پاورپوینت مبحث سفره آب روی زمین علوم هفتم

دانلود پاورپوینت پایه هفتم با موضوع مبحث سفره آب روی زمین علوم ، در قالب ppt و در 57 اسلاید، قابل ویرایش. مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزپاورپوینت مبحث سفره آب روی زمین علوم هفتم|39025276|arshad100|پاورپوینت مبحث سفره آب روی زمین علوم هفتم , دانلود پاورپوینت هفتم با موضوع مبحث سفره آب روی زمین علوم , پاورپوینت کلاس هفتم در مورد مبحث سفره آب روی زمین علوم , پاورپوینت کلاس هفتم , پاورپوینت پایه هفتم مبحث سفره آب روی زمین علوم , دانلود پاورپ,,,
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پاورپوینت مبحث سفره آب روی زمین علوم هفتم هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود پاورپوینت پایه هفتم با موضوع مبحث سفره آب روی زمین علوم ،
در قالب ppt و در 57 اسلاید، قابل ویرایش.
مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی جهت آموزش و یادگیری.


بخشی از پاورپوینت :
نکته :
آب ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ . ﻫﻤﻪ ي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺮاي اداﻣﻪ ي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ آب ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
ﭼﺮا ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢ آب در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺟﺪي اﺳﺖ ؟
زﯾﺮا ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮ روي ﻧﻮار ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭼﺮا ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش در ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ؟
ﻣﻘﺪار ﺑﺎرش در ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺎوت دﻣﺎ ، ﺗﻔﺎوت در رﻃﻮﺑﺖ )ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺎر آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ( و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ :
ﺑﯿﺶ از 75% از ﺳﻄﺢ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را آب ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﮑﺘﻪ :
آب ﻫﺎي روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺷﻮر و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . آب ﻫﺎي ﺷﻮر ( اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ و درﯾﺎﻫﺎ ) ﺣﺪود 97% آب ﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺣﺪود 3% از آب ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ
ﺑﻪ ﭼﻪ آب ﻫﺎﯾﯽ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟
ﺑﻪ آب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزي ﺑﺘﻮان از آن ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد
آب ﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎﯾﯽ در ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ؟
اﻟﻒ ) ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎ ( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ )
ب ) آب ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
پ ) آب ﻫﺎي ﺟﺎري
ﻣﻨﻈﻮر از آب ﮐﺮه ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع آب ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﻤﺴﻔﺮ ، ﺳﻄﺢ و درون زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﺪ ، ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺨﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، آب ﮐﺮه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﮑﺘﻪ :
آب ﮐﺮه ﺷﺎﻣﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ ، درﯾﺎﻫﺎ ، درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، آب ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ، رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا و ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ...