کارآموزی حسابداری - حسابداری شرکت آب و فاضلاب

فهرست مطا لب عنوان صفحه مقدمه 1 فصل اول : كلیات اهداف تشكیل سازمان آب وفاضلاب 2 امورمالی سازمان آب وفاضلاب 3 سرفصلهای هزینه تشكیلاتی اداره كل 9 مثال مربوط به پرکارآموزی حسابداری - حسابداری شرکت آب و فاضلاب|40109568|arshad100|کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب ,هزینه چاپ وتكثیر,مثالی مربوط به پرداخت هزینه توسط تنخواه گردان
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان کارآموزی حسابداری - حسابداری شرکت آب و فاضلاب هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فهرست مطا لب

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول : كلیات

اهداف تشكیل سازمان آب وفاضلاب 2

امورمالی سازمان آب وفاضلاب 3

سرفصلهای هزینه تشكیلاتی اداره كل 9

مثال مربوط به پرداخت هزینه توسط تنخواه گردان 11

فصل دوم : سیستم حسابداری

درآمدها 18

حقوق ودستمزد 19

مفهوم استخدام عمومی 20

حقوق ودستمزد سازمان آب وفاضلاب 26

حسابداری طرح 35

نحوه محا سبه استهلاك 39

فصل سوم: دارائی های ثابت

جریان عملیات هنگام تحصیل دارایی ها 50

نحوه كد گذاری وتعریف استقرار وتحویل گیرنده دارایی 55

صورت برداری پایان سال دارایی های ثابت 60

نحوه كد گذارایی اموال جزئی 64

فصل چهارم : نتیجه گیری

نتیجه گیری 65

ضمائم 66

منابع ومآخذ 67

((به نام خدا))

فصل اول:كلیات

موقعیت جغرافیایی منطقه گرگان و گنبد

منطقه گرگان و گنبد با وسعتی بیش از 22هزار کیلو متر مربع وبا بر گرفتن جلگه شرقی دریای خزر حدود 48% مساحت استان مازندران قدیم را شامل می گردد. شرایط اقلیمی از معتدل تا خشک و نیم خشک وبارندگی 800-250 میلیمتر در دشت وسیعی در دامنه های جنوبی رشته کوه البرز واقع است این منطقه از شمال به ترکمنستان ، از جنوب به استان سمنان (رشته کوههای البرز) از غرب به دریای مازندران و شهرستان بهشر واز شرق به استان خراسان (کوههای بینالود و آلاداغ) محدود می شود. واقع شدن منطقه گرگان و گنبد در محدوده 3 حوزه مهم آبخیز رودخانه های گرگان رود –و قره سو اترک و سایر رودخانه هایی كه به خلیج گرگان می ریزند این منقطه را به عنوان یکی از مناطق پر آب می سازد.

اهداف تشکیل سازمان آب وفاضلاب

1- سالمسازی اب مورد استفاده مردم درشهرهها .

2- تسویه كردن اب مورد استفاده مردم

امورمالی سازمان آب وفاضلاب استان‌گلستان

بخش اول آن بخش حسابداری جاری وبخش دوم رابخش حسابداری طرح‌تشكیل می‌دهد كه براساس وظایف هریك ازآن به دوبخش به این دوقسمت تقسیم‌بندی شده است .

الف ـ بخش حسابداری جاری :

دراین بخش ازحسابداری آن قسمت ازكارها وهزینه‌ها حسابداری می‌شوندكه منافع آنی ندارند واین هزینه‌ها معمولاً به طورمتداول وهمیشگی وجوددارند . مثل هزینه‌های حقوق ، ایاب‌وذهاب . درهزینه‌های تشكیلاتی هم دربخش جاری حسابداری می‌شوندكه این بخش‌به دوقسمت زیرتقسیم می‌شوندكه عبارتند از :

1 ـ بخش حسابداری قراردادها .

2 ـ بخش حسابداری امورات جاری .

1 ـ بخش حسابداری قراردادها :

دراین بخش حسابداری مربوط به قراردادهایی است كه سازمان آب وفاضلاب استان باطرف‌قرارداد خودقراردادمی‌بندد . كه به صورت زیرقرارداد می‌بندد . اول هرسال درطی مناقصاتی كه سازمان آب وفاضلاب برای انجام بعضی ازكارهای خودبرگزارمی‌كند . هرشخص یاشركتی كه دراین مناقصات كمترین قیمت راپیشنهادكند درمناقصه برنده می‌شود. مثلاً یكی ازمناقصاتی كه سازمان آب وفاضلاب استان هرساله برگزارمی‌كندمناقصه برای حفر چاه است .كه طبق شرایط اعلام‌شده هرشخصی كه كمترین منابع را پیشنهادكند بااوقرارداد بسته می‌شود .

نمونه‌ای ازقراداد حفر چاه كه بین دوطرف بسته می‌شودبه صورت زیرمی‌باشد :

بسمه تعالی

وزارت نیرو تاریخ :

سازمان آب وفاضلاب پیوست :

شماره : 12

این قرارداد بین سازمان آب وفاضلاب استان‌گلستان به نمایندگی آقای دكترهاشمی مدیركل به عنوان كارفرما وآقای …………….. فرزند ………………. اهل وساكن …………….. به عنوان پیمانكارمنعقدمی‌گردد .

ماده 1 ) موضوع قرارداد :

حفریك حلقه چاه عمیق اب برای مصرف به عمق 300متردرمنطقه.... به آقای ....

ماده 2 ) مبلغ قرارداد :

مبلغ كل قرارداد 000/000/210ریال تعیین واعلام گردیده كه به صورت اقساط پایان هرماه پس ازارائه صورت وضعیت توسط پیمانكار وتأیید كارفرما قابل پرداخت می‌باشد . بدیهی است مبلغ قرارداد پس ازكسركسورات قانونی قابل پرداخت می‌باشد .

ماده 3 ) نحوه پرداخت :

پرداخت براساس كاركرد باتنظیم صورت وضعیت كاركرد وپس ازتأیید انجام كاروخدمات ارائه شده ازطرف كارفرما به صورت ماهیانه وپس ازكسركسورات قانونی دروجه پیمانكار كارسازی خواهدشد .

ماده 4 ) مدت قرارداد :

مدت اجرای قرارداد 1/1/83 لغایت 29/12/83 به مدت یك سال می‌باشد .

ماده 5 ) شرایط قرارداد :

1)بعد از اتمامقرارداد مبلغی به عنوان حسن انجام كار پیش كارفرما باقی میماند به مدت 3ماه.

2) پیمانكار متعهد به پرداخت كلیه كسور ات قانونی اعم ازمالیات ، بیع وغیره می‌باشد . ودرهرحال مسئولیت عدم اجرای قوانین مذكور توجه كارفرمانخواهدبود

5 ) درصورتیكه پیمانكار به هرعلتی نتواند پروژه را به موقع تحویل دهد روزی مبلغ 260000ریال جریمه دیركرد باید به كارفرما پرداخت كند.

3 ) هرگاه پیمانكار دراجرای تعهدات خودقصورنماید یابروز خساراتی ازناحیه‌اووارد گردد ملزم به جبران آن می‌باشد . ودرصورت استنكاف ازپرداخت خسارت كارفرما حق داردبراساس نظرواعلام كارشناس سازمان آب وفاضلاب گلستان هزینه‌های لازم را ازمبلغ كل قرارداد كسرنماید . ضمناً تعیین اینكه آیاپیمانكار درانجام تعهدات قصورنموده یاخیر ، درصلاحیت كارفرمامی‌باشد . وپیمانكار ازاین حیث ادعا یا اعتراض نخواهدداشت .

ماده 6 ) تضمینات قرارداد :

پیمانكار جهت ارائه وانجام تعهدات خودمبلغی معادل 000/120 ریال دروجه سازمان آب وفاضلاب استان‌گلستان ومبلغ مذكور تاپایان قرارداد نزد سازمان آب وفاضلاب گلستان باقی خواهدماند وپیمانكار ضمن عقد خارج لازم به سازمان آب وفاضلاب گلستان وكالت داده كه درصورت تشخیص بروز خسارت ازناحیه پیمانكار ازمحل چك مذكور خسارت خودراتأمین نماید .

ماده 7 ) مرجع حل اختلاف :

كلیه اختلافات حاصله ازتفسیرواجرای قرارداد ازطریق مذاكرات حل‌خواهدشد . درصورت عدم توافق رأی مصادره اداره حقوقی سازمان آب وفاضلاب استان‌گلستان حكم مرضی‌الطرفین خواهدبود ورأی مزبور قطعی ولازم‌الاجرا است .

این قرارداد مشتمل پرداخت ماده ودرچهارنسخ وهمگی دارای حكم واحداست .

پیمانكار ناظر

مدیركل‌ سازمان آب وفاضلاب استان گلستان

عامل ذی‌حساب ومسئول مالی

رئیس اداره حقوقی

نكته : قبل ازهرچیز بایدگفت كه در سازمان آب وفاضلاب استان ‌هرپرداختی باید به دستورمدیركل صورت گیرد . البته این امردرتمام اداره‌های دولتی كشوررعایت می‌شود.

پس ازتهیه وفرم توسط ناظربه بخش رسیدگی وكنترل اسناد ازنظركیفیت مجوزها ورعایت اصول حسابداری تعیین وبه كارگیری سرفصل‌ها صیحیح وتشخیص حسابها درچهارچوب آئین‌نامه‌ها وقوانین مالی می‌رود .

پس ازرسیدگی وتنظیم سند كه براساس تعداد روز می‌باشد ضرب درمبلغ قرارداد می‌شود . مبلغ مذكور به مركزهزینه‌منتقل می‌شود وباكسر % 5 مالیات ومعرفی به دارایی پس ازواریزمبلغ مالیات وارائه فیش توسط پیمانكار مبلغ اصلی قابل پرداخت می‌باشد . مراحل تنظیم سند ورسیدگی به سندتوسط مسئول مربوطه تأمین اعتبار توسط مسئول بودجه وامضای چك توسط عامل ذیحساب ونهایتاً امضای مدیركل ازمراحل انجام این كارمی‌باشد.

2 ـ حسابداری امورات جاری :

هزینه‌ها دراداره كل به دوقسمت عمده تقسیم می‌شوندكه به صورت زیراست :

الف ـ هزینه‌های تشكیلاتی ب- هزینه‌های عمومی

الف : هزینه‌های تشكیلاتی : هزینه‌های تشكیلاتی كه مختص به ستاد اداره كل می‌باشد وجزء هزینه‌های جاری می‌باشد.


سرفصل‌های هزینه‌های تشكیلاتی دراداره كل :

1 ـ حقوق ومزایای كارمندان رسمی

2 ـ حقوق ومزایای كارمندان غیررسمی

3 ـ دستمزد ومزایای كارگران رسمی

4 ـ خدمات قراردادی

5 ـ تعمیرونگهداری

6 ـ بیعه وعوارض دارایی‌ها

7 ـ سوخت وآب‌وبرق

8 ـ ارتباطات ومخابرات

9 ـ اجاره محل

10 ـ هزینة رفاهی كاركنان

11 ـ هزینه چاپ وتكثیر

12 ـ هزینه لوازم مصرفی

13 ـ كارمزدبانكی

14 ـ هزینه استهلاك دارایی‌های ثابت

15 ـ سایرهزینه‌

در سازمان آب وفاضلاب استان‌گلستان هزینه‌ها به دوصورت پرداخت می‌شود :

الف ـ هزینه‌هایی كه ارتباط مستقیمی باكارمندان وپرسنل دارند .

ب ـ هزینه‌هایی كه ارتباط غیرمستقیم باكارمندان وپرسنل دارند .

هزینه‌هایی كه ارتباط مستقیم باكارمندان دارند مانندهزینه‌های حقوق ودستمزد ایاب‌وذهاب وخریدوسایل لازم برای كاركنان وغیره .

هزینه‌هایی كه ارتباط غیرمستقیم باكارمندان دارند مانندهزینه‌های ماشین الات وخریدوسایل وغیره .

بیشترهزینه‌های اداره كل ازطریق تنخواه‌گردان پرداخت می‌شود چه هزینه‌هایی كه اربتاط مستقیمی به اداره كل دارند چه هزینه‌هایی كه ارتباط غیرمستقیم دارند . برای هزینه‌هایی كه ازطریق تنخواه‌گردان پرداخت می‌شود بایدمراحل زیرراطی كند .

1 ـ تنظیم فرم ودرخواست كامل توسط واحدمربوطه یادرخواست‌كننده : واحدها ، لوازم وكالاهای مربوط یاسایر نیازهای خودرا در فرمی تنظیم می‌كند . پس تنظیم فرم درخواست توسط واحدمربوطه باید به تأیید مدیركل برسد . پس ازتأیید مدیركل به امورمالی فرستاده می‌شود .

2 ـ تأیید وتأمین اعتبارفرم درخواست كالا توسط امورمالی ، فرم درخواست پس ازتأیید مدیركل به دست امورمالی می‌رسد . امورمالی پس ازبررسی این فرم آن راتأیید كرده وتأمین اعتبار می‌شود .

3 ـ پس ازتأیید وتأمین اعتبار ازطرف امورمالی جهت تأیید به دفترمدیركل انتقال داده می‌شود . پس ازبررسی توسط مدیركل وامضاء فرم هزینه ‌انجام شده ومبلغ آن توسط امورمالی پرداخت می‌شود .

مثالی مربوط به پرداخت هزینه توسط تنخواه‌گردان :

اول سال حساب‌تنخواه‌گردان دراداره كل بازمی‌شود وثبت زیردردفاتر مالی می‌شود .

ردیف

معین ـ جزء ـ كل /كد

شرح

عطف

بدهكار

بستانكار

1

مختص موردنظر

00 – 3-10

تنخواه‌گردان ـ آقای رجب‌زداده

بانك‌آقای رجب‌زاده

000/950

000/950

پس ازانجام هزینه توسط فردتنخواه‌گردان باآوردن فرم درخواست وفاكتورهای خرید دوباره توسط امورمالی پس از بررسی فاكتورهای خرید یاانجام هزینه‌های دیگر دوباره توسط امورمالی ترمیم می‌شود .

نكته قابل توجهی كه دراینجا وجوددارد این است كه اگرفرد تنخواه‌گردان بخواهدبیش از 00/500 تومان یك‌جا هزینه یاخرید انجام دهد ،باید استعلام كند مثلاً برای خرید یك دستگاه كامپیوتر كه فرم درخواست آن تأیید مدیریت رسیدبه دست شخص تنخواه‌گردان می‌رسد . تنخواه‌گردان موظف است كه استعلام ‌كننده یعنی اینكه به چندمركزخریدوفروش كامپیوتر سرزده ومشخصات كامپیوتر موردنیاز رابه فرد یامركزمورد نظروقیمت آن مركز رابگیرد . والبته مهر وامضاء مركز راباید روی برگه استعلام خودداشته‌باشد .

پس ازاستعلام كمترین قیمت پیشنهادشده مسئول خرید آن راانتخاب كرده وآن كامپیوتر راخریداری می‌كند وبعد ازخرید امضاء وفاكتور ها وبرگه‌درخواست كالا رابه امورمالی برده كه باردیگر توسط امورمالی تمام فاكتورها وبرگه درخواست كالا ومشخصات كامپیوتر درخواست‌شده باخریداری شده وسایررا بررسی می‌كند وپس ازبررسی چك مربوطه رابه فردتنخواه‌گردان پرداخت می‌كند . نمونه‌ای ازبرگه‌خریدكالا توسط تنخواه‌گردان پرداخت‌شده است .