مقاله محصول نهایی گزارشگری مالی

محصول نهایی گزارشگری مالی. صورت های مالی است. هر صورت مالی منعكس كننده اطلاعاتی است كه در مجموع می تواند تصویر روشنی از واحد تجاری مورد نظر ارائه نماید. صورت سود و زیان جامع یكی از صورت های مالی است كه میزان افزایش یا كاهش حقوق صاحبان سرمایه را از بامقاله محصول نهایی گزارشگری مالی|40090619|arshad100|مقاله محصول نهایی گزارشگری مالی,محصول نهایی گزارشگری مالی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان مقاله محصول نهایی گزارشگری مالی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

محصول نهایی گزارشگری مالی. صورت های مالی است. هر صورت مالی منعكس كننده اطلاعاتی است كه در مجموع می تواند تصویر روشنی از واحد تجاری مورد نظر ارائه نماید. صورت سود و زیان جامع یكی از صورت های مالی است كه میزان افزایش یا كاهش حقوق صاحبان سرمایه را از بابت درآمدها و هزینه های مختلف نشان میدهد. سرمایه گذاران. اعتباردهندگان. مدیریت و سایرین جهت اتخاذ تصمیم های اقتصادی به اطلاعاتی در مورد علل تغییر دارایی ها و بدهیهای بنگاه. نتایج معاملات و آثار رویدادها و شرایط برخاسته از محیط نیاز دارند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ارائه ی صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیر ی های استفاده كنندگان از دیدگاه آنان است. از این رو با استفاده از متون و ادبیات حسابداری مولفه های تصمیم گیری شناسایی گردید و مبنای طراحی سوال های ابزار اندازه گیری قرار گرفت. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش متشكل از دو گروه استفاده كننده صورت های مالی شامل مدیران (كارشناسان ارشد مالی) شركت های سرمایه گذاری با تعداد 103 نفر و مدیران مالی (كارشناسان ارشد مالی) صنعت آب و برق با تعداد 120 نفر بود. این تحقیق شامل دو فرضیه است. فرضیه اول تحقیق مربوط به تاثیر ارائه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده كنندگان صورت های مالی از دید استفاده كنندگان صورت های مالی است. نتایج آزمون فرضیه اول كه با استفاده از روش توزیع دو جمله ای در سطح معنی داری 0.05 انجام پذیرفت. نشان می دهد كه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده كنندگان تاثیر دارد. فرضیه دوم تحقیق مرتبط با تفاوت بین دیدگاه های استفاده كنندگان صورت های مالی در ارتباط با تاثیر صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های آنان می باشد. نتایج آزمون این فرضیه كه با استفاده از تحلیل آماری كای دو در سطح معنی داری 0.05 انجام پذیرفت. نشان می دهد كه تفاوت معنی داری بین دیدگاه های استفاده كنندگان صورت های مالی وجود ندارد.