تحقیق بررسی رابطه ويژگی های شخصيتی و سلامت روان در بين دانشجویان

چكیده: پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سلامت روان دربین دانشجویان دانشگاه پیام نور انجام شد.نمونه موردمطالعه پژوهش حاضر 80 نفر(40دخترو40پسر)بودكتحقیق بررسی رابطه ويژگی های شخصيتی و سلامت روان در بين دانشجویان|39012414|arshad100|شخصیت ومفهوم آن,نظریه های شخصیت,نظریه تحلیلی یونگ,نظریه اسلام درباره شخصیت انسان,الگوی شخصیت,پایداری شخصیت,تحقیق در مورد سلامت روان در بين دانشجویان,سلامت دانشجویان,شخصیت و وریكرد روانكاوی ,الگوی شخصیت,شخصیت سالم,تعریف سلامت روانی,كلید سل
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق بررسی رابطه ويژگی های شخصيتی و سلامت روان در بين دانشجویان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

چكیده:
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سلامت روان دربین دانشجویان دانشگاه پیام نور انجام شد.نمونه موردمطالعه پژوهش حاضر 80 نفر(40دخترو40پسر)بودكه از دانشجویان پیام نور به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.ابزارمورداستفاده دراین تحقیق پرسشنامه شخصیتی نئووپرسشنامه سلامت روان بودكه پس ازجمع آوری اطلاعات فرضیه های چهارگانه تحقیق با استفاده ازروش آماری ضریب همبستگی پیرسون وآزمون T موردآزمون قرارگرفت ونتیجه نشان دادكه بین ویژگی شخصیتی روان نژندی ،برونگرایی،دلپذیربودن وسلامت روان رابطه معناداری وجود ندارد.همچنین نتیجه تحقیق نشان دادكه بین سلامت روانی دختران وپسران تفاوت معناداری وجود ندارد.

فهرست:
فصل اول
كلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت واهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
تعاریف نظری
فصل دوم
پیشینۀ پژوهش
شخصیت ومفهوم آن
ضرورت مطالعه وشناخت شخصیت
نظریه های شخصیت
شخصیت و وریكردروانكاوی
ساختارشخصیت انسان ازنظرفرویددارای سه وجه مشخص است:
نظریه تحلیلی یونگ
نظریه اسلام درباره شخصیت انسان
الگوی شخصیت
پایداری شخصیت
تغییردرشخصیت
شخصیت سالم
ساختارشخصیت
همسانی شخصیت
تعریف سلامت روانی
تاریخچه سلامت روانی
كلید سلامت روان
فصل سوم
روش تحقیق
روش تحقیق
اعتبارپاسخنامه
روایی واعتبارپرسشنامه
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل آماری
تجزیه و تحلیل آماری:
فصل پنجم
بحث ونتیجه گیری
محدوديتهاي تحقيق
منابع و مأخذ
پرسشنامه تست شخصيتي فارسي NEO(كامل)
پرسشنامه سلامت عمومي(GHQ)