اندازه گیری یون كروم (III) در پساب رنگی

چكیده : روش­های سینتیكی- اسپكترفوتومتری از جمله روش­های تجربه دستگاهی به منظور بررسی تغییرات میزان گونه­های موجود در نمونه می­باشند كه ضمن دارا بودن صحت، دقت و سرعت عمل بالا دارای هزینه روش بسیار پایین است. این خصوصیات كاربرد این تكنیاندازه گیری یون كروم (III) در پساب رنگی|40109793|arshad100|پساب رنگی,یون كروم در پساب رنگی,اسپكتروفوتومتری,رنگ­ آمیزی چرم
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان اندازه گیری یون كروم (III) در پساب رنگی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

چكیده :

روش­های سینتیكی- اسپكترفوتومتری از جمله روش­های تجربه دستگاهی به منظور بررسی تغییرات میزان گونه­های موجود در نمونه می­باشند كه ضمن دارا بودن صحت، دقت و سرعت عمل بالا دارای هزینه روش بسیار پایین است. این خصوصیات كاربرد این تكنیك را در حد وسیعی برای بررسی رفتار تركیبات رنگی و چگونگی تخریب وحذف آنها از پساب­های صنعتی میسر می­سازد. نظر به اهمیت ایجاد آلودگی توسط رنگ­های آلی در پساب­های صنعتی ارائه روش­های مناسب و جدید با حداقل هزینه و كارآیی بالا به منظور حذف این گونه تركیبات مورد نظر پژوهشگران بوده و هست.

در این پروژه علاوه بر ارائه فاكتورهای مؤثر در تخریب رنگ متیلن­بلو می­توان به اندازه­گیری یون كروم كه یك ماده سرطان­زاست، پرداخت. یك روش حساس و ساده برای تعیین مقادیر بسیار كم كروم به روش سینتیكی- اسپكتروفوتومتری براساس اثر بازدارندگی كروم در واكنش اكسیدشدن متیلن­بلو توسط پتاسیم نیترات در محیط اسیدی (H2SO4 4 مولار) معرفی شده است. این واكنش به روش اسپكتروفوتومتری و با اندازه­گیری كاهش جذب متیلن­بلو در طول موج 664 نانومتر به روش زمان ثابت استفاده شده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده

فصل اول : اسپكتروفوتومتری

1-1- اساس اسپكتروفوتومتری جذبی................. 14

1-2- جذب تابش.................................. 15

1-3- تكنیك­ها و ابزار برای اندازه­گیری جذب تابش ماوراء بنفش و مرئی 15

1-4- جنبه­های كمی اندازه­گیریهای جذبی............ 16

1-5- قانون بیر- لامبرت (Beer - Lamberts Law)......... 17

1-6- اجزاء دستگاهها برای اندازه­گیری جذبی....... 21

فصل دوم : كاربرد روشهای سینتیكی در اندازه­گیری

2-1- مقدمه..................................... 23

2-2- طبقه­بندی روشهای سینتیكی................... 25

2-3- روشهای علمی مطالعه سینتیك واكنشهای شیمیایی 27

2-4- غلظت و سرعت واكنشهای شیمیایی ............. 28

2-5- تاثیر قدرت یونی........................... 28

2-6- تاثیر دما................................. 29

2-7- باز دارنده­ها.............................. 30

2-8- روشهای سینتیك............................. 30

2-8-1- روشهای دیفرانسیلی....................... 31

2-8-1-1- روش سرعت اولیه........................ 31

2-8-1-2- روش زمان ثابت ........................ 33

2-8-1-3- روش زمان متغیر........................ 34

2-8-2- روشهای انتگرالی......................... 35

2-8-2-1- روش تانژانت .......................... 36

2-8-2-2- روش زمان ثابت......................... 36

2-8-2-3- روش زمان متغیر........................ 37

2-9- صحت دقت و حساسیت روشهای سینتیكی........... 38

فصل سوم: كروم

مقدمه ......................................... 2

3-1- تعریف چرم................................. 4

3-2- لزوم پوست پیرایی ......................... 4

3-3- پوست پیرایی با نمك­های كروم (دباغی كرومی) . 5

3-4- تاریخچه پوست پیرایی با نمك­های كروم (III) .. 5

3-5- معادله واكنش با گاز گوگرد دی اكسید­........ 6

3-6- شیمی نمك­های كروم (III) .................... 6

3-7- شیمی پوست پیرایی با نمك­های كروم (III)...... 7

3-8- عامل های بازدارنده (كند كننده)............ 8

3-9- مفهوم قدرت بازی........................... 8

3-10- نقش عامل­های كندكننده در پوست پیرایی با نمك­های كروم (III) 9

3-11- عامل­های مؤثر بر پوست پیرایی كرومی........ 10

3-12- رنگ­آمیزی چرم­............................. 10

3-13- نظریه تثبیت رنگینه­ها..................... 11

3-14- صنعت چرم سازی و آلودگی محیط زیست......... 11

3-15- منبع­ها و منشأهای پساب كارخانه­های چرم سازی 12

فصل چهارم : بخش تجربی

4-1- مواد شیمیایی مورد استفاده................. 40

4-2- تهیه محلول­های مورد استفاده................ 40

4-3- دستگاه های مورد استفاده................... 41

4-4- طیف جذبی.................................. 42

4-5- نحوه انجام كار .......................... 43

4-6- بررسی پارامترها و بهینه كردن شرایط واكنش . 44

4-7- بررسی اثر غلظت سولفوریك اسید ............. 45

4-8- بررسی اثر غلظت متیلن بلو ................. 48

4-9- بررسی اثر غلظت آسكوربیك اسید ............. 51

4-10- شرایط بهینه ............................. 54

4-11- روش پیشنهادی برای اندازه گیری كروم ...... 54

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1- مقدمه..................................... 55

5-2 – بهینه نمودن شرایط........................ 56

منابع ومآخذ.................................... 57


فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (3-1). طبقه بندی عمومی روشهای سینتیكی..... 26

جدول (4-1). مواد شیمیایی مورد استفاده.......... 40

جدول (4-2). تغییرات بر حسب غلظت های متفاوت H2SO4 46

جدول (4-3). تغییرات بر حسب غلظت های متفاوت MB 48

جدول (4-4). تغییرات برحسب غلظت های متفاوت AA 52

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار (4-1) تشخیص طول­موج ماكسیمم رنگ متیلن­بلو. 42

نمودار (4-2) اثر تخریب رنگ متیلن بلو بدون حضور كروم (III) 44

نمودار (4-3). تغییرات بر حسب غلظت های متفاوت H2SO4 46

نمودار (4-4). تغییرات بر بر حسب غلظت های متفاوت MB 48

نمودار (4-5). تغییرات در برحسب غلظت های متفاوت AA 52

فهرست اشكال

عنوان صفحه

شكل (2-1) اجزاء دستگاه­ها برای اندازه­گیری جذب تابش 21

شكل (3-1) سرعت واكنش نسبت به زمان.............. 23

شكل (3-2) روش سرعت اولیه....................... 32

شكل (3-3) روش زمان ثابت........................ 34

شكل (3-4) روش زمان متغیر....................... 35

شكل (3-5) روش تانژانت.......................... 36

فصل اول

اسپكتروفوتومتری

1-1- اساس اسپكتروفوتومتری جذبی:

این روش بر اساس عبور پرتوی از اشعه الكترو مغناطیس از درون نمونه و سنجش میزان جذب آن قرار دارد. هنگامی كه اشعه الكترو­مغناطیس از داخل یك محلول می­گذرد مقداری از آن بطور انتخابی جذب نمونه می­شود. به طوری كه شدت نور خارج شده كمتر از شدت نوری است كه به محلول تابیده شده است. این پدیده در مورد جذب تابش های مرئی به وضوح دیده می­شود.

مثلا اگر نوری سفید از میان محلول سولفات مس عبور داده شود، محلول آبی رنگ به نظر می­رسد زیرا یون­های مس محلول جزء قرمز پرتو تابیده شده را جذب كرده و مكمل آن كه آبی است از خود عبور می­دهد.

اندازه­گیری جذب تابش­های مرئی – ماوراء بنفش راه مناسبی را برای تجزیه تعداد بیشماری از گونه­های آلی و معدنی فراهم می­آورد. تابش در این نواحی دارای انرژی كافی برای انتقالات الكترونی الكترونهای والانس است. اگر نمونه در حالت گازی از اتم ها و یا ملكول­های ساده تشكیل شده باشد، طیف جذبی آن معمولاً مركب از یكسری خطوط تیز و كاملاً مشخص است كه مربوط به تعداد محدود انتقالات الكترونیكی مجاز می­باشد.

طبیعت ناپیوسته فرآیند جذب، درجه بالایی از گزینش پذیری را به تجزیه­هایی می­دهد كه بر پایه چنین اندازه­گیری­هایی قرار گرفته باشند، در مقابل، طیف­های جذبی یون­ها و ملكولها در محلول معمولاً شامل نوارهای پهن می­باشند كه بخشی از آنها از همپوشانی انتقالات ارتعاشی و گاهی اوقات چرخشی بر روی انتقالات الكترونیكی ارتعاشی و گاهی اوقات چرخشی بر روی انتقالات الكترونیكی ناشی می­شود. در نتیجه هر جذب الكترونیكی را یكسری خطوط پهن نزدیك به هم كه به نظر پیوسته می­رسند، همراهی می­كنند. بعلاوه پهن شدن خطوط در نتیجه نیروهای بین ملكولی رخ می­دهد. این نوع طیف­ها گزینش پذیری كمتری دارند.

1-2- جذب تابش:

وقتی كه تابش از درون یك لایه شفاف جامد، مایع یا گاز عبور كند برخی از فركانسها ممكن است توسط فرآیندی بنام جذب، بطور انتخابی حذف شوند. در اینجا انرژی بیشتر یا حالات تحریك شده ارتقاء می­یابند.

اتمها یا مولكولهای تحریك شده دارای عمر نسبتا كوتاهی می­باشند و تمایل دارند تا بعد از حدود 10 ثانیه به حالت­های عادی خود برگشت كنند. معمولا انرژی آزاد شده در این فرآیند در دستگاه بصورت گرما ظاهر می­شود. مع ذالك در بعضی موارد گونه­های تحركی شده ممكن است یك تغییر شیمیایی را متحمل شوند كه انرژی را جذب می­كند (یك واكنش فتوشیمیایی) و در موارد دیگر تابش در شكل فلوئورسانس یا فسفرسانس (معمولاً با طول موجهای بلند تر) دوباره نشر می­شوند.

اتمها مولكولها و یا یونها تعداد محدودی ترازهای انرژی كوانتیده گسسته دارند برای اینكه جذب تابش انجام گیرد انرژی فوتون تحریك كننده باید با تفاوت انرژی بین حالت عادی و یكی از حالتهای تحریك شده گونه جذب كننده یكی باشد.

از آنجایی كه این تفاوت انرژی برای هر گونه منحصر به فرد است مطالعه فركانسهای تابش جذب شده وسیله­ای را برای مشخص كردن مواد سازنده نمونه­ای از ماده فراهم می­آورد. برای این منظور یك منحنی از كاهش در توان نور تابنده (جذب) بصورت تابعی از طول موج یا فركانس بطور تجربی ترسیم می­شود. منحنیهای نمونه­ای از این نوع، طیف­های جذبی نامیده می­شوند.

1-3- تكنیك­ها و ابزار برای اندازه­گیری جذب تابش ماوراء بنفش و مرئی:

اندازه­گیری جذب تابشهای ماوراء بنفش و مرئی راه مناسبی را برای تجزیه تعداد بیشماری از گونه­های آلی و معدنی فراهم می­آورد. تابش در این نواحی دارای انرژی كافی برای انتقال­های الكترونیكی الكترونهای والانس در لایه بیرونی است اگر نمونه در حالت گازی از اتمها و یا مولكولهای ساده تشكیل شده باشد طیف جذبی آن معمولاً مركب از یك سری خطوط تیز و كاملاً مشخص است كه مربوط به تعداد محدود انتقالات الكترونیكی مجاز می­باشد. طبیعت ناپیوسته فرآیند جذب، درجه بالایی از گزینش پذیری را به تجزیه­هایی می­دهد كه بر پایه چنین اندازه­گیریهایی قرار گرفته باشند. در مقابل طیفهای یونها و مولكولها در محلول معمولاً حاوی نوارهای پهن می­باشند كه بخشی از آنها از قرار گرفتن تغییرات انرژیهای ارتعاشی و گاهی چرخشی بر روی انتقالات الكترونی ناشی می­شود. در نتیجه هر جذب الكترونی را یك سری خطوط آنقدر بهم نزدیك كه به نظر پیوسته می­رسند همراهی می­كند. بعلاوه، پهن شدن خطوط در نتیجه نیروهای بین مولكولی رخ می­دهد كه این نیروها بین مولكولها یا یونهای بصورت نزدیك بسته­بندی شده در یك محیط مادی فشرده، عمل می­كنند. این نوع طیفها گزینش پذیری كمتری دارند. از طرف دیگر نوارهای پهن برای اندازه­گیری­های كمی دقیق، مناسب­ترند.

1-4- جنبه­های كمی اندازه­گیریهای جذبی:

جذب تابش الكترومغناطیسی توسط گونه M می­تواند به صورت یك فرایند برگشت ناپذیر دو مرحله­ای تلقی شود كه اولین مرحله این فرآیند را می­توان بصورت زیر نمایش داد.

در اینجا M* نشان دهنده ذره اتمی یا مولكولی در حالت تحریك شده است كه از جذب فوتون ناشی می­شود. طول عمر حالت تحریك شده كوتاه است (8-10 تا 9-10 ثانیه) و باوجود این حالت توسط یكی از چندین فرآیند آسایشی خاتمه داده می­شود. متداولترین نوع آسایش شامل تبدیل تحریك به گرماست؛ یعنی،

گرما

آسایش می­تواند از تجزیه M* جهت تشكیل گونه­های جدید نیز ناشی شود. چنین فرآیندی را واكنش فوتوشیمیایی می­نامند. ممكن است كه آسایش منتج به نشر دوباره تابش بصورت فلوئورسانس یا فسفرسانس شود. مهم است به این نكته توجه شود كه طول عمر M* بقدری كوتاه است كه غلظت آن در هر لحظه تحت شرایط عادی، قابل صرفنظر كردن خواهد بود. بعلاوه، مقداری انرژی حرارتی تولید شده معمولاً قابل اندازه­گیری نیست. بنابراین، اندازه­گیریهای جذبی این حسن را دارند كه حد اقل آشفتگی را در دستگاه تحت مطالعه ایجاد می­كنند.

1-5- قانون بیر- لامبرت (Beer - Lamberts Law):

به سادگی می­توان دریافت كه میزان جذب نور توسط یك گونه جاذب بستگی به تعداد یونها و یا ملكولهای جسم جاذب در مسیر عبور نور دارد و در نتیجه با افزایش غلظت ذرات جاذب، شدت جذب نیز افزایش می­یابد. از طرفی هر چه قدر طول مسیر عبور نور از درون نمونه افزایش یابد، جذب نور با شدت بیشتری انجام خواهد گرفت. سومین عاملی كه میزان جذب نور به آن بستگی دارد احتمال جذب فوتون توسط ذرات جاذب فوتون­هاست به طوری كه اجسام مختلف احتمال­های متفاوتی برای جذب پرتوی فوتون­ها از خود نشان می­دهند.

حقایق بالا اساس قانون حاكم بر جذب است كه تحت عنوان قانون بیرلامبرت (Beer- Lamberts Law) یا به طور مختصر قانون بیر معروف است. این قانون بیان می­كند كه میزان جذب نور توسط یك نمونه جاذب تابعی نمایی از غلظت نمونه و طول مسیر عبور نور از درون نمونه است. این مطلب را می­توان به طریق زیر بیان كرد:

پرتوی از تابش­های الكترو­مغناطیس را در نظر بگیرید كه با شدت از درون محلولی حای N ذره جاذب عبور می­كند. میزان جذب پرتو با تعداد ذرات جاذب موجود در مسیر عبور نور متناسب خواهد بود. اگر محلول را به قسمت­های كوچك و مساوی تقسیم كنیم در این صورت تغییر در شدت نور ()‌ بستگی به تعداد ذرات جاذب موجود در این قسمت خواهد داشت.

در اینجا شدت پرتوی كه به قسمت­های بعدی وارد می­شود بخاطر جذب در قسمت­های قبلی مرتباً كاهش می­یابد. بنابراین شدت جذب در هر قسمت به تعداد ذرات جاذب موجود در آن قسمت بستگی داشته و متناسب با شدت پرتوی خواهد بود كه وارد آن قسمت می­شود.