پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموز عادی و ممتاز دخترانه استان گیلان در سال 93-92

این تحقیق نگاهی دارد به پدیده هوش كه بارزترین فعالیت قوای ذهنی بشر است و قدرت سازگاری او با محیط را فراهم می آورد. واژه هوش كیفیت پدیده خاصی را كه دارای حالت انتزاعی بوده و قابل رویت نیست بیان می كند. به عبارت دیگر هوش واژه ای است كه برای نشان دادن یپایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموز عادی و ممتاز دخترانه استان گیلان در سال 93-92|41001955|arshad100|هوش هیجانی,هوش شناختی,پیشرفت تحصیلی,دانلود پایان نامه,پایان نامه هوش هیجانی,دانلود پایان نامه هوش هیجانی,هوش هیجانی بار
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموز عادی و ممتاز دخترانه استان گیلان در سال 93-92 هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

این تحقیق نگاهی دارد به پدیده هوش كه بارزترین فعالیت قوای ذهنی بشر است و قدرت سازگاری او با محیط را فراهم می آورد. واژه هوش كیفیت پدیده خاصی را كه دارای حالت انتزاعی بوده و قابل رویت نیست بیان می كند. به عبارت دیگر هوش واژه ای است كه برای نشان دادن یک متغیر غیر حسی كه تنها از طریق خواص آن قابل تفسیر است به كار می رود. (گلمن ، 1995)

نظریه های مختلفی درباره هوش ارائه شده است كه در یک تقسیم بندی كلی به كار می رود و به طور كلی به چهار نظریه روان سنجی ، عصبی ، زیستی ، نظریه رشدی و پردازش اطلاعات تقسیم می شوند.

در واقع این پژوهش كه با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ممتاز و عادی طرح گردید دارای یک متغیر مستقل (نمرات هوش هیجانی) و متغیر وابسته (پیشرفت تحصیلی) و متغیر تعدیل كننده (جنسیت) است در ابتدای پژوهش مقدمه ای بر مسئله مورد مطالعه ارائه شده است و سپس در مورد متغیرها و فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش و پیشینه نظری آن به طور مفصل بحث شده است. اهداف تحقیق عبارت اند از:‌

1-اهداف اصلی تحقیق:

هدف اصلی پژوهش تعیین رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه مدرسه عادی و تیزهوش استان گیلان است.

2-اهداف فرعی تحقیق:

1- بررسی رابطه بین هوش هیجانی دانش آموزان تیزهوش و عادی.

2- بررسی رابطه بین هوش هیجانی دانش آموزان تیزهوش و پیشرفت تحصیلی.

3- بررسی رابطه بین هوش هیجانی دانش آموزان عادی و پیشرفت تحصیلی.

در قسمت بعدی روش اجرای تحقیق مورد بحث واقع شده است. بدین صورت كه (پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بوده و برای آزمون رابطه بین متغیرها یک جامعه آماری كلیه دانش آموزان دختر مدارس آزادی و تیزهوش استان گیلان است) كه مدرسه آزادی شامل تعداد 440 دانش آموز و از این تعداد 80 نفر به عنوان نمونه و همچنین مدرسه تیزهوش شامل 220 دانش آموز و از این تعداد هم 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است.

به عبارتی می توان گفت تعداد 160 نفر دانش آموز از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای مورد مطالعه در پژوهش تحت آزمون آماری قرار گرفته اند و ابزار اندازه گیری تحقیق هم پرسشنامه محقق ساخته ای است مشتمل بر 90 سوال و 15 خرده مقیاس ، كه این پرسشنامه به نام پرسشنامه هوش هیجانی بار - ان نام گذاری شده است.

فهرست مطالعه

فصل اول

چکیده

مقدمه

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

بیان متغیر

تعریف مفهومی واژه ها

تعریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم

(ادبیات تحقیق)

مقدمه

تاریخچه هوش

تعریف هوش

دیدگاه های نظری در مورد هوش هیجانی

دیدگاه بلاک هوش هیجانی

دیدگاه مایر و سالووی

دیدگاه استرنبرگ و گاردنر

دیدگاه ثرندایک

دیدگاه گلمن

مهارت های شناختی هوش هیجانی

مهارت های رفتاری هوش هیجانی

مبانی بنیادی مفهوم هوش هیجانی

مدل هوش هیجانی روون بار – آن

انواع هوش از نظر گاردنر

هوش از نظر ترستون

هوش از نظر گلمن

هیجان چیست

نقش برتری جانبی نمیکره ها در هیجان

ویژگی های هوش هیجانی در مردان و زنان

تأثیر ژنتیک در هوش هیجانی

تأثیر محیط در هوش هیجانی

انگیزش پیشرفت

پیشرفت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن کدام است

از جمله عوامل موفقیت در تحصیل کدامند

تکنیک های ایجاد انگیزش تحصیلی در دانش آموزان

آزمون های پیشرفت تحصیلی

هدف های کاربردی آزمون های پیشرفت تحصیلی

انواع آزمون های پیشرفت نحصیلی

پیشینه تحقیق

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

فصل سوم

(روش اجرای تحقیق)

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه روش نمونه گیری

روش آماری

ابزار جمع آوری اطلاعات

روش اجرا و نمره گذاری آزمون هوش هیجانی بار – آن

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم

(یافته های تحقیق)

مقدمه

فصل پنجم

(بحث و نتیجه گیری)

مقدمه

پیشنهادات

محدودیت ها

ضمایم

منابع