تحولات اخیر و چالشهای در حال ظهور در مدیریت منابع انسانی بین الملل

Recent developments and emerging challenges in international human resource management The International Journal of Human Resource Management, 2015 تعداد صفحات: 11 تعداد صفحات ترجمه : 13 صفحه ورد در حالی که بررسی جامع وضعیت فعلی و روند پژوهش در زمینهتحولات اخیر و چالشهای در حال ظهور در مدیریت منابع انسانی بین الملل|712118|arshad100|مدیریت منابع انسانی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحولات اخیر و چالشهای در حال ظهور در مدیریت منابع انسانی بین الملل هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

Recent developments and emerging challenges in international human resource management

The International Journal of Human Resource Management, 2015

تعداد صفحات: 11

تعداد صفحات ترجمه : 13 صفحه ورد

در حالی که بررسی جامع وضعیت فعلی و روند پژوهش در زمینه مدیریت منابع انسانی بین الملل (IHRM) بهوضوحفراترازمحدودهاینمقاله است (برای این موضوع می توانید به عنوان مثال به مقالات بورکمنواستال[1]، 2006؛ شولر، بودوار و فلوکوسکی[2]، 2002؛ اسکولیون[3]، 2004؛ استال، بورکمن و موریس[4]، 2012 مراجعه کنید)، می خواهیم در اینجا به بررسی تحولاتاخیرو چالش­های در حال ظهور مدیریت منابع انسانی بین الملل بپردازیم که بهخصوصبرایماقابلتوجه هستند.سال­های متمادی است در مورد بازتاب­های مدیریت منابع انسانی بین الملل مطالبی خوانده ایم مبنی بر آن که این زمینه پژوهشی در ابتدای راه خود قرار دارد. نقل قول لورنت[5] (1986) که برای اولین دفعه به این موضوع پرداخت غالباً از این عبارت حمایت کرده است. هرچند، مطمئناًاکنون درموردچیزیکهدرمراحلابتداییخود به سر می برد تاریخانقضای اظهارنظر تقریباً 30 سالهفرا رسیده است. باید با رضایت و افتخار اذعان کنیم که مدیریت منابع انسانی بین الملل پس از سه دهه تلاشهایتحقیقاتیهدفمند، نشریاتبیشمار، موفقیت یک مجلهاختصاصی، یعنی مجله مدیریت منابع انسانی بین الملل و کنفرانس­ها و کارگاه­های تخصصی، تدریسواستادیدراینزمینه اگر نه به پختگی، به دوره بلوغ خود رسیده است. سهدههاختصاص یافته به پژوهش در زمینه مدیریت منابع انسانی بین الملل منجر به افزایش قابل توجهی در ارائه دانش، شناخت و آگاهی به دست اندرکاران و همچنین گسترشتدریجیدامنه با توجه به یکسری ابعاد شده است. در ادامه به تمرکز،موضوعپژوهش،سوالاتپژوهش،زمینههایعلمیمحققان،مرزهایپژوهش، کشورمبداءمحققان،روش­هایبه کار گرفته شده وسطوحتحلیل می پردازیم.