تحلیل کانونی رابطه بین فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع با بهره وری سازمانی و رضایت شغلی در بیمارستان ها(مورد: بیمارستان امام رضا علیه السلام)

این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات ومدیریت کیفیت جامع با بهره وری سازمانی و رضایت شغلی بوده است مشخصات فایل تعداد صفحات16حجم0/62 کیلوبایت فرمت فاتحلیل کانونی رابطه بین فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع با بهره وری سازمانی و رضایت شغلی در بیمارستان ها(مورد: بیمارستان امام رضا علیه السلام)|42042346|arshad100|رضایت شغلی,مدیریت کیفیت جامع,بهره وری سازمانی,فناوری اطلاعات,مقاله در مورد رضایت شغلی,مقاله در مورد رضایت شغلی کارکنان,مقاله در مورد رضایت شغلی,مقاله رضایت شغلی کارکنان,دانلود مقاله ترجمه شده رضایت شغلی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحلیل کانونی رابطه بین فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع با بهره وری سازمانی و رضایت شغلی در بیمارستان ها(مورد: بیمارستان امام رضا علیه السلام) هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات ومدیریت کیفیت جامع با بهره وری سازمانی و رضایت شغلی بوده است


مشخصات فایل
تعداد صفحات16حجم0/62 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل

دانلود مقاله ترجمه شده رشته مدیریت

عنوان انگلیسی:

A canonical analysis on the relation between information technology and total quality management and organizational efficiency and job satisfaction in hospitals

چکیده

این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات ومدیریت کیفیت جامع با بهره وری سازمانی و رضایت شغلی بوده است جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی کارکنان بیمارستان امام رضا(ع) ارومیه تشکیل میدهد. که تعداد اعضای آن 260 نفر بوده است. در این پژوهش حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 159 نفر به دست آمد. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید.

روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظرات اساتید مدیریت مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ تایید گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک همبستگی کانونی یا متعارف و رگرسیون چند متغیره استفاده می گردد. نتایج تحلیل همبستگی کانونی داده ها نشان داد که، با اطمینان 99 درصد بین فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع با بهره وری سازمانی و رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (R2c=0. 71).

از سوی دیگر نتایج رگرسیون نشان داد که، فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع پیش بینی کننده های خوبی برای رضایت شغلی وبهره وری سازمانی هستند. ضریب افزونگی تبیین واریانس متغیرهای مجموعه اول (بهره وری سازمانی ورضایت شغلی) توسط مجموعه دوم (فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع) برابر با 63 درصد بوده است. و ضریب افزونگی مجموعه دوم توسط مجموعه اول برابربا 53 درصد محاسبه شده است.

کلمات کلیدی: رضایت شغلیمدیریت کیفیت جامعبهره وری سازمانیفناوری اطلاعات مقدمه با توجه به محدودیت منابع در تمام کشورهای دنیا، افزایش بهره وری سازمانی به عنوان یک ضرورت اساسی برای ارتقای استاندارد زندگی یک ملت، اهمیت پیدا می کند. این محدودیت هم شامل عوامل تولیدی مادی نظیر؛ سرمایه، زمین، تکنولوژی وهم منابع انسانی متخصص، کارآمد و اثربخش را در بر می گیرد بنابراین نیاز به بهره وری چه در ممالک پیشرفته و چه کشورهای در خال توسعه و عقب مانده یک ضرورت است (خاکی، 1997). در زمینه بهره وری سازمانی و عوامل موثر بر آن نتایج مطالعات نشان داده است که، عواملی نظیر؛آموزش نیروی انسانی شاغل، ارتقای انگیزش میان کارکنان برای کاربهتر و بیشتر، ایجاد زمینه های مناسب ابتکار وخلاقیت مدیران و کارکنان، برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تنبیه و تشویق و نهایتا بالا بردن رضایت شغلی کارکنان از جمله عوامل موثر بر بهره وری سازمانی هستند (میرکمالی و صنایع، 2001). رضایت شغلی از جمله فاکتورهای ارزیابی مدیریت مناسب و کارآمد و داشتن انگیزه کافی نیروی انسانی برای کاربهتر و بیشتر در سازمان ها بشمار می رود. چرا که اگر نیروی انسانی انگیزه کافی برای کار داشته باشد استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان به کار می گیرند. داشتن روحیه و رضایت مندی شغلی در رسیدن به بهره وری بالای سازمان هابسیار مهم است. بنابراین یکی از عوامل مهم در بالا بردن انرژی روانی کارکنان یک سازمان بهبود رضایت شغلی آنها است(پاشاکی، 1382). فهرست مطالبچكیدهمقدمهروش تحقیق جدول 1: ضرایب پایایی پرسشنامه هایافته هافرضیه اصلی پژوهش:جدول ‏4 5: آمار توصیفی متغیرهای کانونیجدول ‏4 6: همبستگی پیرسون بین متغیرهای کانونیمعنی داری مدل کامل تحلیل همبستگی کانونیجدول ‏4 7:آزمون های معنی داری برای مدل کامل تحلیل همبستگی کانونیفرضیه فرعی 1جدول ‏4 12نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه فناوری اطلاعات، مدیریت کیفیت، رضایت شغلی فرضیه 2جدول ‏4 13: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه فناوری اطلاعات، مدیریت کیفیت، بهره وری سازمانیفرضیه فرعی 3جدول ‏4 14: ضریب همبستگی پیرسون بین فناوری اطلاعات و رضایت شغلیفرضیه فرعی 4جدول ‏4 15:ضریب همبستگی پیرسون بین فناوری اطلاعات و بهره وری سازمانیفرضیه فرعی 5جدول ‏4 16: ضریب همبستگی پیرسون بین مدیریت کیفیت جامع و بهره وری سازمانیفرضیه فرعی 6جدول ‏4 17: ضریب همبستگی پیرسون بین مدیریت کیفیت جامع و رضایت شغلیفرضیه فرعی 7جدول ‏4 18: ضریب همبستگی پیرسون بین بهره وری سازمانی و رضایت شغلی


"