کتاب تئوري مدیریت (قسمت اول) رشته مهندسی فناوری اطلاعات

auto;text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"> mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Cکتاب تئوري مدیریت (قسمت اول) رشته مهندسی فناوری اطلاعات|39015561|arshad100|دانلود کتاب تئوري مدیریت , رشته مهندسی فناوری اطلاعات , دانلود کتاب , تئوري مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات , دانلود , کتاب , تئوري مدیریت , رشته مهندسی فناوری اطلاعات , کتاب خلاصه منابع تمام رشته ها , دانلود کتاب تست دانشجویی ,,,
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان کتاب تئوري مدیریت (قسمت اول) رشته مهندسی فناوری اطلاعات هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

کتاب تئوري مدیریت (قسمت اول) رشته مهندسی فناوری
اطلاعاتتوضیحات محصول: کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای
آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی
برای کنکوریها

فصل اول: کلیاتمفهوم مدیریت

مفهوم مدیریت: فراگرد
به کارگیري مؤثر و کارآمد منابع مادي و انسانی برمبناي یک نظام ارزشی پذیرفتـه
شـده اسـتکه از طریق
برنامهریزي، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات براي دستیابی به اهداف
تعیین شده صورت می . گیردمفاهیم اساسی سازمان:
سازمانها تشکلهاي انسانی هستند بنابراین در هر سازمان باید مفاهیم چندي مشخص گردد
در


تعریفی که رابینز و
دقت از سازمان دارند آن را پدیدههاي اجتماعی میدانند که براساس حد و مرز به طور
نسبی مشخص بهمنظور یک هدف مشترك
بهکار گرفته میشود. بنابراین در سازمان مجموعهاي از افراد همکاري هدفمندي خواهند
داشـت و


از تقسیم کار بهرهمند
. میشوندسطوح سازمان

1.
سطح عملیاتی: تصمیمات
ساختاري در این سطح اتخاذ می . شود2.
سطح میانی: حلقه
واسطه بین مدیران عملیاتی و عالی هستند و در تنظیم برنامههاي میان مدت شرکت .
میکنند


3.
سطح عالی: مسئولیت
اصلی آنها تعیین اهداف، استراتژيها و طرح سازمان است
.

ابعاد سازمان

بیانگر مفاهیم درونی
و بیرونی اثرگذار بر سازمان است که توسط دفت
(Daft) به صورت
زیر بیان می : شودالف. ابعاد ساختاري:
بیانگر ویژگیهاي درونی هستند و مبنایی جهت مقایسه و اندازهگیري سازمان به دست .
میدهد


:1.
تمرکزگرایی بیانگر
تمرکز اختیارات در یک نقطهي سازمانی است هرگاه اختیارات سـازمانی بـراي
تصـمیمگیـري دررأس سازمان وجود
داشته باشد به آن سازمان، سازمان متمرکز گفته . میشود


منظور از حدود اختیار
این مفاهیم است: 1ـ حق تصمیم گیري 2ـ حق تشویق 3ـ حق اجرا 4ـ حق تنبیه


.2
رسمی : گرایی به
قوانین مدون و مکتوب در سازمان اطلاق میشود، که به صورت روشها، رویهها، شرح وظـایف
و دسـتورالعملابلاغ می گردد:3.
پیچیدگی به پراکندگی
کار در سطوح یا مناطق اشاره دارد و به صورت زیر قابل سنجش است
.

ـ عمودي: تعداد سطوحی
که در سلسله مراتب اختیار وجود دارد
.


ـ افقی: تعداد مشاغل در
سراسر سازمان را در بر میگیرد که در این صورت سازمان تبدیل به سازمان تخـت یـا
مسـطح

میشود

ـ جغرافیایی: به
محلها و مناطق جغرافیایی اشاره دارد
.


4.
سلسله مراتب و
اختیارات: بیـانگر حـدود اختیـارات یـک سـطح مـدیریتی در ادارهي افـراد تحـت
نظـارت اسـت
.


صاحبنظران معتقدند سلسله مراتب اختیارات با مفهوم حیطهي نظارت مرتبط اسـت.
منظـور از

حیطـه ي نظـارت
تعـداد
نفراتی است که به یک مدیر گزارش میدهند. در سازمانهاي تحت حیطهي نظارت گسترده و در سـازمانهـاي عمـودي حیطه ي نظارت محدود
است
.بنابراین حیطه ي نظارت و سلسله مراتب اختیارات رابطهاي معکوس با هم
دارند


5 : .
تخصص گرایی مترادف با
تقسیم کار است
.


6.
استانداردگرایی: یعنی
آنکه بسیاري از کارهاي مشابه به روش یکسان و همانند انجام شوند
.

استاندارد بسته به
نوع کار و زمان انجام کار متفاوت است
.


7 : .
حرفهگرایی با شاخص تحصیلات
سنجیده میشود و به میزان آموزش رسمی که توسط کارکنان سـازمان کسـب شـده اسـت
اطلاق . میگردد
8.
نسبت کارکنان: براساس
محاسبهي تعداد مدیریت بـه کارکنـان، تعـداد کارکنـان اداري بـه عملیـاتی و ...
مشـخص


میگردد. نسبتها
بیانگر ابعاد ساختاري در سازمانند
.


ب. ابعاد محتوایی:
بیانگر مفاهیم پیرامونی سازمان بر مفاهیم ساختاري است
.

1.
اندازه: شاخص اندازه
در سازمان با تعداد نفرات انسانی به طور عمده شناسایی میگردد. بنـابراین بـراي
تعیـین انـدازهیک سازمان تعداد
افراد میتواند بیانگر سازمان از نوع کوچک، متوسط یا بزرگ می . باشد


2.
اهداف و استراتژي :
ها نتایج قابل انتظار و قابل انـدازهگیـري اسـت و اسـتراتژيهـا راه رسـیدن بـه
اهـداف را معـین.
مینمایند

3 : .
فنآوري به فنون،
روشها، ابزار و تجهیزاتی که در جهت کسب اهداف سازمانی بهکار گرفته میشوند اطلاق .
میگرددنکات فصل اول1
ـ در نتیجه انقلاب
صنعتی و سرعت گرفتن تدریجی پیشرفت تکنولوژي، زمینه براي تولید انبوه فـراهم شـده و
موجـب


جدایی مالکیت و
مدیریت شد
.


2
ـ مکتب اصالت نفع،
طرفداران این مکتب ملاك دوستی یک عمل را در نتایج آن جستجو میکنند نه در شیوه
انجام آن


و به سوددهی عمل .
میاندیشیدند3
ـ مهمترین جنبه نظم
اداري جنبه این ارتباط است که چه کسی به چه کسی فرمان دهد، از این دیدگاه مفهـوم
اداره و


مفهوم اختیار با هم
رابطه نزدیکی پیدا میکندتستهاي فصل اول

1
ـ مهارت و قدرت درك
پیچیدگیهاي کل سازمان و تشخیص موقعیت و جایگاه عملکرد خود در سـازمان رامهارت
......... مینامند
.


)1
ادراکی 2) انسانی 3)
فنی 4) مدیریتی2
ـ کدامیک از اصول
فایول بر ضرورت اجراي برنامه واحد توسط مدیر واحد تأکید دارد؟


1)
وحدت فرماندهی 2 )
وحدت مدیریت 3) انضباط 4)تمرکز3
ـ مدیرانی موفقتر
هستند که با شناخت فراگرد ......... انسانها، خود را براي برخورد با برداشت هاي
متفاوت


افراد در محیط کار
آماده سازند
.


1)
نگرشی 2) ادراکی 3)
تخصصی 4) ارتباطی4
ـ ویژگیهاي طراحی
ساختار سازمانی عبارتنداز
:


1)
رسمیت، پیچیدگی،
تمرکز 2) قدرت، اختیار، رسمیت3)
محیط، استراتژي،
تکنولوژي 4) حیطه نظارت، قدرت، رسمیت5
ـ در مورد نسبتهاي
نیروي کار یک سازمان معمولا
:


1 )
در سازمانهاي کوچک و
بزرگ نسبت نیروي ستادي به تولید بیشتر است
.

2 )
در سازمانهاي کوچک
نسبت نیروهاي ستادي بیشتر از نیروهاي تولید است
.

3 )
در سازمانهاي بزرگ
نیروهاي ستادي بیشتر از نیروهاي تولیدي است
.

4)
هیچکدام از موارد
بالا


6
ـ توانایی تفکر در
قالب مدلها ـ چارچوبها و روابط گسترده که در سطوح بالاي سازمانی اهمیت بسـزایی


دارد اصطلاحاً مهارت
......... نامیده میشود
.


1)
فنی 2) انسانی 3)
نظري 4) ادراکی «32» تئوري مدیریت (قسمت اول
)

7
ـ اصلیترین فلسفه
وجودي مدیریت علمی این فرض است که براي انجام کارها
:

1)
چندین راه بهتر وجود
ندارد. 2) یک بهترین راه وجود دارد
.


3)
چندین راه بهتر وجود
دارد. 4) یک بهترین راه وجود ندارد
.


8
ـ از دیدگاه اسکات
دلیل رشد و توسعه سازمانها و فراگیري آنها در همه جنبههاي زندگی امروزي، کـدام


است؟

1)
رشد و توسعه تولیدات
کالاها 2) تسهیل و روانی کارها در تشکیلات


3)
بوروکراتیزه شدن
جنبههاي مختلف زندگی 4) عقلانی شدن جنبههاي مختلف زندگی