جزوه تئوري و اصول هیدرولیک مهندسی عمران

auto;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"> mso-fareast-font-family:Times New Roman;color:red" lang="FA">جزوه تئورجزوه تئوري و اصول هیدرولیک مهندسی عمران|39015521|arshad100|دانلود جزوه تئوري و اصول هیدرولیک مهندسی عمران ,جزوه تئوري و اصول هیدرولیک مهندسی عمران ,دانلود تئوري و اصول هیدرولیک مهندسی عمران ,دانلود جزوه کنکور ,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,کسب درآمد از اینترنت ,همکاری در فروش فایل, سیستم فر
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان جزوه تئوري و اصول هیدرولیک مهندسی عمران هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

جزوه تئوري و اصول هیدرولیک
مهندسی عمران

جزوات آمادگی آزمون
کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخفصل اول: تعاریفی دربارة
هیدرولیک (مفاهیم پایه
)1- علمی است که در آن تعادل
و حرکت مایعات بطور عمومی و کلی مورد بحث قرار میگیرد
.2- علمی است که دربارة
قوانین و تعادل حرکت مایعات بحث میکند
.3- هیدرولیک یک لغت یونانی
است به معنی آب که در آن از علم مهندسی آب در زمینههـاي حرکـت و تعـادل مایعـات
کنتـرل وتنظیم رودخانه و سیلابهاي
شهري هیدرولیک ماشینهاي آبی و تأسیسات شهري انتقال و توضیح آب جمعآوري فاضلاب و
حرکـتآب در داخل تصفیه خانه ها
بحث میکند
.4- علمی است که مربوط به
آبرسانی باشد و در آن فن استفاده از نیروي آب و حرکت آن هیدرولیک نامیده میشود و
متخصصیناین علم را متخصص آبرسانی
یا هایدرولژرین میگویند
.تعریف کلی هیدرولیک:علمی است که دربارة حرکت
مایعات بطور عمومی و کلی دربارة قوانین و تعادل حرکت مایعات بحث و بررسی دارد
.در هیدرولیک 2 بحث اصلی
وجود دارد
:الف: هیدرواستاتیککه در اینجا تعادل مایعات
در حال سکون،فشار مایعات روي دیوارها و جدارها تعادل اجسام شناور و غوطهور صحبت
میکند
.ب: هیدروداینامیکقوانین حرکت مایعات
مخصوصاً حرکت مایعات در داخل لولهها و کانالها در این قسمت موردتوجه قرار میگیرد
.تعریف مایع:به مادهاي
گفته میشود که به علت وجود فاصله زیاد بین مولکولهایش مقاومـت آن درحـال سـکون در
مقابـل نیـرويبرشی صفر بوده و به ازاء
تأثیر نیروي برشی خیلی کم،تغییرشکل آن فوقالعاده زیاد میباشد.تغییر حجم مایع در
برابـر تغییـر فشـارکم است و تقریباً ناچیز
است.به این علت آنرا فشارناپذیر مینامند.برخلاف گازها که نسبت بـه مایعـات قابلیـت
فشـارپذیري زیـاديدارند.مجموعۀ مایعات و
گازها یک سیال مینامیم
.نکته مهم(کنکوري)مایعات در مقابل فشار
مقاومت دارند یا به عبارتی فشارناپذیرند ولی گازها در مقابل فشار حتی کم مقاومـت
ندارنـد یـا بـه عبـارتیفشارپذیرند.مجموعه تست1- آب در یک کانال مثلثی با
بهترین مقطع هیدرولیکی در جریان میباشد. در صورتی که دبی عبوري از ایـن کانـال4 2 برابر شود عمق بحرانی
چه تغییري میکند؟1) دو برابر می شود. 2 2 (2
برابر میشود
.2 (3 برابر میشود. 4) چهار
برابر میشود
.2- یک کانال مستطیلی با شیب
تند مطابق با شکل زیر دو مخزن را به یکدیگر وصل میکند در صورتی که تراز آب درمخزن بالادست ثابت بوده و
تراز آب در مخزن پایین دست دو برابر شود دبی عبـوري از کانـال در واحـد عـرض چـهتغییري میکند؟(122برابر میشود.2 (2 برابر میشود.3) ثابت باقی میماند.4) نصف می شود.3- یک کانال مستطیلی بتنی
داراي ضریب مانینگ 0/015 و شیب 0/0025 بوده و دبی 2 متر مکعب بر ثانیـه را بـهیک نیروگاه منتقل میکند.
در صورتی که براي انتقال دبی فوق از یک کانال خاکی با ضریب مانینـگ 0/03 اسـتفادهگردد عمق بحرانی چه
تغییري میکند؟1) ثابت باقی میماند. 2 (2
برابر میشود
.3) نصف میشود. 4)14برابر میشود.4- براي کدامیک از جریانهاي
زیر میتوان شیب کف کانال و شیب اصطکاکی را مساوي در نظر گرفت؟الف- جریان یکنواخت و
دائمی؛ ب- جریان دائمی متغیر تدریجی؛ ج- جریان دائمی متغیر سریع1) الف و ج 2) الف 3) الف و
ب 4) الف، ب و ج5- رابطه حاکم بین سرعت و
عمقهاپاسخ سوالات(1) – 1از آنجا که مقطع مثلثی،
بهینه است،
z = 1 میباشد. همچنین در کانال مثلثی عمق بحرانی برابر است با:zc cQ Qy ( ) y ( )gz g== ¾¾® =2 2 1 15 5 122 2بنابراین با 4 2 برابر
شدن
Q،
خواهیم داشت
:میدانیم در شیب تند،
جریان یکنواخت از نوع فوق بحرانی میباشد. از آنجا که جریا هـاي
فـوق بحرانـی از بالادسـت 0 ن
( y < y)1 کنترل میشوند، با توجه به
ثابت بودن
h(ارتفاع سیال در مخزن
بالادست)، دبی عبوري از کانال نیز ثابت باقی میماند
.(1) – 3c میدانیم در کانال مستطیلی
عمق بحرانی( y) از رابطۀ زیر به دست
میآید
:cq Qy ( ) , qg b= =2 13c بنابراینy نیز ثابت بـاقی
y c تنها تابعی از Q (دبی جریان) و b (عرض کانال)
میباشد. از آنجا که این مقادیر تغییر نکرده اند،میماند.(2) – 4میدانیم در جریان
یکنواخت، شیب کف کانال و شیب خط انرژي (شیب اصطکاکی) با هم برابر میباشند.
بنـابراین تنهـا در جریـاننوع (الف) این حالت رخ
میدهد
.