جزوه گلکاري (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

auto;text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"> mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: miجزوه گلکاري (علوم باغبانی) رشته کشاورزی|39015551|arshad100|دانلود جزوه گلکاري (علوم باغبانی) رشته کشاورزی , دانلود جزوه , گل اري (علوم باغبانی) رشته کشاورزی , دانلود , جزوه گلکاري (علوم باغبانی) ,رشته کشاورزی , کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان جزوه گلکاري (علوم باغبانی) رشته کشاورزی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون
کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی -ویژه کنکور- به همراه تست ها و پاسخ
تشریحیگلکاري
(Floriculture)

مقدمه:

نگرشی به جهان زیبا و
پهناور بیانگر این نکته است که شمار گلها و گیاهان در دنیاي کنونی بسیار زیاد
اسـت. طبیعـت وبشر گوناگونی زیادي
در این گیاهان ایجاد کرده اند بطوریکه امروزه گلهاي بسیار ریزي مانند عدسـک آبـی
duck weed

(clmant)
که اندازه آن حدود 2
میلی متر است با گلهایی که بسیار بـزرگ و سـتبر هسـتند ماننـد
: Raff lesia ornoldi

Arnoldi
که پهناي گلهاي آن به
حدود 50 سانتی متر میرسد و هر گل حدود 7 کیلو گرم وزن دارد. دیده میشود و یـا


از نظر رنگها از رنگ
کاملاً سفید تا رنگ نزدیک به سیاه و رنگهاي بسیاري در بین آنها دارا هستند
.

تکامل: evolution

از نظر تکاملی اجداد گلها گیاهان پست Lower plants در برابر گیاهان عالی
Higher plants
مانند کپک ها molds بودند
که این موجودات در
دورانی که کره

زمین به صورت تودهاي
بی شکل از بخارهاي در هم پیچیده همـراه بـا بارانهـاي
بـی


پایان بود با افزایش
غیر جنسی زیاد میشدند. همراه با سیر تکاملی تمام موجودات روي زمین اینها نیز داراي
فرم تکامـلیافتهاي شدند که با
روشهاي جنسی افزوده میشدند و انواع گوناگونی مانند وردها
roses ارکیده
ها (گـنهـا
)
orchids
را

به وجود آورند.

در اصل گلها عامل از
خود جاودان سازي

self perpetuation
هستند. و
هدف از خلقت آنها تولیـد بـذر ادامـه نسـل و حفـظ


بقاي گونه است. اما
از زمانی که تاریخ مدون بوجود آمد گلها بشر را از راه دیگري که بـا هـدفهاي بیولـوژیکی
گلهـا مغـایرتداشت تحت تاثیر قرار
داد
.

مصریان باستان که در
حدود 10/000 سال پیش در دره نیل اسکان یافتند کشت و کـار گیاهـان را آغـاز کردنـد.
در آن


زمان گل را به عنوان
یک عامل تولید بذر یا یک عامل اقتصادي میشناختند و بنابراین گـل بیشـتر را بـه منظـور
تولیـد


محصول زیادتر و تأمین
نیازهاي جسمی و غذایی خود میخواستند و بدین ترتیب در آن زمان بیشتر نیازهاي جسمی
یـا


غذایی مطرح بود اما
دیري نپائید که بشر متوجه نکته بسیار مهمی شد و آن این بـود کـه افـزون بـر
نیازهـاي جسـمانیخویش باید به نیازهاي
روانی خود بپردازد و آن را ارضا کند
.


چگونگی فضاي سبز و
گلکاري در ایراندر ایران از دیرباز
به گل و گیاه توجه میشده است. در عصر هخامنشیان باغبانی وجود داشت که در آن
درختـانی از نظـرارتفاع مساوي و روي
خطوط منظم کاشته شده، این باغها به نـام پـردیس
paradacie نامیـده
مـیشـده اسـت. در زمـانساسانیان در کتابی به
نام بوندهشن افزون بر شرح تعدادي میوه و سبزي، گلهایی مانند نـرگس، یاسـمن،
نسـترن، لالـه،بنفشه، همیشه بهار،
سوسن، ورد و غیره مورد بحث قرار گرفته است. در زمان غازان خان تیموري، کتابی به
نام کتـاب درعلم فلاحت و زراعت
منتشر شد که در آن از نباتات زینتی و درختان غیر مثمر (درختان زینتی) سخن رفتـه
اسـت و بـهشرح قلمه زدن، پیوند
زدن، غرس اشجار (نشاندن درختان) پرداخته شده است. همراه با اولین جنبش به سوي
کشاورزي


نوین در زمان صدارت
شادروان میرزا تقی خان امیر کبیر به این بخش از باغبانی نیز توجه شد و سرانجام با
گذشت زمـانبه وضع کنونی درآمد.

در حال حاضر حتی در
بهترین شهرهاي ایران رعایت فضاي سبز سرانه لازم شده است. مثلاً تهـران کـه یکـی از
بهتـرین


2
فضاهاي سبز شهري را
دارا میباشد بر طبق آمار شهرداري تهران فضاي سبز سرانه


4m
است. ایـن مقـدار
فضـاي سـبزسرانه که بسیار از
کمترین استاندارد بین المللی پایین تر است هم توزیعی نامناسب دارد. در قسمتهاي
شمالی تهران کـهجمعیت کمتري را در
خود جاي میدهد فضاي سبز به نسبت بسیار زیاد و در قسمتهاي جنوبی که جمعیت بیشتر
اسـت


فضاي سبز بسیار کمتر
است
.

چمن کاري : lawn culture

چمن نه تنها میتواند
در باغچهها، گشت گاهها، خیابانها و میدانها و سایر مناطق سر سبزي و طراوات ایجاد
کند بلکه بـهعنوان زمینه زیبایی
براي گلکاري، درختکاري، گشت گاههاي جنگلی و بسیاري از محیط هاي دیگـر فضـاي سـبز مـورد


استفاده قرار گیرد.

همچنین چمن پوشش
مساعدي براي زمینهاي بازي ورزشی مانند: فوتبال و گلف یا زمینهاي بازي کودکـان در
گشـت


گاههاي کودك بکار
گرفته میشود. افزون بر اینها پوشش دادن برخی از نقاط مانند زیر درختـان یـا پوشـش
سـبز بـرايجلوگیري از شسته شدن
کنارههاي سدهاي خاکی به منظور جلوگیري از فرسایش خاك یا کاشت آن کنار بزرگراهها
براي


جلوگیري از ایجاد گرد
و خاك برروي جاده و نیز جلوگیري از خستگی رانندگان
و به طور کلی هر نوع پوشش سبز دیگـرمورد استفاده قرار میگیرد.