مقاله تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌های مدارا در دانشجویان جدید الورد

مقاله تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوههای مدارا در دانشجویان جدید الورد در 18 صفحه ورد قابل ویرایش «چكیده» سابقه و هدف: سلامت روان از موضوعات بحثامقاله تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌های مدارا در دانشجویان جدید الورد|40089855|arshad100|تحقیق تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌های مدارا در دانشجویان جدید الورد,پژوهش تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌های مدارا در دانشجویان جدید الورد,مقاله تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌های مدارا در دانشجویان جدید الورد,دانلود تحقیق تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌های مدارا در دانشجویان جدید الورد,تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌ها
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مقاله تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌های مدارا در دانشجویان جدید الورد هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

مقاله تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌های مدارا در دانشجویان جدید الورد در 18 صفحه ورد قابل ویرایش

«چكیده»
سابقه و هدف:

سلامت روان از موضوعات بحث‌انگیز در روانپزشكی است. از جمله عوامل مرتبط با آن توانایی مدارای افراد با تغییرات و استرس‌ها می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی سلامت روان و شیوه‌های مدارا در دانشجویان جدید الورود (مهرماه 83) دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی انجام پذیرفت.


مواد و روشها:

این پژوهش بر روی 249 نفر از دانشجویان پنج دانشكدة دندانپزشكی، پزشكی، پرستاری و مامایی، تغذیه و توانبخشی به شیوة مقطعی و با استفاده از پرسشنامه‌های سلامت عمومی 28 سؤالی (GHQ-2-8)، پرسشنامه مدارای بلینگز و موس و یك پرسشنامه اطلاعات دموگرافیك انجام و با شیوه‌های آماری كای‌دو و T-Student Test تجزیه و تحلیل گردید.


یافته‌ها:

در كل 1/36%‌ از دانشجویان مورد مطالعه امتیاز بزرگتر یا مساوی نمرة برش در GHQ (نمره 23) را بدست آوردند كه بین دو جنس تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0P>).

افرادی كه با استفاده از GHQ به عنوان مشكوك به اختلالات روان‌پزشكی تلقی می‌شوند (نمره بالاتر یا مساوی با نمرة برش)، بیش از بقیه از راهبرد مدارای جسمانی كردن و مهار هیجانی استفاده می‌نمودند (05/0P<) و افراد با امتیاز كمتر از نمرة برش در GHQ (افراد با سلامت روان بیشتر) از توانایی حل مسأله و ارزیابی شناختی بیشتری برخوردار بودند (05/0P<).

از نظر جلب حمایت اجتماعی بین دو گروه با امتیاز GHQ كمتر از نمرة برش (نمره 23) و امتیاز بالاتر یا مساوی نمره برش تفاوت معناداری بدست نیامد.

وضعیت سلامت روان افراد با متغیرهای جنس، تأهل، رشته تحصیلی، تعداد دفعات شركت در كنكور، وضعیت رضایتمندی از رشته تحصیلی و عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصیلی ارتباط معنادار آماری نداشت.
نتیجه‌گیری:

افراد با سلامت روانی بیشتر از شیوه‌های مدارای فعال و مؤثرتری استفاده كرده، بیشتر اقدام به ارزیابی شناختی مشكلات و یافتن راه‌حل می‌نمایند. باتوجه به جدایی ناپذیری استرس‌ها از روند زندگی و تحصیل، آموزش شیوه‌های مؤثر مدارا به دانشجویان خصوصاً در ابتدای دوران تحصیل می‌تواند مصونیت آنها را در برابر پریشانی روانی افزایش دهد.
«مقدمه»موضوع سلامت روان از موضوعات بحث‌برانگیز در روان‌پزشكی است. از جمله عوامل مرتبط با سلامت روان، توانایی مدارای افراد با تغییرات و استرس‌ها می‌باشد كه به نظر می‌رسد این دو رابطه‌ای دوجانبه با یكدیگر داشته باشند. یعنی برخورداری از توانایی انطباق و مدارای بهتر، در حفظ سلامت روان افراد دخیل است و از طرفی برخورداری از سلامت روان، اتخاذ شیوه‌های انطباقی را در پی خواهد داشت.(1)

از جمله مهارتهای مدارا (Coping) می‌توان به شیوه‌های مدارای مشكل‌مدار (Problem-focused) و مدارای هیجان‌مدار (Emotion-focused) اشاره كرد كه در شیوه‌های مشكل‌مدار شخص می‌تواند به مسأله یا وضعیت خاصی كه پیش آمده بپردازد و به دنبال راهی باشد برای تغییر دادن وضعیت و اجتناب از آن در آینده. در شیوة هیجان‌مدار، شخص می‌تواند حواس خود را بر تسكین و تخفیف هیجانات همراه با موقعیت پرفشار متمركز می‌كند، حتی اگر نتواند آن موقعیت پرفشار را تغییر دهد. اكثر مردم در مواجهه با استرس از هر دو نوع مدارا استفاده می‌كنند.(1)

چهار نوع اساسی فرایند مدارا وجود دارد كه عبارتند از (2):

الف) مدارای روی‌آوری- شناختی (Cognitive-approach coping): تجزیه و تحلیل شناختی و ارزیابی مجدد مثبت، پذیرش مسئولیت و خویشتنداری.

ب) مدارای روی‌آوری- رفتاری (Behavioral-approach coping): شامل جستجوی راهنمایی و حمایت و به كارگیری عمل معینی متناسب از قبیل مدارای مبتنی بر حل مسأله در رویارویی مستقیم با یك رویداد و پیامد آن است.

ج) مدارای اجتنابی- شناختی (Cognitive-avoidance coping): شامل پاسخهایی كه هدف آن انكار یا به حداقل رساندن جدیت یك بحران یا پیامدهای آنست.

د) مدارای اجتنابی- رفتاری (Behavioral-avoidance coping): شامل مشوقهای جایگزین است كه در آن شخص سعی می‌كند درگیر فعالیتهای جدید شود و آنها را به عنوان جایگزین فقدان‌های ناشی از بحران‌ها تعیین كند. افرادی كه در موقعیتهای پرفشار از مدارای مشكل‌مدار استفاده می‌كنند كمتر دچار افسردگی می‌شوند.(1)

در پژوهشی در سال (3 و1992) مشخص شد كه دانشجویانی كه از مكانیسمهای مدارای درگیر شدن یا روی آوردن (Engagement) استفاده می‌كنند از میزان افسردگی كمتری نسبت به گروهی كه از مكانیسمهای اجتنابی استفاده می‌كنند برخوردارند(3) در مطالعه‌ای دیده شد كه شیوه‌های فعال‌مدارا (Active copingstyles) دارای ارتباط منفی با پریشانی روانی بود.(4) در بررسی دیگری مشخص شد كه نمرات كسب شده در آزمونهای مشكل‌مدار تحت تأثیر افسردگی و مدارای هیجان‌مدار تحت تأثیر میزان اضطراب واقع می‌شوند ولی شیوه‌های مدارای اجتنابی بطور قابل توجهی از میزان اضطراب و افسردگی افراد متأثر نمی‌شوند.(5)

در بررسی دیگری در انگلستان دیده شد، افراد مشكوك به ابتلا به اختلالات روانپزشكی (براساس آزمون GHQ) از مكانیسمهای مدارای رفتاری- اجتنابی و انكار بیش از سایر افراد استفاده می‌كنند.(6)

نتایج تحقیقات موس و شافر (1993) بیانگر آن است كه اكثر افرادی كه بیشتر بر مدارای روی‌آوری متكی‌اند، در زندگی بهتر با عوامل استرس‌زا سازگار می‌شوند و نشانگان روان‌شناختی كمتری را تجربه می‌كنند.(2)

این مطالعه با هدف بررسی سلامت روان و شیوه‌های مدارا و بررسی ارتباط بین این دو در دانشجویان جدیدالورود (مهرماه 83) دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی انجام پذیرفت.


«مواد و روشها»

این مطالعه یك مطالعه مقطعی (Cross-Sectional) از نوع توصیفی تحلیلی با حجم نمونه 249 نفر می‌باشد.

نمونه مورد مطالعه از میان دانشجویان جدیدالورود (مهرماه 1383) 5 دانشكدة دندانپزشكی، پزشكی، پرستاری و مامایی، تغذیه و توانبخشی دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی شركت‌كننده در كارگاههای آموزش ارتباط مؤثر به شیوة غیرتصادفی ساده انتخاب شدند.

محدودة سنی شركت‌‌كنندگان 34-18 سال با متوسط سنی 97/18 سال بود. از مجموع 249 شركت‌كننده، 162 نفر (1/65%) در مقطع كارشناسی، 85 نفر (1/34%) در مقطع دكترای عمومی و 2 نفر (8/0%) در مقطع كارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند. در مجموع 198 نفر (5/79%) شركت‌كنندگان مؤنث و 51 نفر (5/20%) مذكر، 246 نفر (8/98%) مجرد و 3 نفر (2/1%) متأهل بودند.

شیوة جمع‌آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه‌ای بود. پرسشنامه‌ها بدون ذكر نام و شامل یك پرسشنامه اطلاعات دموگرافیك، یك پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی (GHQ-28) و پرسشنامه مدارای بلینگز و موس (Billings moos) بود. در پرسشنامه اطلاعات دموگرافیك راجع به سن، جنس، تأهل، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، انگیزه اصلی انتخاب رشته، تعداد دفعات شركت در كنكور، وضعیت رضایتمندی از رشته تحصیلی و سابقه مصرف مواد شامل: سیگار، الكل، حشیش و تریاك سؤال گردید.

علاوه بر توضیحات كتبی، به صورت شفاهی در مورد نحوة پر كردن پرسشنامه‌ها توضیح داده شد و باتوجه به بی‌نام بودن پرسشنامه‌ها در مورد مخفی ماندن و عدم پی‌گیری اطلاعات به شركت‌كنندگان اطمینان داده شد.پرسشنامه سلامت عمومی GHQ به بررسی وضعیت روانی فرد دریك ماهه اخیر می پردازد و شامل نشانه هایی مانند افكار و احساسات نابهنجار و جنبه هایی از رفتار قابل مشاهده می باشد. سوالها در چهارحوزه طرح شده است. الف) افسردگی ب) اضطراب و احساس آشفتگی رواشناختی ج) رفتار قابل مشاهده عینی و اختلاف عملكرد اجتماعی د) هیپوكندریازیس (7)

در این مطالعه از پرسشنامه‌ 28 سؤالی سلامت عمومی (GHQ-28) هنجاریابی شده توسط آقایان حسن پالاهنگ و نورا… یعقوبی در سال 1374 در انستیتو روان‌پزشكی تهران استفاده شد همچنین از روش نمره‌گذاری لیكرت ساده (Simple Likert) كه بصورت (3-2-1-0) می‌باشد (الف0 ، ب1، ج2، د3 امتیاز)‌متوسط حساسیت پرسشنامه‌ GHQ-28 برابر 84% و متوسط ویژگی آن برابر با 82% می‌باشد.(7)

مطالعات مختلف حاكی از پایایی بالای پرسشنامه‌ (GHQ-28) است. ضریب پایایی بازآزمایی این پرسشنامه‌ برابر با 55/0 ، ضریب پایایی بازآزمایی با خرده مقیاسهای آن بین 42/0 تا 47/0 ، ضریب آلفا برای كل مقیاس برابر 88/0 و برای خرده مقایسها بین 66/0 تا 85/0 می‌باشد.(7) در این پژوهش افراد با نمرة برابر یا بیشتر از نمرة برش به عنوان موارد مشكوك به بیماری تلقی شده، توصیه به مصاحبه تشخیصی روان‌پزشكی در آنها می‌گردد.

نمره برش پرسشنامه‌ GHQ-28 در پژوهش حاضر برای هر دو جنس 23 می‌باشد.پرسشنامه مدارای بلینگزوموس (2)

در این پژوهش همچنین از پرسشنامه‌ 32 ماده‌ای مدارای «بلینگز و موس» كه توسط براهنی و موسی (1371 به نقل از حسین قدمگاهی 1376) هنجاریابی و توسط حسین قدمگاهی تنظیم مجدد شده است استفاده گردید كه ضریب پایایی آن 79/0 گزارش شده است.

سوالات این پرسشنامه 5 خرده مقیاس را در بر می گیرد: (r بیانگر میزان پایایی پرسشنامه برای هر خرده مقیاس است)

الف) مدارای مبتنی بر بیان جسمی: 905/0 = r

ب) مدارای مبتنی بر مهار هیجانی: 651/0 = r

ج) مدارای مبتنی بر جلب حمایت اجتماعی: 903/0 = r

د) مدارای مبتنی بر ارزیابی شناختی: 688/0 = r

هـ) مدارای مبتنی بر حل مساله: 903/0 = r

اطلاعات حاصل با نرم‌افزار SPSS-win 11 مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. آزمون‌های آماری كای‌دو (Chi-Square) و T-Student test بكار گرفته شد. ارتباطی از نظر آماری معنادار تلقی شد كه دارای P.Value كمتر یا مساوی 05/0 باشد.
«یافته‌ها»

از مجموع 249 پرسشنامة با پاسخ كامل، از نظر توزیع عامل اصلی مؤثر در انتخاب رشته تحصیلی در 127 نفر (51%) علاقه شخصی، 19 نفر (6/7%) تمایل و اصرار خانواده، 92 نفر (9/36%) موقعیت اجتماعی رشته و در 11 نفر (4/4%)‌ عوامل دیگر نقش داشتند. 169 نفر (9/67%) بعد از یك نوبت شركت در كنكور سراسری، 78 نفر (3/31%) بعد از 2 نوبت و 2 نفر (8/0%) بعد از بیش از 2 نوبت، وارد رشته موردنظر شده بودند.

100 نفر (9/79%) از رشته تحصیلی خود اظهار رضایت و 50 نفر (1/20%) اظهار نارضایتی كردند.

وضعیت مصرف سیگار، تریاك، الكل و حشیش در بین افراد مورد مطالعه آورده شده است.(جدول1)

از نظر نمرة كسب شده در GHQ ،‌ از میان 249 نفر، 159 نفر (9/63%) امتیاز كمتر از نمره برش (نمرة23) را كسب نمودند و 90 نفر (1/36%) امتیاز بزرگتر یا مساوی 23 كه به تفكیك رشته تحصیلی در جدول 2 آورده شده است. رابطه آماری معناداری بین متغیرهای جنس، وضعیت تأهل، وضعیت رضایتمندی از رشته تحصیلی، عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصیلی با وضعیت سلامت روان افراد بدست نیامد (جدول 3).

ماده ترجیحی در هنگام مواجهه با استرسها، سیگار در 2 نفر (8/0%) الكل در 2 نفر (8/0%)، تریاك در صفر نفر (0%) حشیش در صفر نفر (0%) گزارش شد. در 245 نفر (4/98%) هیچ ماده‌ای ترجیح داده نشد.

رابط بین نمرة GHQ و مقیاسهای 5 گانه پرسشنامه مدارای (بلینگز و موس) آورده شده است(جدول5). از 5 مقیاس مذكور، نمرات دو گروه تقسیم شده براساس نمره GHQ، در مقیاسهای بیان جسمی،‌ مهار هیجانی و ارزیابی شناختی و توانایی حل مسأله از نظر آماری تفاوت معناداری داشتند.

REFERENCES

1- اتكینسون – اسمیت – بم – هكسما – اتكینسون زمینه روانشناسی هیلگارد (ویرایش دوازدهم). ترجمه: رفیعی محسن، سمیعی مرسده، ارجمند محسن، تهران: انتشارات ارجمند، 1382، جلد 2 ص 145 – 143 و 136 – 133.

2- پایان نامه 307 لازاروس و فولكمن به نقل از Bramon و … اصلاح شود.

3- Mosley TH Perin SG Neral SM etal. Stress coping and well – being among third year medical students. Acad – Med 1994; 69 (9): 765 – 767.

4- Stewart SM Beston C Marshall I etal. Vulnerability in medical students. Med-Educ 1995; 29 (2): 119 –127.

5- Uehara T Sakadok Sato T etal. Coping measurement and the state effect of depression and anxiety in psychiatrci outpatients. Psychopathology 2002 Jan – Feb; 35 (1): 48 – 51.

6- Katrina Mofat Alex Mc Connachie Sue Ross et al. First year medical student stress and coping in a problem – based learning medical Curri culum. Med-Educ 2004; 38: 482 – 491.

7- انستیتو یعقوی پالاهنگ

8- Guthrie EA Black D Shaw CM etal. Embarking upon a medical: Psychological morbidity in first year medical students. Med-Educ 1995; 29:337-41.

9-

10-

11- محمد حسینی، الهه – بررسی سلامت روحی – روانی دانشجویان پزشكش بوشهر و شیراز با اسفتاده از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) – پایان نامه دكترای عمومی – دانشكده پزشكی – دانشگاه علوم پزشكی بوشهر – 1381 – ص 31.

12- Lambert VA Lambert CE Itom. Workplace stressors ways of coping and demographic characteristics as predictors of physical and mental health of Japanese hospital nurses. Int J Nurs stud. 2004 Jan; 41 (1): 85-97.13- Mehmet A Karaman T Yigiter senol Y et al. Anxiety depression and stressful life events among medical students: a prospective study in Antalya Turkey. Med – Educe 2001; 35:12-17.

14-Benitez C Quintero J Torres R. Prevalence of risk for mental disorders among undergraduate medical students at the Medical school of the catholic university of chile. Rev-Med-Chil 2001; 129 (2): 173 –178.

15- Ko-SM Kua EH Fones Cs. Stress and the undergraduates. Singapore – Med J 1999; 40 (10): 627 –630.

16- Ashton CH Kamali F.Personality Lifestyles alcohol and drug consumption in a sample of British medical students. Med- Educ 1995; 29(3)187-192