کتاب تئوري مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات

auto;text-align:center;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"> mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Cکتاب تئوري مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات|39015562|arshad100|دانلود کتاب تئوري مدیریت 2 , رشته مهندسی فناوری اطلاعات , دانلود کتاب , تئوري مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات , دانلود , کتاب , تئوري مدیریت , رشته مهندسی فناوری اطلاعات , کتاب خلاصه منابع تمام رشته ها , دانلود کتاب تست دانشجویی,,,
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان کتاب تئوري مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

کتاب تئوري مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری
اطلاعاتتوضیحات محصول: کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای
آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی
برای کنکوریهابخش اول:کلیات مدیریتتعریف نظریه (Theory)

نظریه در معناي مشخص آن، فرضیه هاي واقعی و مستقل و قابل
مشاهده را مورد بررسی قرار میدهد و تبیـین مـ یکنـد
.

(گلوکسمن) تئوري (= نظریه)، در لغت به معناي اندیشیدن و
تحقیق آمده که از «تئوریاي» یونانی گرفته شـده اسـت. بـا


گسترش علوم، مفهوم این واژه نیز توسعه یافته و به اندیشیدن
و تحقیق درباه هر مسألهي اطلاق شده است
.

تعریف نظریه توسط آقاي گلدمن:

«نظریه، همنگري جامع قضایاي متعدد در قالب یک مجموعۀ پیوسته
و منطقی است که به کمک آن مـیتـوان برخـی از


پدیدهها را تبیین کرد، نظریه به صورت مفروض مورد قبول
دانشمندان است».این تعریف به حقیقت نظریه نزدیکتراست
.

مکتب

مفهوم دیگري که با مفهوم نظریه پیوستگی متقابل دارد، «مکتب»
است. مکاتب گوناگون تعریفهاي مختلفی بـراي نظریـه


ارائه میدهند و ماهیت آنها نیز توسط نظریههاي بنیادین آنها
تعیین میشود. در تعریف این مفهوم جدید می : توان گفت


حوزة تفکر علمی یا گرایشهاي فکري مشابه و نزدیک به هم را
کـه احیانـاَ یکـدیگر را تحـت تـأثیر قـرار مـیدهنـد و یـا


هزمین هاي خاصی را براي تحقیق و تتبع و نظریه پردازي ممکن
است بپذیرند، مکتب مینامند. معمولاًَ هـر مکتبـی حـول


یک محور اندیشۀ اصلی و به همت یک بنیانگذار، تشکیل میشود و
پیروانش اصول و ضـوابط و نحـوة تفکـر آن را دنبـال


. میکنند

بعلاوه یک مکتب با توجه به گرایشها و نظریههاي مختلف
درونیاش، نسبت به نظریه، کلیتر و عـامتر اسـت و نظریـه بـر


خلاف مکتب، ساختی علمی دارد. (توسلی )1376مجموعه تست

-1 عبارت است از مجموعهاي از افراد که براي
تحقق اهدافی معین همکاري میکنند و از اصل تقسیم
..........

کار پیروي میکنند.

الف) سازمان ب) گروه ج) تیم د) مدیریت

-2 شاخصی که هزینه منابع صرف شده در فراگرد کسب هدف
را ارزیابی میکند، چه نام دارد ؟


الف) بهره وري ب) اثر بخشی ج) کارایی د) ارزشیابی

-3 براي ارزیابی کار یا میزان کسب هدف از
شاخص.......................... استفاده . میکنند


الف) بهره وري ب) اثربخشی ج) کارایی د) ارزشیابی


-4 انجام درست کار را ............ و انجام کارهاي
درست را ............. مینامند
.

الف) اثر بخشی ـ کارایی ب) کارایی ـ اثر بخشی


ج) اثر بخشی ـ بهره وري د) بهره وري ـ کارایی


-5 مدیري که بتواند حداقل نتیجه قابـل قبـول را بـا
اسـتفاده از ابزارهـایی نظیـر تنبیـه و تـوبیخ فـراهم


سازد........... نامیده میشود.

الف) مدیر کارا ب) مدیر مؤثر و اثر بخش


ج) مدیر موفق د) مدیر محافظه کار

-6 بهترین نوع تحقیق در مدیریت کدام است ؟

الف) مطالعه سرگذشتها و قضاوتهاي افراد ب) مطالعه موارد خاص
در سازما نها


ج) مطالعه آزمایشگاهی د) بررسی میدانی

-7 به اعتقاد آدیزس، براي اداره مؤثر هر سازمان کدام
نقش است که همه مدیران ناگریز به ایفاي آن هستند


و نمیتوانند به دیگري محول کنند ؟

الف) ترکیب کنندگی ب) تولیدي ج) ابداعی د) اجرایی تئوري
مدیریت (قسمت دوم) «135
»-8 در خرده سیستم" اداري - ساختاري" مدیران
به ایفاي کدام نقش میپردازند؟


الف) نقش تولیدي ب) نقش ابداعی

ج) نقش اجرایی د) نقش ترکیب کنندگی

-9 آن بخش از مدیریت که از طریق کسب تجارت و
اندوختهها و بکارگیري آنها در شرایط گوناگون حاصـل


میشود را................ مینامند.

الف) علم مدیریت ب) مدیریت علمی ج) یادگیري د) هنر مدیریت


-10 بیشتر وقت این مدیران صرف تحلیل دادهها و آماده
سازي اطلاعات براي تصمیمگیري و تنظیم برنامههـا


و طرحهاي عملی میشود و به طور کلی ترکیب کاري آنان مبتنی بر
فعالیت عملـی کمتـر و فعالیـت فکـري


بیشتر است.

الف) مدیران عملیاتی ب) مدیران میانی

ج) مدیران عالی د) مدیریت منابع انسانی