي سلامت روان ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزانپسرمقطع سوم دبيرستان
جدول 7-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضريب همبستگي
جدول8-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضريب همبستگي
جدول9-4محاسبه آزمون معناداربودن ضريب همبستگي
چدول شماره 10-4 نمرات سلامت روان دانش آموزان دختر وپسرمقطع سوم دبيرستان
جدول شماره 11-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضريب همبستگي
فصل پنجم (بحث ونتيجه گيري)
بحث ونتيجه گيري
محدوديتهاي تحقيق
پيشنهادات پژوهش
منابع ومآخذ
پيوست الف- پرسشنامه تست شخصيتي فارسي NEO(كامل) 7
پيوست ب- پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ)