ریاضی عمومی رشته نانو شیمی

auto;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"> mso-fareast-font-family:Times New Roman;color:red" lang="FA"> Times New Roman;color:black"> auto;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:ریاضی عمومی رشته نانو شیمی|39015487|arshad100|دانلود کتاب ریاضی عمومی رشته نانو شیمی,کتاب ریاضی عمومی رشته نانو شیمی,دانلود ریاضی عمومی رشته نانو شیمی,دانلود کتاب کنکور ,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,کسب درآمد از اینترنت ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان ریاضی عمومی رشته نانو شیمی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

جزوات آمادگی آزمون دکتری
سراسری رشته نانو شیمی - مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 به همراه تست ها
و پاسخ تشریحیفهرست مطالبفصل اول:سري فوریه،
مجموعه
ها...........................................................................................................................1فصل دوم:بسط دو جمله اي......................................................................
......................... ....... ........................ 22فصل
سوم:توابع................................................................................................................................................
34فصل چهارم:حد و پیوستگی و
مجانب.......................................................................................................................108فصل پنجم:مشتق و
کاربردهاي آن............................................................................................................................164فصل ششم:انتگرال و
کاربردهاي
آن............................................................................................................................219فصل هفتم: ماتریس، بردار
و دستگاه معادلات
خطی..........................................................................................................274فصل هشتم: توابع چند
متغیره.....................................................................................................................................343فصل نهم:اعداد
مختلط...............................................................................................................................................387فصل دهم:دنباله و
سري.............................................................................................................................................3961-1 : مجموعه و
زیرمجموعهبه دستهاي از اشیاي
متمایز و کاملاً معین، مجموعه گفته میشود. بنابراین در یک مجموعه اشیاي تکراري
وجود ندارد
.معمولاً مجموع هها را با
حروف بزرگ نمایش . میدهیماگر x ، عضو مجموع هي
A باشد مینویسیم: x ) x AÎ به
A .) تعلق دارداگر x ، عضو مجموع هي
A نباشد مینویسیم: x ) x A Ï به A .) تعلق ندارداگر :1 مثال A ={2,{2},{3 4 }, }، : آنگاه{4} AÏ،5ÏA ،4ÎA ،{3} AÎ ،3ÏA ،{2} AÎ ،2ÎAهمانطور که در مثال ( 1)
مشاهده میکنید ممکن است یک مجموعه، عضوي از مجموع . هي دیگر باشدمجموعهي تهیاگر مجموعهاي فاقد عضو
باشد به آن مجموعهي تهی گفته می شود و با { } یا
Æ نمایش داده . میشودروشهاي نمایش مجموعه-1 نمایش اعضاي
مجموعهمجموعهي اعداد طبیعی زوج
تک : رقمی
{ ,A
={2,4,6 8مجموعهي اعداد طبیعی کوچک
تر یا مساوي با
B
={1,2,3,..., } 50 :50N ={1,2 3, ,...} :طبیعی
اعداد مجموعهي-2 نمودار ون (نمایش
هندسی
)در این روش عناصر مجموعه
را درون یک منحنی بسته نمایش میدهیم. به عنوان مثال مجموعهي اعـداد طبیعـی زوج
تـکرقمـیبهصورت مقابل نمایش داده
: میشود-3 نمایش ریاضیدر این روش از یک متغیر
به عنوان عضو مجموعه استفاده کرده و توسط گزارهنما، ویژگی این متغیر را معرفی
میکنیم
.A ={x | xÎN , 5 < < x } 12A، مجموعهي عناصري
مانند
x است بهطوري که x یک عدد طبیعی اسـت و در نامسـاوي 5 < < x 12 صـدق مـیکنـد. بنـابراینA ={6, , 7 8,9,10, } 11 با است برابر : A هي ممجموعه تست.1 یک مجموعه
n عضو مجزا دارد. به این مجموعه 3 عضو متمـایز از عناصـر
مجموعـه بـه آن اضـافه شـده، تعـدادزیرمجموعههاي مجموعه
جدید، چند برابر زیرمجموعههاي مجموعه اولیه است؟(16 4 (8 3 (4 2 (2 1.2 کدام رابطه نادرست است؟A B A B (2 AU(A- = B) A (1- = I ¢

BI U (B- = A) A B (4 (AUB)¢ ¢ U U A = A B
(3:با است برابر
مجموعهها در
[AUB¢UC]I[AU I (B C)] حاصل 3.A (4 A¢ (3 Æ (2 A BU (1.4 از بین دانشجویان
فارغالتحصیل رشته مدیریت یک دانشگاه، 30 نفر در آزمون رشته مدیریت و 20 نفـر در
آزمـونرشته حسابداري و 10 نفر
در هر دو آزمون شرکت کردهاند. چند نفر از این دانشجویان لااقل در یکی از ایـن دو
رشـتهشرکت کردهاند؟60 (4 55 (3 (50 2 40 (1است؟ کدام
(AUB)I I C-A B آنگاه ، A Ì Ì B C اگر 5.B AI ¢ (4 Æ (3 C (2 B (1است؟ کدام
(AUB)I(AUB¢ ¢ )I U (A B) مجموعه آنگاه ،باشد مجموعه دو
B و A اگر . 6A BU (4 A BI (3 B (2 A (1.7 مجموعه(AIBIC)U U (A- - B) (A C)برابر کدام است؟B CI (4 B CU (3 Æ (2 A (1است؟ کدام برابر
(AIBIC)U(AUC¢)¢U U (B C )¢ ¢ مجموعه .باشد مجموعه سه
C و B ، A اگر 8.B CI (4 A CI (3 C (2 A (1

پاسخنامه مجموعه تست.1 گزین .3( ه ) درست است

nn+= =3 2 32 82

.2 گزین 4( ه ) درست است.AU(A -B) = = AU I (A B¢) A :جذب قانونA - = B A BI ¢(AUB)¢UA = = (A¢IB¢ ¢ )U U A A BBI(B-A) = BI(BIA¢ ¢ ) = ¹ BI U A A B.3 گزین 4( ه ) درست است.[AU(BIC)¢ ¢ ]I[AU(BIC)] = AU[(BIC) I I (B
C)]= A A U Æ =.4 گزینه (1) درست است.حسابداري
= B مدیریت = An (A) = 30
،
n (B) =20 ، n(AIB) =10n (AU I B) = n (A) + n (B) -n (A B) =
30+20- = 10 40.5 گزین 4( ه ) درست است.A Ì B Ì C Þ = A U B B و A I B A=(AUB)IC-(AIB) = (BI I C)-A = B- = A B.6 گزین 3( ه ) درست است.(AUB)I(AUB¢)I(A¢UB) =[AU(BIB¢ ¢ )]I U (A
B)= (AUÆ = )I(A¢ ¢ UB) AI U (A B)قانون شبهجذب A BI =.7 گزینه ( .1) درست است(AIBIC)U(A-B)U(A - = C) (AIBIC)U(AIB¢ ¢ )U
I (A C )= AI[(BIC)U U B¢ ¢ C ]= AI[(BIC)U(BI I C)¢] A= = M A ریاضی عمومیWWW.SANJESH. IR «20».8 گزین 2( ه ) درست است.(AIBIC)U(AUC¢)¢U(BUC¢)¢ = (AIBIC)U(A¢ ¢
IC)U I (B C)=[(AIB)UA¢ ¢ U I B ] C=[(AIB)U(AIB)¢]I I C = = M C C