کتاب زبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرت

auto;text-align:right;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"> font-family:Arial,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-laکتاب زبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرت|39015607|arshad100|دانلود کتاب زبان تخصصی مهندسی برق دانلود کتاب زبان تخصصی مهندسی برق دانلود کتاب زبان تخصصی مهندسی برق کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت , فروشگاه فایل
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان کتاب زبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرت هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

کتاب زبان تخصصی مهندسی برق رشته برق قدرتتوضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته برق قدرت برای آمادگی آزمون
دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی
برای کنکور95مطالب این کتاب به گونه اي طرح ریزي و تألیف شود که ،
داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیري مطالب به مهارت تست زنی نیز دست پیدا کند
.

Conventional reliability analyses are normally only concerned with the expected
or

average value of the particular measure of reliability. Little consideration
has been

given in the past to the variation of that measure about its mean. For
example,

when the frequency of failures at a load point is predicted only the average
value of

that quantity is typically calculated. The probability that the load point will
suffer a

specified number of failures in a year is not normally considered .Similarly,
the

expected values of the duration indices are determined but the probabilities
of

various durations are not calculated. The mean values are extremely useful and
are

the primary indices of load point adequacy. There is, however, an
increased

awareness of the need for information related to the variation of the
reliability

measures around their means. Probability distributions provide a practical
vehicle

to describe the variation of reliability measure about their means. One of
the

approaches taken to determine these distributions is to perform
probabilistic

simulations of typical radial distribution system. Load point index
distributions are

dependent not only on Combinations of component outages but also on
system

configurations and restoration activities.تحلیلهاي مرسوم در مورد قابلیت اطمینان در حالت طبیعی بستگی به مقدار
متوسط یا مقـدار مـورد انتظـار از انـدازهي


مشخصی از قابلیت
اطمینان مورد نظر دارد. در گذشته توجه کمی به تغییر اندازهي مقدار میانگین آن شـده
اسـت. بـرايمثال وقتی فرکانس
خرابیها در نقطهي بار تخمین زده میشود، فقط مقدار میانگین مولفهي ذکر شده نوعاً
محاسبه می
-


شود. احتمال جلوگیري
از تعداد مشخصی خطا در طول یک سال توسط نقطه بار عموما در نظر گرفته نمیشود. مشابه
بـا


آن، مقدار مورد
انتظار در شاخص مدت زمان تعیین میشود ولی احتمال بازههـاي مختلـف محاسـبه
نمـیشـود. مقـادیرمیانگین به صورت
گسترده مفید بوده و نشان دهندهي شاخصهاي اولیهي نقطهي بار مناسب هستند
.کفایت
Adequacy

دیدگاه Approach

متوسط Average

آگاهی Awareness

ترکیب Combination

مولفه Component

علاقه مند Concerned

پیکر بندي Configuration

مرسوم Conventional

وابسته Dependent

تعیین کردن Determمجموعه تست سال هاي اخیر

Part A: Grammar and Vocabulary

Choose the best answer to each question.

١-
Pictures …… with a telescope are inverted.

1) to take 2) taken 3) are taken 4) they took them

٢- …… the
financial means to remain independent, he decided to seek

employment.

1) Deprived of 2) To be deprived of

3) He was deprived of 4) That he was deprived of

٣- They
offer many advantages to small business owners …… problematic.

1) it is 2) despite its 3) however it is 4) even though it is

٤- They
didn’t finish the project in time though they had …… three weeks to it.

1) adhered 2) supplied 3) allocated 4) regarded

٥- The
man’s bad behaviors often brought him into ---- with his colleagues.

1) indulgence 2) conflict 3) aggression 4) participation

٦- The
scientist …… all of his new ideas in these articles.

1) achieved 2) coincided 3) compelled 4) incorporated

٧- With
better medicine, we can stop the …… of that disease.

1) exhibition 2) perception 3) proliferation 4) accumulation

٨- Planning
a meal for
٥٠٠ people
is no …… matter.