تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی) منطقه 15 شهرداری تهران

فهرست مطالب عنوان صفحه چكیده ............................................................................................... 1 مقدمه ............................................................................................... 2 فصل اول : كلیات تحقتحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی) منطقه 15 شهرداری تهران|40087897|arshad100|تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی) منطقه 15 شهرداری تهران,بررسی تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی) منطقه 15 شهرداری تهران
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی) منطقه 15 شهرداری تهران هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده ............................................................................................... 1

مقدمه ............................................................................................... 2

فصل اول : كلیات تحقیق ..................................................................... 9-3

1-1طرح مساله و بیان ضرورت آن ........................................................... 3

1-2سوالات اصلی تحقیق ....................................................................... 5

1-3اهداف تحقیق ................................................................................. 5

1-4فرضیه ........................................................................................ 6

1-5روش تحقیق .................................................................................. 6

1-6پیشینه و سابقه انجام ......................................................................... 7

1-7مسائل و مشكلات تحقیق .................................................................... 9

فصل دوم: مفاهیم و پیشینه‌ی مطالعات كاربری زمین ................................ 31-10

2-1 مقدمه ....................................................................................... 10

2-2 مفاهیم تحقیق .............................................................................. 10

2-2-1 محتوای طرح كاربری زمین ......................................................... 10

2-2-2 مفهوم زمین ............................................................................. 11

2-2-3 ناحیه .................................................................................... 11

2-2-4 محله‌ها و ناحیه‌های شهری ........................................................... 11

2-2-5 برنامه‌ریزی ............................................................................ 11

2-2-6 برنامه‌ریزی شهری ................................................................... 12

2-2-7 منطقه ................................................................................... 12

2-2-7-1 انواع مناطق ........................................................................ 12

2-2-8 برنامه ریزی كاربری اراضی شهری .............................................. 13

فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-2-9 فرایند برنامه‌ریزی كاربرد اراضی ................................................. 13

2-2-10 اصول طبقه‌بندی كاربری اراضی شهری ........................................ 15

2-2-11 تعریف مدیریت ...................................................................... 15

2-2-12 مدیریت شهری ....................................................................... 16

2-3 محتوا و روش تهیه طرح‌های جامعه و تفصیلی در ایران .......................... 16

2-3-1 طرح هادی شهری .................................................................... 16

2-3-2 طرح جامع شهر ....................................................................... 16

2-3-3 طرح تفصیلی .......................................................................... 17

2-4 پیشینه مطالعات كاربری زمین .......................................................... 17

2-4-1 پیشینه مطالعات كاربری زمین در دنیا ............................................. 17

2-4-3 پیشینه‌ی مطالعات كاربری زمین در ایران ......................................... 21

2-4-2 كاربری زمین در قاره‌های مختلف جهان ........................................... 20

2-4-4 پیشینه‌ی برنامه‌ریزی كاربری زمین در منطقه 15 ............................... 24

2-5 نظریه هاومدل‌های توزیع كاربری اراضی ........................................... 27

2-5-1 نظریه نوگراها ......................................................................... 27

2-5-2 نظریه سلامت روان .................................................................. 29

2-5-3 نظریه‌های مبتنی بر اقتصاد شهر ................................................... 30

2-6 نتیجه‌گیری ................................................................................. 30

فصل سوم : مطالعات اكولوژیكی ........................................................ 65-32

3-1 مقدمه ....................................................................................... 32

3-2 موقعیت طبیعی ............................................................................ 32

3-2-1 موقعیت جغرافیایی .................................................................... 33

فهرست مطالب

عنوان صفحه

3-2-2 ویژگیهای عمومی زمین شناسی منطقه 15 ........................................ 35

3-2-3 آبهای زیرزمینی ....................................................................... 36

3-2-4 زلزله خیزی ............................................................................ 36

3-2-5 مهمترین گسله‌ ها در گستره تهران و پیرامون منطقه ............................. 37

3-2-6 ژئومورفولوژی ........................................................................ 38

3-2-6-1 توپوگرافی و شیب منطقه ......................................................... 38

3-2-6-2 موقعیت منطقه از نظر سیل گرفتگی و آب گرفتگی .......................... 38

3-2-2 مطالعات آب و هوا شناسی ........................................................... 40

3-2-2-1 آب و هوا ............................................................................ 40

3-2-2-2 میزان بارش ........................................................................ 40

3-2-2-3 رطوبت نسبی ....................................................................... 41

3-2-2-4 روزهای یخبندان ................................................................... 41

3-2-2-5 روزهای بارانی .................................................................... 42

3-2-2-6 درجه حرارت ....................................................................... 42

3-2-2-7 باد .................................................................................... 42

3-3 مطالعات تاریخی و بررسی روند گسترش كالبدی منطقه ............................ 43

3-3-1 عوامل مهم و تاثیر گذار بر روند تحولات كالبدی منطقه ......................... 48

3-4 مطالعات جمعیتی منطقه ................................................................. 51

3-4-1 مقدمه .................................................................................... 51

3-4-1-2 روند تحولات جمعیت .............................................................. 51

3-4-1-3 توزیع سنی و جنسی جمعیت ..................................................... 52

3-4-1-4 پراكندگی و تراكم نسبی جمعیت .................................................. 53

فهرست مطالب

عنوان صفحه

3-4-1-5 میزان باسوادی و سطح سواد جمعیت ........................................... 54

3-4-1-6 مهاجرت در منطقه ................................................................. 55

3-4-2 ویژگیهای اقتصادی .................................................................... 56

3-4-2-1 وضع فعالیت جمعیت .............................................................. 56

3-4-3 پیش‌بینی جمعیت منطقه .............................................................. 59

3-5 تاسیسات زیربنایی ........................................................................ 60

3-5-1 شبكه جمع آوری فاضلاب ............................................................ 60

3-5-2 قنوات ................................................................................... 60

3-5-3 سیستم دفع آبهای سطحی ............................................................. 60

3-5-4 مخابرات ................................................................................ 61

3-5-4 گاز و فرآورده‌های نفتی .............................................................. 61

3-5-6 خطوط انتقال نیرو و شبكه توزیع ................................................... 62

3-5-7 شبكه آبرسانی ......................................................................... 62

3-6 نتیجه‌گیری ................................................................................. 62

فصل چهارم : بررسی و تحلیل تغییرات كاربری زمین در منطقه 15 ........... 126-66

4-1 مقدمه ....................................................................................... 66

4-2 تقسیمات داخلی منطقه .................................................................... 67

4-3 استانداردهای كمی شهرسازی ........................................................... 68

4-4 كاربری زمین در منطقه 15............................................................. 70

4-4-1 كاربری مسكونی ....................................................................... 73

4-4-2 كاربری تجاری ........................................................................ 75

4-4-3 كاربری آموزشی ...................................................................... 78

فهرست مطالب

عنوان صفحه

4-4-4 كاربری بهداشتی و درمانی ........................................................... 80

4-4-5 كاربری اوقات فراغت ................................................................ 83

4-4-5-1 كاربری فرهنگی – مذهبی ........................................................ 83

4-4-5-2 كاربری ورزشی .................................................................... 87

4-4-5-3 فضای سبز شهری ................................................................. 87

4-4-6 اراضی خدمات پذیرایی و جهانگردی .............................................. 91

4-4-7 كاربری اداری ، انتظامی ، نظامی .................................................. 92

4-4-8 كاربری تاسیسات و تجهیزات شهری ............................................... 94

4-4-9 كاربری حمل و نقل ................................................................... 96

4-4-10 كاربری صنعتی ..................................................................... 98

4-4-11 كاربری شبكه ...................................................................... 102

4-4-12 كاربری مسیل و حریم مسیل ..................................................... 102

4-4-13 كاربری اراضی بایر .............................................................. 103

4-4-14 كاربری حریم شبكه برق ......................................................... 104

4-5 ارزیابی سطوح و سرانه ............................................................... 106

4-6 بررسی اجمالی از تغییرات كاربری اراضی منطقه 15 ......................... 109

4-6-1 بررسی تغییرات كاربری‌های مختلف منطقه 15با تاكید بر كمیسیون ماده پنج 109

4-6-2 بررسی تراكم ساختمانی در كاربریها ............................................. 116

4-7 نیازمندی‌های كنونی زمین در نواحی شش گانه منطقه 15........................ 116

4-8 تحلیلی از عوامل اقتصادی بر تغییرات كاربری اراضی ......................... 117

4-8-1 تحلیلی از قیمت اراضی و تغییرات كاربری درنواحی مختلف ................ 117

4-9 تحلیلی از نقش مدیریت شهری در تغییرات كاربری اراضی ................... 118

فهرست مطالب

عنوان صفحه

4-10 نتیجه‌گیری ..................................................................... 131-122

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و آزمون و فرضیات ............................................ 127

5-1 آزمون و فرضیات تحقیق .............................................................. 127

5-1-1 فرضیه اول ........................................................................... 127

5-1-2 فرضیه دوم ........................................................................... 127

5-2 نتایج تحقیق .............................................................................. 128

5-3 امكانات و فرصتها ( پیشنهادها ) ..................................................... 131

منابع وماخذ فارسی............................................................................132.

منابع وماخذ انگلیسی ..........................................................................135

چكیده انگلیسی .................................................................................. 136
فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2-1 الگوی توزیع كاربریهای پیشنهادی طرح جامع شهر تهران برای
منطقه15 شهرداری تهران .................................................................... 27

جدول 3-1 پراكندگی و تراكم نسبی نواحی شش گانه منطقه 15 ......................... 54

جدول 3-2 میزان باسوادی جمعیت در نواحی شش گانه منطقه 15 در سال 1385 .. 55

جدول 3-3 توزیع جمعیت ده ساله و بالاتر ساكن نواحی شش گانه منطقه 15
شهرداری بر حسب وضع فعالیت و اشتغال آنان در سال 85 ............................ 57

جدول 3-4 اندازه مشخصه‌های وضع فعالیت و اشتغال جمعیت نواحی
شش گانه منطقه 15 در سال 85 ............................................................. 58

جدول 4-1: وسعت ، جمعیت و تعداد محلات ناحیه هشت گانه منطقه 15 ............. 68

جدول 4-2: استانداردهای كمی شهرسازی در جهان و ایران ............................. 69

جدول 4-3: سطوح و سرانه و درصد كاربریهای مختلف منطقه 15 .................... 72

جدول 4-4: وضعیت كاربری مسكونی در سطح ناحیه شش گانه منطقه 15 ........... 74

جدول 4-5: سطوح و سرانه و درصد كاربری تجاری در نواحی شش گانه منطقه 15 76

جدول 4-6: سطوح و سرانه و درصد كاربری آموزشی و آموزش عالی در ناحیه شش گانه منطقه 15 78

جدول 4-7: سطوح و سرانه و درصد كاربری بهداشتی و درمانی در ناحیه شش گانه منطقه 15 81

جدول 4-8 : سطوح و سرانه و درصد كاربری فرهنگی در ناحیه شش گانه منطقه 15 84

جدول 4-9: سطوح و سرانه و درصد كاربری مذهبی در ناحیه شش گانه منطقه 15 85

جدول 4-10: سطوح و سرانه و درصد كاربری ورزشی در ناحیه شش گانه منطقه 15 87

جدول 4-11: سطوح و سرانه و درصد كاربری فضای سبز و پارك در ناحیه شش گانه منطقه 15 89

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4-12: سطوح و سرانه و درصد كاربری فضای سبز و پارك در ناحیه شش گانه منطقه 15 92

جدول 4- 13: سطوح و سرانه ودرصد كاربری اداری – انتظامی درناحیه شش گانه منطقه 15 93

جدول 4-14: سطوح و سرانه و درصد كاربری نظامی در ناحیه شش گانه منطقه 15 93

جدول 4-15: سطوح و سرانه و درصد كاربری تاسیسات و تجهیزات شهری در ناحیه شش گانه منطقه 15 ..................................................................................................... 96

جدول 4-16: سطوح و سرانه و درصد كاربری حمل و نقل در ناحیه شش گانه منطقه 15 . 98

جدول 4-17: سطوح و سرانه و درصد كاربری صنعتی و كارگاهی در ناحیه شش گانه منطقه 15 99

جدول 4-18:سطوح و سرانه و درصد كاربری شبكه در ناحیه شش گانه منطقه 15 102

جدول 4-19: سطوح و سرانه و درصد كارقبری مسیل و حریم مسیل در ناحیه شش گانه منطقه 15 103

جدول 4-20: سطوح و سرانه و درصد كاربری بایر در ناحیه شش گانه منطقه 15 104

جدول 4-21: سطوح و سرانه و درصد كاربری حریم شبكه در ناحیه شش گانه منطقه 15 104

جدول 4-22: سرانه‌های پیشنهادی كاربریهای شهری بر حسب منطقه‌ای ............ 106

جدول 4-23: سطوح و سرانه‌های استاندارد و مورد نیاز منطقه 15 در وضع موجود 108

جدول 4-24: آمار كاربریهای منطقه 15 شهر تهران سالهای 1385 – 1375 ..... 109

جدول 4-25: آمار كاربریهای دهه گذشته كمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (1) سال 85-1375 110

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4-26: آمار كاربریهای دهه گذشته كمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران
ناحیه (2) سال 85-1375................................................................... 111

جدول 4-27: آمار كاربریهای دهه گذشته كمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (3) سال 85-1375 112

جدول 4-28: آمار كاربریهای دهه گذشته كمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (4) سال 85-1375 113

جدول 4-29 :آمار كاربریهای دهه گذشته كمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (5) سال 85-1375 114

جدول 4-30: آمار كاربریهای دهه گذشته كمیسیون ماده 5 منطقه 15 تهران ناحیه (6) سال 85- 1375 115

جدول 4-31: اولویت بندی كاربری در سطح نواحی منطقه 15 ....................... 117

فهرست نقشه‌ها

عنوان صفحه

نقشه 3-1: موقعیت منطقه 15 در شهر تهران .............................................. 34

نقشه 3-2: گسترش تاریخی منطقه 15 شهر تهران ........................................ 50

نقشه 4-1:پراكندگی كاربری شهری منطقه 15 شهر تهران .............................. 71

نقشه 4-2: پراكندگی كاربری مسكونی منطقه 15 شهر تهران ........................... 74

نقشه 4-3: پراكندگی كاربری آموزشی منطقه 15 شهر تهران ........................... 79

نقشه 4-4: پراكندگی كاربری بهداشتی و درمانی منطقه 15 شهر تهران ............... 82

نقشه 4-5: پراكندگی كاربری مذهبی منطقه 15 شهر تهران ............................. 86

نقشه 4-6: پراكندگی كاربری فضای سبز و پارك منطقه 15 شهر تهران .............. 90

نقشه 4-7: پراكندگی كاربری صنعتی منطقه 15 شهر تهران .......................... 101

چکــیـده

یکی ازابزارهای مهم برنامه ریزی درزمینه کاربری زمین استفاده ازسرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی درتهیه طرح های شهری ونحوه ی توزیع وتقسیم اراضی شهری داردامامجموعه مطالعات وبررسی های انجام شده دراین زمینه نشان می دهدکه نظام برنامه ریزی سرانه ای ایران اصولاًباتنگناهای اساسی نظری وعملی روبروست به همین دلیل مجموعه روشهاوفنون تعیین سرانه های شهری یا اصولاًازمفهوم برنامه ریزی کاربری زمین وجامع نگری لازم بی بهره اندویاپیش شرط های لازم برای کاربرددرست آنهادرطرح های شهری ایران وجود نداردودرواقع ابزار سرانه های کاربردی به دلیل خصلت کالبدی-کارکردی خود بسیار ناتوان تر ازآن است که بتواند به نیازهای برنامه ای وابعاد حقوقی،اقتصادی واجتماعی استفاده از زمین وفضا پاسخ گوید به همین دلیل دراغلب موارد تحقق پیدانکرده است رشد سریع جمعیت مجموعه شهری تهران باعث گسترش پراکنده هرج ومرج درکاربری زمین وتبدیل اراضی کشاورزی وباغات به مناطق مسکونی وصنعتی وتبدیل روستاها به شهرکها ودر نهایت توسعه ناموززن گردید این رشد سریع جمعیت شهری درمنطقه 15 فرصت هرگونه برنامه ریزی را ربودوهم اکنون این منطقه با مشکلات عد یده ای دررابطه با وجود کاربردها ودسترسی به آنهامواجه است.

باتوجه به بررسی تک تک کاربری های زمین درسطح منطقه ونواحی مختلف وبرآوردسطح کمبودنیازمند یهای کلی درسطح منطقه اولویت بندی با خدماتی چون کاربری های فرهنگی مذهبی،درمانی ، ورزشی ، اداری ،تاسیسات وتجهیزات شهری وتجاری می باشدکه بیشترین کمبود را نیز درسطح نواحی دارند بنابرین می توان با استفاده از کاربری اراضی بایرچشم پوشی کردن وانتقال اراضی صنعتی ونظامی واختصاص آن به کاربری خدماتی وافزایش طبقات ساختمانی کاربری خدماتی ، بالا بردن تراکم درواحد سطح کمبود خدمات رفاهی منطقه راجبران نمود .

مقـــدمه

با توجه به گسترش روزافزون شهرها برنامه ریزی شهری از جامعیت خاصی برخوردار می باشد و محتوای آن به نسبت عمق و ارتباطی که با محیط شهر و ساکنان آن دارد بسیار گسترده است شهرها با محیط منطقه ای و نواحی اطراف خود در ارتباطند و از کلیه شرایط آنها اعم از عوامل اقلیمی و طبیعی عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل معیشتی و اقتصادی تاثیر می پذیرند و بر آنها نیز بطور متقابل تاثیر می گذارند. چنین رابطه و نظامی در اثر توسعه یکباره فیزیکی و افزایش انفجار آمیز جمعیت شهرها. نظام شهرنشینی را با بحران و آینده آن را با ابهام روبرو ساخته است. وجود همین عوامل بر اهمیت برنامه ریزی شهری و لزوم تحقیق و تفحص بیشتر در رابطه با آن می افزاید مجموعه ای که تدوین شده با عنوان تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری محدوده شهرداری منطقه 15 تهران (شهرداری) است. این مجموعه به گونه ای گردآوری شده است تا از جنبه نظری افق و دید دانشجویی را گسترش دهد و بر توان و نتیجه گیری منطقی برای برنامه ریزی برای منطقه بیفزاید.

توالی فصلها و بخشها به این شکل می باشد. بخش اول این مجموعه به کلیات تحقیق اختصاص داده شده است که ابتدا به بیان طرح مساله و ضرورت آن اشاره و سپس اهداف و فرضیات مورد نظر بیان می شوند و در ادامه نیز به بیان طرح مساله تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده و مشکلاتی که فرا روی این تحقیق بوده است. سپس در قالب فصل دوم به بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق پرداخته شده است در فصل سوم نیز بعد از انتخاب نمونه موردی بستر جغرافیایی منطقه و عوامل و شرایط اکولوژیکی شرایط اقتصادی شرایط کاربری وضع موجود فصل چهارم به بررسی تغییرات کاربری ارضی و ارزیابی مدیریت اقتصادی و اجتماعی اختصاص یافته و در نهایت فصل پنجم به نتیجه گیری و آزمون فرضیات وهمچنین ارائه پیشنهادات باتوجه به اهداف تحقیق اشاره دارد.