تئوري حسابداري رشته حسابداری

auto;text-align:right" align="right"> auto;text-align:right" align="right"> توضیحات محصول : کتاب های خلاصه منابع رشته حسابداری برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آتئوري حسابداري رشته حسابداری|39015648|arshad100|دانلود کتاب تئوري حسابداري رشته حسابداری , دانلود کتاب , تئوري حسابداري رشته حسابداری , دانلود , کتاب , تئوري حسابداري , رشته حسابداری , تستهاي تألیفی , پاسخنامه تستهاي تألیفی, کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت, فروشگاه فایل
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تئوري حسابداري رشته حسابداری هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .توضیحات
محصول
:کتاب های خلاصه منابع رشته حسابداری برای
آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی
برای کنکور95سعی شده مطالب این کتاب به گونه اي طرح
ریزي و تألیف شود که ، داوطلب خود به خود علاوه بر یاد گیري مطالب به مهارت تست
زنی نیز دست پیدا کند
.

فصل اول: مقدمهاي بر تئوري
حسابداري

به صورتی گذرا، در 1949 زمانی که کتاب پاچیولی منتشر شد،
تقریباً کل سیستم حسابداري بدان گونه کـه امـروز آن را


میشناسیم مورد استفاده قرار میگرفت. زمانی که مجلس
قانونگذاري ایالات متحـده آمریکـا، در 1934 مقـرر کـرد کـه


«کمیسیون بورس و اوراق بهادار» براي تدوین مقررات حسابداري
بـه وجـود آیـد، آن نمـیتوانسـت سیسـتم جدیـدي از


حسابداري ارائه کند برعکس، این مجلس فقط درصدد بود تا
سیستمی را تنظیم کند که بیش از 5 سده رایج شده بود بـا


توجه به اینکه مدیریت شرکتها (به کمک حسابداران مدیریت) بنا
بر فرض بدون کمک گرفتن از مداخله دولت توانسـته


بودند سیستمهاي مناسب حسابداري ارائه کنند، این پرسش واقعی
مطرح است که آیا دخالت دولـت ضـرورت داشـت یـا


خیر. در این باره بحثهاي زیادي وجود داشته است و در فصلهاي
بعدي کتاب به آن مـیپـردازیم. در ایـن مقطـع تنهـا


کافی است که در مورد تاریخچه و گذشته حسابداري آگاه شویم.


«ریموند رو ور» یک تاریخ نگار، سالهاي بین 1494 تا 1800 را
دوره رکود حسابداري نامید از آنجا که ایـن دوره زمـانی


بود که اکتشافاهایی صورت گرفت و با عصر انقلاب پایان یافت،
این گفتار اندکی بیانصافی است
.

انقلاب صنعتی

با آغاز انقلاب صنعتی، دومین رویداد مهم این دوره (براي
حسابداري) پایان یافت، نمیتوان به صورتی دقیق تـاریخ آغـاز


این انقلاب و یا علتهاي دقیق آن را مشخص کرد. شاید منشأ آن
در دورهاي قرار گرفته باشد کـه در بریتانیـا آب و هـوا


بسیار خوب شد و کشاورزان محصولات خوبی برداشت کردند قیمت
مواد غذایی کاهش یافت و جامعه توانست از تغذیـه و


وضع بهداشت بهتري برخوردار شود. در همین زمان، افزایش بهبود
وضع سلامت و بهداشت شخصی افراد باعـث شـد کـه


بیماري طاعون پس از 4 سده ریشهکن شود. جمعیت و در نتیجه
تقاضـا بـراي غـذا افـزایش یافـت. تولیـد بـالا رفـت تـا


پاسخگوي تقاضاها باشد و اختراعات موجب تحول کارگاهها گردید.
مزرعههاي بزرگ و کارخانهها به وجود آمدند تـا نیـاز


روز افزون جمعیت رو به رشد را تامین کنند و این کارخانهها
نیاز به تجهیزات و وسایل بیشتري داشتند. سرمایه بیشتري


مورد نیاز بود و بانک تاسیس میشدند تا این نیازها را تأمین
نمایند. در 1800، فقط در لنـدن بـیش از 80 بانـک وجـود


داشت و در کشور انگلستان 400 بانک فعالیت میکردند در 1773
بازار بورس لندن تشکیل شد و انـدکی پـس از آن، در


1792 بازار بورس نیویورك فعالیت خود را آغاز کرد.تستهاي تألیفی فصل اول1ـ کدام یک از موارد زیر در مورد حسابداري صحیح است؟


1) حسابداري به عنوان دانشی سرد و خشک مورد اشاره قرار
گرفته شده است
.

2) حسابداري به عنوان دانشی بسیار تحلیلی مورد اشاره واقع
شده است
.

3) حسابداري علمی است که پاسخهاي آن بسیار دقیق و درست یا
نادرست است
.

4) در ادبیات حسابداري از عنوان «علم ملالآور» استفاده نشده
است
.

2ـ کدام یک از موارد زیر از آثار واقعی به کارگیري روشهاي
مخلتف در حسابداري نمیباشد؟


1) اثر بر مبلغ بدهی مالیاتی واحد انتفاعی


2) اثر بر حقوق و مزایاي مدیران

3) اثر بر اعتبار واحد انتفاعی

4) اثر بر میزان فروش کالاها و خدمات

3ـ در مباحث مربوط به تئوري حسابداري، منظور از حسابداري
کدام مورد میباشد؟


1) حسابداري مالی 2) حسابداري پیشرفته

3) حسابداري صنعتی 4) حسابداري مدیریت

4ـ چرا حسابداري نمیتواند واقعیتهاي اقتصادي را در تمامی
موارد به دقت اندازهگیري کند؟


1) به علت محدودیتهاي ابزارهاي اندازهگیري


2) به علت برداشتهاي متفاوت از مفاهیم اقتصادي


3) به علت قابل پیشبینی نبودن مسائل اقتصادي


4) به علت محدودیتهاي حاصل از استانداردهاي حسابداري


تئوري حسابداري «21»

5ـ کدام عامل باعث استقبال استفادهکنندگان اطلاعات
حسـابداري از روش بهـاي تمـام شـده تـاریخی در


اندازهگیريها میباشد؟

1) قابلیت اطمینان 2) قابلیت تغییر

3) قابلیت پیشبینی 4) قابلیت مقایسه

6ـ با توجه به تعریف تئوري، هدف تئوري حسابداري فراهم کردن
مجموعهاي از اصول و روابطی است که
......

1) فقط دستوري باشد 2) فقط مثبت باشد

3) دستوري و مثبت باشد 4) بستگی به شرایط موجود دستوري یا
مثبت میباشد


7ـ وظیفه سیاستگذاري حسابداري که با عنوان تدوین
استانداردها مورد اشاره قرار میگیـرد در ایـران بـه


عهده کدام نهاد میباشد؟

1) سازمان حسابرسی 2) جامعه حسابداران رسمی


3) انجمن مدیران مالی 4) انجمن حسابداران خبره


8ـ یک تئوري کامل و توسعه یافته:

1) آنچه را که هست بیان مینماید

2) آنچه را که باید باشد بیان مینماید

3) آنچه را که هست و آنچه را که باید باشد تواماً در بر
میگیرد


4) دستوري یا توصیفی باشد

9ـ مبلغی که از فروش دارایی به دست میآید و مبلغی که براي
تحصیل آن در بازاري کـه معمـولاً ایـن نـوع


دارایی مبادله میشود پرداخت میگردد به ترتیب معرف کدام ارزش
است؟


1) ارزش جایگزینی ـ ارزش خالص بازیافتنی 2) ارزش خالص
بازیافتنی ـ ارزش خروجی


3) ارزش خالص بازیافتنی ـ ارزش جایگزینی 4) ارزش ورودي ـ
ارزش خروجی


10ـ کدام یک به ترتیب جزو نهادهها و ستاندههاي سیاستگذاري
حسابداري محسوب میشوند؟


1) شرایط سیاسی ـ تئوري حسابداري 2) استانداردهاي حسابداري
ـ تئوري حسابداري


3) شرایط سیاسی ـ استانداردهاي حسابداري 4) تئوري حسابداري
ـ شرایط سیاسی

پاسخنامه تستهاي تألیفی فصل اول1ـ گزینه 4

در ادبیات حسابداري از عنوان علم ملالآور استفاده نشده است.


2ـ گزینه 4

به کارگیري روشهاي مختلف در حسابداري به جز بر میزان فروش
کالاها و خدمات در بقیه موارد تاثیر دارد


3ـ گزینه 1

در کلیه مباحث مربوط به تئوري حسابداري منظور حسابداري مالی
است


4ـ گزینه 2

به علت برداشتهاي متفاوت از مفاهیم اقتصادي است که
حسـابداري نمـیتوانـد واقعیـتهـاي حسـابداري را بـه دقـت


اندازهگیري کند.

5ـ گزینه 1

تنها دلیل براي استقبال از روش بهاي تمام شده قابلیت
اطمینان بودن این روش است
.

6ـ گزینه 3

هدف تئوري حسابداري مثل بقیه تئوريها دستوري و مثبت میباشد


7ـ گزینه 1

این وظیفه مهم در ایران به عهده سازمان حسابرسی میباشد


8ـ گزینه 3

یک تئوري کامل آنچه را که هست و آنچه را باید باشد تواماً
در بر میگیرد


9ـ گزینه 3

مبلغی که از فروش به دست میآید (ارزش خالص بازیافتنی) و
مبلغی که براي تحصیل دارایی در بازاري که ایـن دارایـی


مبادله میشود ارزش جایگزینی نامیده میشود.


«26» مجموعه حسابداري

10ـ گزینه 3

نهادههاي حسابداري شامل وضعیت اقتصادي، شرایط سیاسی، تئوري
حسابداري و ستاندههاي سیاستگـذایر حسـابداري


استانداردهاي حسابداري است