تحقیق بررسی نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی

تحقیق با موضوع بررسی نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی ، درقالب ورد، در 146 صفحه، قابل ویرایش فهرســـــت مطالــــــب: فصـــل اول 1-1.مقدمه 1-2. تشریح و بیان مسئله 1-3.اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق 1-4.سوالات تحقیق 1-5. اهداف تحقیق 1-6.فرضتحقیق بررسی نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی|39030655|arshad100|تحقیق بررسی نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی,مقاله انواع ضمانتنامه های بانکی,پروژه بررسی ضمانتنامه و صدور انواع ضمانتنامه,پاورپوینت ضمانت نامه بانکی چیست,تحقیق منابع پولی,تحقیق ضمانتنامه بانکی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق بررسی نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

تحقیق با موضوع بررسی نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی،
درقالب ورد، در 146 صفحه، قابل ویرایش

فهرســـــت مطالــــــب:
فصـــل اول

1-1.مقدمه
1-2. تشریح و بیان مسئله
1-3.اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق
1-4.سوالات تحقیق
1-5. اهداف تحقیق
1-6.فرضیات تحقیق
1-7.تعاریف مفهومي
1-7-1. ضمانت نامه
51-7-2. ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و مزایده
1-7-3.ضمانت نامه حسن انجام کار
1-7-4. ضمانت نامه استرداد کسر وجه الضمان
1-7-5. ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت
1-8.تعاریف عملیاتی
1-8-1. ضمانت نامه شرکت در مناقصه
1-8-2. ضمانت نامه شرکت در مزایده
1-8-3.ضمانت نامه حسن انجام کار
1-8-4. ضمانت نامه استرداد کسر وجه الضمان
1-8-5. ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت
1-8-6.جذب منابع

فصل دوم
2-1.مقدمه
2-2.واژه شناسی ضمانت نامه بانکی
2-3.تعريف ضمانت نامه
2-4.تعريف اعتبار اسنادي
2-5.وجه تسمه
2-6.اهميت و كاربرد ضمانت نامه بانكي
2-7.اقسام ضمانت نامه بانكي
2-7-1.از نظر حقوقی
2-7-2.از نظر هدف پرداخت
2-7-3.شرایط پرداخت
2-7-4.از نظر تعداد ضامن ها
2-8.انواع ضمانت نامه
2-8-1.ضمانت نامه شركت در مناقصه يا مزايده
2-8-2.ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
2-8-3.ضمانت نامه پيش پرداخت
2-8-4.ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان
2-8-5.ضمانت نامه حسن انجام خريد
2-8-6.ضمانت نامه گمركي
2-8-7.ضمانت نامه تعهد پرداخت
2-8-8.ضمانت نامه هاي متفرقه
2-9.تشريفات صدور ضمانت نامه
2-10.نظريه علت تعهد در ضمانت نامه بانكي
2-10-1. نظريه "سند مجرد"
2-10-2. سپرده يا وثيقه دستور دهنده
2-10-3. قرارداد پايه
2-11.پشتوانه صدور ضمانت نامه
2-12.استقلال ضمانت بانكي
2-12-1. غير قابل استناد بودن ايرادات
2-12-2. سوء استفاده آشكار
2-13.مشخصات ضمانت نامه
2-14.تمديد ضمانت نامه بانكي
2-15.جلوگيري از پرداخت ضمانت نامه
2-15-1. دستور منع پرداخت ساده
2-15-2. دستور منع پرداخت از مرجع قضايي
2-15-3. تأمين خواسته
2-15-4. نقش بانك صادر كننده ضمانت نامه
2-16.آئين نامه صدور ضمانت نامه
2-17.نظام حقوقي ضمانت نامه بانكي
2-18.وثايق و تضمينان قابل قبول جهت صدور ضمانت نامه
2-18.مسؤوليت هاي متعلق به طرفين قراردادها در عقد ضمان
2-19.چارچوب نظری مدل پژوهش
2-19.واکاوی ادبیات پژوهش
2-19-1.واکاوی ادبیات پژوهش در جهان
2-19-2.واکاوی ادبیات پژوهش در ایران
2-20.بانک صادرات
2-20-1.تاریخچه و بنیانگذار بانک صادرات
2-20-2.سرمايه اوليه بانك صادرات
2-20-3.شروع كار اولين شعبه و افتتاح بانك صادرات و معادن ايران

فصل سوم
3-1. مقدمه
3-2.روش تحقیق
3-3.جامعه آماری
3-4.نمونه آماری
3-5.ابزارهای گرد اوری داده ها
3- 6. اعتبار ابزار اندازه گیری
3-6-1.روایی پرسشنامه
3-6-2. پایایی پرسشنامه
3-7.متغیرهای پژوهش
3-7-1. متغیر مستقل
3-7-2.متغیر وابسته
3-8. روش تجزیه و تحلیل داده ها
3-9. قلمرو تحقيق
3-9-1 .قلمرو مكاني تحقيق
3-9-2. قلمرو زمانی
3-9-3. قلمرو موضوعی

فصل چهارم
4-1. مقدمه
4-2.توصیف متغیرهای جمعیت شناختی
4-2-1 .جنسیت پاسخگویان
4-2-2.واحد شغلی پاسخگویان
4-2-3.سن پاسخگویان
4-2-4.سطح تحصیلات
4-2-5.سابقه ی کار
4- 3. توصيف سوالات پرسشنامه در راستاي متغیرهای پژوهش
4-3-1.ضمانت نامه شرکت در مناقصه
4-3-2.ضمانت نامه شرکت در مزایده
4-3-3.ضمانت نامه حسن انجام کار
4-3-4.ضمانت نامه استرداد وجه الضمان
4-3-5.ضمانت نامه پیش پرداخت
4-3-6.جذب منابع بانک
4-4. آزمون فرضیات پژوهش
4-4-1.آزمون کولموگروف اسمیرنوف
4-4-2. آزمون فرضیات پژوهش
4-4-2-1. فرضیه اول
4-4-2-2. فرضیه دوم
4-4-2-3. فرضیه سوم
4-4-2-4. فرضیه چهارم
4-4-2-5. فرضیه پنجم
4-5.رتبه بندی ضمانت نامه های بانکی

فصل پنجم
5-1.مقدمه
5-2.خلاصه فرآیند تحقیق
5-3.نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش
5-4.جمع بندی و نتیجه گیری
5-5.پیشنهادات تحقیق
5-5-1.پیشنهادات کاربردی
5-5-2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی
5-6. محدودیت های پژوهش
منابع فارسی
منابع انگلیسی
منابع اینترنتی
پرسشنامه
خروجی نرم افزارspss