بررسی و شبیه سازی عملكرد كنترلر CAN

فهرست عنوان صفحه چكیده فصل اول – مقدمه 1-1- مقدمه 1-2- معرفی CAN 1-3- مقدمه ای بر تراشه های قابل برنامه ریزی 1-4- مروری بر زبان های توصیف سخت افزاری 1-5- بررسی و شبیه سازی عملكرد كنترلر CAN|40087915|arshad100|بررسی و شبیه سازی عملكرد كنترلر CAN , شبیه سازی عملكرد كنترلر CAN
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان بررسی و شبیه سازی عملكرد كنترلر CAN هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فهرست

عنوان

صفحه

چكیده

فصل اول – مقدمه

1-1- مقدمه

1-2- معرفی CAN

1-3- مقدمه ای بر تراشه های قابل برنامه ریزی

1-4- مروری بر زبان های توصیف سخت افزاری

1-5- نرم افزارهای طراحی تراشه های FPGA

1

2

3

4

6

8

9

فصل دوم – مروری بر كارهای انجام شده

2-1- مقدمه

2-2- میكروكنترلر مقاوم شده در برابر تشعشع

2-3- كانولوشن كننده های (Convolelrs) دو بعدی

2-4- فیلترهای دیجیتال

2-4-1- فیلترهای با پاسخ ضربه محدود (FIR)

2-4-2- فیلترهای با پاسخ ضربه نامحدود (IIR)

2-4-3- فیلترهای Wavelet متقارن

2-5- تبدیل كسینوسی گسسته و معكوس آن (IDCT DCT)

2-6- مبدلهای فضای رنگی ()

2-7- مدولاتور دیجیتال

2-8- كنترلر گذرگاه USB

2-9- كنترلر گذرگاه PCI

2-10-كد كننده گفتار ITU-T G.723.1

2-11- كد كننده ها كدفایر

2-12- پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم های سطح بالای پردازش تصویر

با استفاده از پیكر بندی جزئی FPGA در زمان اجرا

2-13- مترجم های زبان های سطح بالا به زبان VHDL

2-14- پیاده سازی یك پردازشگر تصویر قابل پیكر بندی مجدد

2-15- جمع بندی

10

11

11

14

15

15

17

18

19

19

20

21

23

24

24

25

26

28

29

فصل سوم – كنترلر گذرگاه CAN

3-1- مقدمه

3-2- پایه های تراشه كنترلر CAN

3-3- بررسی سخت افزار كنترلر CAN

3-3-1- شمارنده های خطا در كنترلر CAN

3-3-2- ثبات های كنترل

3-3-2-1- ثبات فعال كننده وقفه ها

3-3-2-2- ثبات وضعیت

3-3-2-3- ثبات واسط CPU

3-3-2-4- ثبات پیكربندی گذرگاه

3-3-2-5- ثبات CIK out

3-3-3- واحد زمان بندی بیت

3-3-3-1- سرعت نامی نرخ بیت

3-3-3-2- ثبات صفر زمان بندی بیت

3-3-3-3- ثبات یك زمان بندی بیت

3-3-4- ثبات ماسك توسعه یافته و استاندارد

3-3-5- بسته های پیام

3-3-5-1- میدان كنترل

3-3-5-2- میدان داوری یا شناسه

3-3-5-3- میدان داده

3-3-5-4- میدان تركیب بندی

3-3-6- ثبات وقفه

3-4- دریافت و ارسال پیام

3-4-1- انواع فریم های اطلاعات قابل مبادله بین گره ها و كنترلر

3-4-1-1- فریم داده

3-4-1-2- فریم دور

3-4-1-3- فریم خطا

3-4-1-4- فریم اضافه بار

3-4-2- بررسی كدهای خطا در تبادلات كنترلرCAN

31

32

33

34

34

36

36

37

38

38

39

40

40

41

41

42

42

42

45

45

45

45

46

46

46

48

48

49

50

فصل چهارم – خلاصه ای از خصوصیات اصلی زبان VHDL

4-1- مقدمه

4-2- شی (object)

4-3- عملگرهای زبان VHDL

4-4- توصیف كننده های یك مولفه

4-5- ساختارهای همزمانی و ترتیبی

4-6- روشهای توصیف سخت افزار

4-6-1- روش توصیف ساختاری

4-6-2- روش توصیف فلوی داده (Data Flow)

4-6-3- روش توصیف رفتاری

4-7- كد نویسی قابل سنتز

4-8- جمع بندی

51

52

52

52

53

55

55

56

57

58

59

60

فصل پنجم – پیاده سازی كنترلر گذرگاه CAN

5-1- مقدمه

5-2-ثبات ارسال و دریافت پیام در كنترلر

5-3- ثبات ماسك

5-4- سیستم مقایسه شناسه ها

5-5- افزایش تعداد بسته های پیام

5-6- واحد محاسبه كننده كد CRC

5-7- دیاگرام پایه های كنترلر طراحی شده و پیاده سازی دیكودر آدرس

5-8- نرم افزار مورد استفاده در پیاده سازی كنترلر CAN

5-9- جمع بندی

61

62

62

63

64

66

67

72

73

73

فصل ششم – نتایج و جمع بندی

6-1- مقدمه

6-2- نتایج حاصل از تست وضعیتهای مختلف كنترلر

6-3- نتایج حاصل از تست واحد CRC توسعه یافته

6-4- نتایج حاصل از تست stuff bit

6-5- ارسال فریم خطا

6-6- بررسی وضعیت پایه فركانس خروجی CLK out

6-7- بررسی عملكرد حالت Sleep pwd

6-8- نتایج مربوط به پیاده سازی سخت افزار روی تراشه

6-9- نتیجه گیری و پیشنهادات برای ادامه كار

مراجع

74

75

75

78

80

82

83

84

85

86

I